Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 7.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Tays asemakaavan no 8890 peruuttaminen

4997/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Perustelut

Tays uudistamisohjelma tilannekatsaus

Uudistamisohjelman loppuvaiheessa uudistamisen kohteena ovat Tays Keskussairaalan vanhimmissa rakennuksissa (rakennukset A, B,K, P ja H) sijaitsevat toiminnot: päivystys Acuta, teho-osasto, neuroalat, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ihotaudit, sisä-taudit, keuhkosairaudet, äiti-lapsiyksikkö, gynekologia, gastroenterologia, kuvantaminen ja urologia.

Eri vaihtoehtoja on suunnittelussa tutkittu runsaasti ja todettu, että uudisrakennukselle ainoa mahdollinen toiminnalliset tavoitteet mahdollistava sijoituspaikka on B-rakennuksen ja Teiskontien välisellä alueella. Suunnitelmassa rakennuksen yhtenäiseen jalustaan sijoittuu päivystys Acuta, tehohoitokeskus, leikkaussalit, kuvantaminen sekä poliklinikat. Jalustan päälle sijoittuvat vuodeosastot korkeampina torneina.

Kaavoituksesta on käyty neuvotteluja Tampereen kaupungin, ELY-keskuksen sekä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. Keskustelujen myötä päädyttiin ratkaisuun, jossa suojellun B-rakennuksen purkamista ei esitetä, mutta sen eteen rakennetaan polveillen korkeaa uudisrakentamista. Valittu suunnitelma edellyttää lupaa poiketa voimassa olevasta asemakaavasta rakennusten korkeuden osalta. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi 14.12.2021 kaavasta poikkeamisluvan, josta maakuntamuseo valitti hallinto-oikeuteen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri antoi pyynnöstä hallinto-oikeudelle selitykset 31.3.2022 ja 8.8.2022. Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi päätöksellä 23.1.2023 Tampereen yhdyskuntalautakunnan myöntämän poikkeamisluvan.

Hallinto-oikeuden kielteisestä päätöksestä on tehty valituslupahakemus ja valitus, jotka on toimitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 20.2.2023.

Hankkeen mahdollisimman nopea edistäminen on tärkeää, jotta sairaalatoiminta voidaan turvata. Kaupin kampuksen vanhimmat rakennukset A ja B ovat käyttöikänsä päässä eivätkä sovellu saneerauksen jälkeenkään sairaalatoimintaan. Esityksenä on hakea rakennuslupa uudisrakennuksen jalustalle, johon keskeiset kuuman sairaalan toiminnot sijoittuvat. Jalusta on nykyisen asemakaavan mukainen lukuun ottamatta rakennusalan ylitystä kaavassa merkitylle istutusalueelle. Ylitys voi mahdollisesti edellyttää poikkeamisluvan hakemista tavanomaisena rakentamisen käytäntönä. Vuodeosastotornien ratkaisua esitetään tehtäväksi asemakaavoituksen kautta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuodeosastojen kapasiteettitarpeesta on tekeillä kokonaisarvio samoin kuin päivystyksen kokonaistilanteesta. Näiden selvitysten tulokset valmistuvat kevään 2023 aikana ja niiden pohjalta arvioidaan vielä kertaalleen uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnitelman tilamitoitus.     

Jalustan rakennusluvan lisäksi esitetään käynnistettäväksi asemakaavoitus, jossa arvioidaan alueen suojelumääräykset ja tavoitteena on toteuttaa sairaalatoiminnan kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

Kaavoituksen valmistelun ajan uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelua jatketaan pohjautuen kaavoituksen tavoitteeksi asetettuun ratkaisuun.

 

Ehdotus

Esittelijä

Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että hyvinvointialue

 • hakee nykysuunnitelman mukaiselle uudisrakennuksen jalustalle rakennusluvan ja tarvittaessa poikkeamisluvan viheralueille sijoittuvan rakennusalan ylityksen osalta
 • hakee asemakaavoituksen käynnistämistä ja linjaa Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoitteet Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle.

