Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajuus

331/2022

Valmistelija

  • Petri Laurikka
  • Heli Hirvelä, hallinnon valmistelukokonaisuuden johtaja, heli.hirvela@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 21 §:n mukaisesti hyvinvointialueiden ja valtion omistukseen muodostetaan toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena toimiva yhteisesti omistettu osakeyhtiö. Sen tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtioneuvostolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Lisäksi hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia tehtäviä. Hyvinvointialue ei saa myydä, pantata eikä muutoin luovuttaa osaamiskeskuksen osakkeita muille tahoille kuin toiselle hyvinvointialueelle tai valtiolle.

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisön on käytettävä osaamiskeskuksen ylläpitämää tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä jos hyvinvointialueet niin sopivat, muita osaamiskeskuksen tuottamia palveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 63 §:n mukaisesti valtio huolehtii edellä kuvatun osaamiskeskuksen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Osaamiskeskuksen hyvinvointialueille luovutettavat osakkeet luovutetaan vastikkeetta 1 päivään tammikuuta 2023 mennessä.

Hyvinvointialueiden omistukseen tulevat osaamiskeskuksen osakkeet jakautuvat hyvinvointialueiden kesken niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna otetaan huomioon hyvinvointialueisiin kuuluvien kuntien asukasluku 31 päivänä joulukuuta 2021. HUS-yhtymän omistukseen tulee kolmasosa kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin omistukseen tulevista osakkeista.

Valtiolla on kuitenkin osaamiskeskuksessa yksi kappale yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä erilajisia osakkeita, jotka antavat oikeuden estää yhtiöjärjestyksen muuttamisen ilman valtion suostumusta, vahvemman oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäsenen nimeämiseen.

Valtio on osoittanut laissa tarkoitetuksi osaamiskeskustehtävää hoitavaksi yhtiöksi Maakuntien tilakeskus Oy:n. Yhtiö toimii vuoden 2022 loppuun valtion Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksen täysin omistamana tytäryhtiönä. Ennen osakkeiden luovuttamista luovutettava osakekanta tulee siirtymään valtion sisällä valtiovarainministeriölle. Valtio päättää osaltaan osakkeiden luovuttamisesta lopullisesti valtioneuvoston päätöksellä joulukuussa 2022. Luovutusta koskien on haettu eduskunnan suostumusta valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä (28.20.88).

Valtiovarainministeriö luovuttaa osakkeet 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Luovutus on vastikkeeton ja varainsiirtoverosta vapaa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta yrityksen osakkuus tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää omassa toiminnassaan Maakuntien tilakeskuksen Modulo-tilatietopalvelua ja osaamiskeskuksen tarjoamia muita toimitilajohtamisen palveluja. Tilatietojärjestelmään kootut ajantasaiset ja yhteismitalliset tilatiedot tukevat hyvinvointialueen toimipisteverkon suunnittelua, päätöksenteon valmistelua sekä tilahallintaa, kuten vuokrasopimus- ja kiinteistörekisterien ylläpitoa, toimitilakustannusten seurantaa ja laskutusaineistojen muodostamista.

Maakuntien tilakeskus mahdollistaa myös hyvinvointialueiden keskinäisen vertailun esim. tilankäyttöön ja sen tehokkuuteen sekä investointikustannuksiin liittyen. Tämä auttaa hyvinvointialueen oman toiminnan arviointia ja sen kehittämisen suuntaamista.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 14 §:n mukaisesti konserni- ja toimitilajaosto päättää tytäryhtiöiden, osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää 

1. hyväksyä olennaisilta osin liitteenä (liite 1) olevan Maakuntien tilakeskus Oy:n (2809806-2) osakassopimuksen;

2. hyväksyä ja sitoutua vastaanottamaan Maakuntien tilakeskuksen hyvinvointialueelle Suomen valtiolta vastikkeetta luovutettavat osakkeet liitteenä (liite 2) olevan luovutuskirjan olennaisten ehtojen mukaisesti; ja

3. valtuuttaa  konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan olennaisilta osin liitteen 1 mukaisen osakassopimuksen ja liitteen 2 mukaisen osakkeiden luovutussopimuksen sekä tarvittaessa allekirjoituksellaan tai muutoin hyväksymään mahdollisesti asiakirjoissa ennen allekirjoittamista havaittavat tekniset kirjoitus- ja laskuvirheen korjaukset taikka muut niihin verrattavat vähäluonteiset korjaus- tai muutostarpeet.

4. tarkastaa pykälän kokouksessa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

ja pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Senaatti-kiinteistöt