Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 7.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025-2028

26254/2023

Valmistelija

  • Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2025-2028

Investointisuunnitelmaa ja sen hyväksymismenettelyä koskevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää. Lisäksi tarkoituksena on, että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet.

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista.

Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Investointiesitykset on eritelty ministeriön ohjeiden mukaisesti rakennuksiin, laite- ja kalustohankintoihin, ICT ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin sekä muihin investointeihin.  Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.

Vuosien 2025-2028 investointisuunnitelma on lähetettävä ministeriöille 31.12.2023 mennessä. Valtioneuvosto vahvistaa hyvinvointialueen lainanottovaltuuden keväällä 2024 ja investointisuunnitelma arvioidaan uudelleen keväällä 2024, jolloin päätöksenteon pohjana palveluiden verkosto suunnitelma ja toimitilaohjelma. Investointiohjelma tuodaan uudelleen päätöksentekoon aluevaltuustoon keväällä 2024. Sisä-Suomen yhteistyöalueen neuvottelut pidetään keväällä 2024 ennen aluevaltuuston päätöstä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2024 oli valtioneuvoston päätöksen mukaan 0 €. Aluevaltuusto päätti 5.6.2023 kokouksessa, että Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Neuvottelut käynnistyivät 11.8.2023 ja valtioneuvoston päätös on tulossa vuoden 2023 lopulla. Neuvottelun tulos tulee vaikuttamaan myös vuosien 2025–2028 investointisuunnitelmaan.

Ministeriöt hyväksyvät vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman toukokuussa 2024. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 754,7 miljoonaa euroa vv. 2025–2028 ja siitä vuodelle 2025 kohdistuu 132,7 miljoonaa euroa.

Investointeja vastaavien sopimusten määrä vv. 2025–2028 on 401 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 124,6 miljoonaa euroa.

Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät vuokrakiinteistöihin tehtäviä perusparannuskorjauksia, uudiskohteita, leasing-hankintoja ja in-house yhtiöiden Monetran ja Istekin kautta tehtyjä ict-hankintoja. Näiden osalta kustannukset tulevat joko rakennusten vuokrina tai järjestelmien palvelumaksuina ja kohdistuvat käyttötalouteen ja heikentävät vuosikatetta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointisuunnitelmassa vuosina 2025–2028 omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 727, 7milj. euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 120,3 milj. euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vuosina 2025-2028 on 360,9 milj. euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 106,8 milj. euroa. 

Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa vv. 2025-2028 omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 27,0 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 12,4 miljoonaa euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vv. 2025-2028 on 49,1 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 17,8 miljoonaa euroa.

Tietohallinto (ICT) tukeutuu hankinnoissaan inhouse-yhtiöihin (Istekki Oy ja Monetra Oy), ja nämä suorittavat hankinnat joko kuluperusteisesti tai investointeina omaan taseeseensa. Yhtiöt veloittavat aiheutuvat kustannukset asiakkailtaan palvelumaksuina. Toimintamalli mahdollistaa kustannusten tasaisen jaksottamisen. Tietohallinnon (ICT) suunnitellut investoinnit vuosille 2025-2028 on yhteensä  63,9 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2025 kohdistuu 22,4 miljoonaa euroa. 

Investointien rahoitus

Valtioneuvosto päättää Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta vuodelle 2025 keväällä 2024. Hyvinvointialue voi ottaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoitukseen lainanottovaltuuden puitteissa. Rahoituksen riittävyys on osoitettava koko hankkeelle. Lainalla ei voi kuitenkaan lyhentää vanhoja lainoja.

Investointisuunnitelmassa omaan taseeseen tehdään palvelujen kannalta keskeiset rakennusinvestoinnit ja ne rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla. Laite- ja kalustehankinnat ja muut investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti vuosikatteella. Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hanke jatkuu arviolta vuodelle 2032 asti. Investointisuunnitelmassa arvioitu Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen investoinnin kustannus vuosille 2028-2032 on 490 miljoonaa euroa.  

Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2024 oli valtioneuvoston päätöksen mukaan 0 €. Aluevaltuusto päätti 5.6.2023 kokouksessa, että Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Neuvottelut käynnistyivät 11.8.2023 ja valtioneuvoston päätös on tulossa vuoden 2023 lopulla. Neuvottelun tulos tulee vaikuttamaan myös vuosien 2025–2028 investointisuunnitelmaan.

Konserni- ja toimitilajaoston toimivalta: hallintosääntö 14 § kohta 17.

Esityksen liitteenä on Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025-2028.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • hyväksyä osaltaan Pirkanmaan hyvinvointialueen investointiesityksen vuosille 2025-2028 ja
  • antaa asian aluehallituksen päätettäväksi ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa, joka poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
     

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.