Konserni ja toimitilajaosto merkitsee tiedoksi

 • että korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 21.2.2023 lähetetty valituslupahakemus ja valitus hallinto-oikeuden päätöksestä koskien poikkeamislupaa uudisosan rakentamiselle Tampereen yliopistollisen sairaalan B-osan ja Lääkärintien väliin.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti, että hyvinvointialue

 • hakee nykysuunnitelman mukaiselle uudisrakennuksen jalustalle rakennusluvan ja tarvittaessa poikkeamisluvan viheralueille sijoittuvan rakennusalan ylityksen osalta.
 • hakee asemakaavoituksen käynnistämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoite Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle on turvata yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon edellyttämät kehittämistarpeet ja saada kaavoitusratkaisu, joka tehdään potilasturvallisuuden ja Pirkanmaan asukkaiden erikoissairaalahoidon tarpeista. Tavoitteina ovat lisäksi, että A- ja B-rakennuksen suojelumerkinnät poistetaan, kaavan tulee mahdollistaa nykyaikaiseen sairaalakäyttöön soveltumattoman rakennuskannan poistaminen sairaala-alueen ytimestä. Ennen kaavoituksen käynnistämistä käydään Tampereen kaupungin johdon ja Pirkanmaan hyvinvointialueen johdon kanssa yhteistyöneuvottelu kaavoituksen aikataulusta ja tavoitteista.
 • merkitsee tiedoksi, että korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 21.2.2023 lähetetty valituslupahakemus ja valitus hallinto-oikeuden päätöksestä koskien poikkeamislupaa uudisosan rakentamiselle Tampereen yliopistollisen sairaalan B-rakennuksen ja Lääkärintien väliin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa. 

Esittelijä teki kokouksessa esitykseen seuraavan muutoksen: 

 • Hyvinvointialue hakee asemakaavoituksen käynnistämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoite Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle on turvata yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon edellyttämät kehittämistarpeet ja saada kaavoitusratkaisu, joka tehdään potilasturvallisuuden ja Pirkanmaan asukkaiden erikoissairaalahoidon tarpeista. Tavoitteina ovat lisäksi, että A- ja B-rakennuksen suojelumerkinnät poistetaan, kaavan tulee mahdollistaa nykyaikaiseen sairaalakäyttöön soveltumattoman rakennuskannan poistaminen sairaala-alueen ytimestä. Ennen kaavoituksen käynnistämistä käydään Tampereen kaupungin johdon ja Pirkanmaan hyvinvointialueen johdon kanssa yhteistyöneuvottelu kaavoituksen aikataulusta ja tavoitteista.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valmistelija

 • Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Perustelut

Uudistamisohjelman loppuvaiheessa uudistamisen kohteena ovat Tays Keskussairaalan vanhimmissa rakennuksissa (rakennukset A, B,K, P ja H) sijaitsevat toiminnot: päivystys Acuta, teho-osasto, neuroalat, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ihotaudit, sisä-taudit, keuhkosairaudet, äiti-lapsiyksikkö, gynekologia, gastroenterologia, kuvantaminen ja urologia.

Eri vaihtoehtoja on suunnittelussa tutkittu runsaasti ja todettu, että uudisrakennukselle ainoa mahdollinen toiminnalliset tavoitteet mahdollistava sijoituspaikka on B-rakennuksen ja Teiskontien välisellä alueella. Suunnitelmassa rakennuksen yhtenäiseen jalustaan sijoittuu päivystys Acuta, tehohoitokeskus, leikkaussalit, kuvantaminen sekä poliklinikat. Jalustan päälle sijoittuvat vuodeosastot korkeampina torneina.

