Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Tipotien sosiaali- ja terveysaseman vuokrasopimuksen hyväksyminen

4432/2023

Valmistelija

 • Petri Laurikka, KIINTEISTÖJOHTAJA, petri.laurikka@pirha.fi
 • Ari Kulmala, TILAHALLINTAJOHTAJA, ari.kulmala@pirha.fi
 • Juhapekka Hirvimäki, TOIMITILAPÄÄLLIKKÖ, juhapekka.hirvimaki@pirha.fi
 • Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Perustelut

Tausta

Tipotien sosiaali- ja terveysasema Tampereella on Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkkoon kuuluva muu sote-asema (aluehallitus 20.11.2023).

Tampereen kaupunki hallinnoi Tipotien sote-aseman kiinteistöä leasing-sopimuksen nojalla ja on sopinut kirjallisesti 15.3.2023 kohteen omistajan/vuokranantajan Danske Financen kanssa kohteen 100% alivuokraamisesta. Alivuokrasopimus tehdään Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen välille.

Vuokrakohteeseen kuuluu sote-aseman rakennuskokonaisuus sekä sen yhteydessä vuokralaisen käytettäväksi luovutettava koko kiinteistön maa-alue pysäköintipaikkoineen. Sote-asema on rakennettu vuonna 2013 ja rakennuksen tekninen kunto on hyvä.

Tipotien sosiaali- ja terveysaseman vuokrasopimuksen valmistelun taustalla on lisäksi konserni- ja toimitilajaoston 10.1.2023 tekemä päätös, jolla kohteen vuokra-ajaksi on linjattu 20 vuotta.

Vuokrasopimuksen keskeiset ehdot

Sopimusperusta on tekniseen nykyarvoon perustuva nk. investointisopimus. Vuokrattava pinta-ala on 13.271,5 m2. Vuokrakauden alussa pääomavuokra on 13,5 €/htm2/kk (alv 0 %) ja ylläpitovuokra 6,73 €/htm2/kk (alv 0 %) vastuunjakotaulukon mukaisesti. Molemmat vuokrat on sidottu vuokra-asetuksen voimassaolon ajan 31.12.2025 asti elinkustannusindeksiin. Tämän jälkeen vain pääomavuokra on sidottu elinkustannusindeksiin ja ylläpitovuokra veloitetaan toteumaperusteisesti. Vuokrasopimuksen alkaessa pääomavuokran ja ylläpitovuokran yhteenlaskettu määrä on 268.622,11 euroa kuukaudessa.

Vuokrasopimus on esityslistan liitteenä.

Toimivalta

Aikataulusyistä on sovittu, että osapuolet allekirjoittavat vuokrasopimuksen ehdollisena 11.6.2024 mennessä. Vuokrasopimus tulee kuitenkin voimaan vasta, kun kummankin osapuolen toimivaltaisen toimielimen päätös on saanut lainvoiman. Hyvinvointialueen puolesta vuokrasopimuksen on allekirjoittanut hyvinvointialuejohtaja. Konserni- ja toimitilajaosto päättää vuokrasopimuksen hyväksymisestä, koska sopimuksen arvo neljän vuoden ajalle laskettuna ylittää 10 M€ (hallintosääntö 14 § 19 kohta).

Oheismateriaalina Tipotien sosiaali ja terveysasema vuokrasopimus, joka tallennetaan pöytäkirjalle liitteeksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Tipotien sosiaali- ja terveysaseman vuokrasopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana tukipalvelujohtaja Pekka Erolaa. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.