Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Psykiatrian T-rakennuksen rakentamisen loppuraportti

12425/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Kulmala, TILAHALLINTAJOHTAJA, ari.kulmala@pirha.fi

Perustelut

Konserni ja toimitilajaosto vastaa hallintosäännön mukaisesti suurten tai strategisten investointien valmistelusta ja valvonnasta. Tällaisten investointien loppuraportti on osa valvontaa.

Suuri ja strateginen rakennushanke G2053 T-rakennus (Tays Psykiatria) on valmistunut. Rakennusurakka vastaanotettiin 8.9.2023 ja käyttäjämuutto käynnistyi 15.1.2024. T-rakennus on käytössä. Hankkeen loppuraportti on valmistunut 23.4.2024. Loppuraportissa on arvioitu hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Hanke valmistui sovitussa aikataulussa alittaen hankkeelle asetetun budjetin. Merkittäviä poikkeamia vastuullisuusnäkökulmasta ei havaittu. Rakennuksen toiminnallista suunnittelua ohjattiin hankkeen ohjausryhmässä ja toiminnallisen kehitystyön työryhmässä sekä varmistettiin laajalla käyttäjien osallistamisella.

T-rakennuksen rakentamisen loppuraportti on käsitelty 14.5.2024 hyvinvointialueen johtoryhmässä.

Liitteenä T-rakennuksen rakentamisen loppuraportti 23.4.2024 liitteineen sekä loppuraportin esittelydiat.

Ehdotus

Esittelijä

Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

 • hyväksyä T-rakennus (Tays Psykiatria) rakentamisen loppuraportin 23.4.2024.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

 • merkitä T-rakennus (Tays Psykiatria) rakentamisen loppuraportin 23.4.2024 esittelyn tiedoksi, 

 • käsitellä T-rakennus (Tays Psykiatria) rakentamisen loppuraportin 23.4.2024 seuraavassa kokouksessa. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa. 

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: 

Konserni- ja toimitilajaosto päättää 

 • merkitä T-rakennus (Tays Psykiatria) rakentamisen loppuraportin 23.4.2024 esittelyn tiedoksi, 

 • käsitellä T-rakennus (Tays Psykiatria) rakentamisen loppuraportin 23.4.2024 seuraavassa kokouksessa. 

Valmistelija

 • Ari Kulmala, TILAHALLINTAJOHTAJA, ari.kulmala@pirha.fi

Perustelut

Asian esittely konserni- ja toimitilajaoston 28.5.2024 § 34.

Esittelydioja on täsmennetty merkitsemällä tekstiin loppuraportin sivut, joista tiivistys on tehty. Samoin esittelydioissa on nyt kuvattu hankkeen suurimmat muutostekijät, keskeiset opit sekä liikuntaesteisyyden huomiointi. Loppuraporttiin 23.4.2024 ei ole tehty muutoksia.

Liitteenä loppuraportti sekä loppuraportin täsmennetyt esittelydiat.

Ehdotus

Esittelijä

 • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

 • hyväksyä T-rakennus (Tays Psykiatria) rakentamisen loppuraportin 23.4.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.