Kaavoituksesta on käyty neuvotteluja Tampereen kaupungin, ELY-keskuksen sekä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. Keskustelujen myötä päädyttiin ratkaisuun, jossa suojellun B-rakennuksen purkamista ei esitetä, mutta sen eteen rakennetaan polveillen korkeaa uudisrakentamista. Valittu suunnitelma edellyttää lupaa poiketa voimassa olevasta asemakaavasta rakennusten korkeuden osalta. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi 14.12.2021 kaavasta poikkeamisluvan, josta maakuntamuseo valitti hallinto-oikeuteen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri antoi pyynnöstä hallinto-oikeudelle selitykset 31.3.2022 ja 8.8.2022. Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi päätöksellä 23.1.2023 Tampereen yhdyskuntalautakunnan myöntämän poikkeamisluvan.

Hallinto-oikeuden kielteisestä päätöksestä on tehty valituslupahakemus ja valitus, jotka on toimitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 20.2.2023.

Konserni- ja toimitilajaosto päätti 7.3.2023, että hyvinvointialue hakee nykysuunnitelman mukaiselle uudisrakennuksen jalustalle rakennusluvan ja tarvittaessa poikkeamisluvan viheralueille sijoittuvan rakennusalan ylityksen osalta ja lisäksi että, hyvinvointialue hakee asemakaavoituksen käynnistämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoite Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle on turvata yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon edellyttämät kehittämistarpeet ja saada kaavoitusratkaisu, joka tehdään potilasturvallisuuden ja Pirkanmaan asukkaiden erikoissairaalahoidon tarpeista. Tavoitteina ovat lisäksi, että A- ja B-rakennuksen suojelumerkinnät poistetaan, kaavan tulee mahdollistaa nykyaikaiseen sairaalakäyttöön soveltumattoman rakennuskannan poistaminen sairaala-alueen ytimestä. Ennen kaavoituksen käynnistämistä käydään Tampereen kaupungin johdon ja Pirkanmaan hyvinvointialueen johdon kanssa yhteistyöneuvottelu kaavoituksen aikataulusta ja tavoitteista.

Tampereen kaupungin johdon ja Pirkanmaan hyvinvointialueen johdon yhteinen Taysin alueen kehittämisen koordinaatioryhmä aloitti toimintansa 26.4.2023, jossa käytiin läpi kaavoituksen aikataulu ja tavoitteet. Tays asemakaavan 8890 aloituskokous pidettiin 2.6.2023.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tuli 6.10.2023, jossa todettiin, että B-rakennusosa on asemakaavassa osoitettu suojeltavaksi. Rakennusta koskeva suojelumerkintä (sr) ei kuitenkaan koske rakennuksen ympärillä olevia alueita. Alue on asemakaavassa osoitettu sairaala- ja opetustoimintojen korttelialueeksi. Asiassa on kysymys yliopistollisen keskussairaalan laajan sairaala-alueen sisään sijoittuvasta varsin tuoreessa asemakaavassa osoitetusta rakennuspaikasta.

Edellä todetuilla perusteilla korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei poikkeamisen myöntäminen aiheuta haittaa asemakaavan toteuttamiselle tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hallinto-oikeus ei näin ollen ole voinut esittämillään perusteilla kumota poikkeamispäätöstä. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus on kumonnut hallinto-oikeuden päätöksen ja saattanut voimaan  yhdyskuntalautakunnan päätöksen 14.12.2021 (§ 374) poikkeamisluvan myöntämisestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen uudisrakennus on mahdollista rakentaa Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan myöntämällä poikkeamisluvalla. Asemakaavan muutoksen vireillepanon perusteluna oli epävarmuus hankkeen toteutumisesta ilman asemakaavan muutosta ja asemakaavan muutoksen jatkamiselle ei ole tässä vaiheessa perusteluja.

Konserni- ja toimitilajaoston toimivallan peruste: Hallintosääntö 14 § kohdat 11 ja 13.

Ehdotus

Esittelijä

 • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että hyvinvointialue

 • peruuttaa vireille laitetun Tays asemakaavan no 8890. Kiinteistöjohtaja huolehtii täytäntöönpanotoimista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.