Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 7.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Tays uudistamisohjelman ja investointien suunnittelun osavuosiraportti 1-9/2023

4997/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Perustelut

Tays uudistamisohjelma tilannekatsaus

Uudistamisohjelman loppuvaiheessa uudistamisen kohteena ovat Tays Keskussairaalan vanhimmissa rakennuksissa (rakennukset A, B,K, P ja H) sijaitsevat toiminnot: päivystys Acuta, teho-osasto, neuroalat, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ihotaudit, sisä-taudit, keuhkosairaudet, äiti-lapsiyksikkö, gynekologia, gastroenterologia, kuvantaminen ja urologia.

Eri vaihtoehtoja on suunnittelussa tutkittu runsaasti ja todettu, että uudisrakennukselle ainoa mahdollinen toiminnalliset tavoitteet mahdollistava sijoituspaikka on B-rakennuksen ja Teiskontien välisellä alueella. Suunnitelmassa rakennuksen yhtenäiseen jalustaan sijoittuu päivystys Acuta, tehohoitokeskus, leikkaussalit, kuvantaminen sekä poliklinikat. Jalustan päälle sijoittuvat vuodeosastot korkeampina torneina.

Kaavoituksesta on käyty neuvotteluja Tampereen kaupungin, ELY-keskuksen sekä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. Keskustelujen myötä päädyttiin ratkaisuun, jossa suojellun B-rakennuksen purkamista ei esitetä, mutta sen eteen rakennetaan polveillen korkeaa uudisrakentamista. Valittu suunnitelma edellyttää lupaa poiketa voimassa olevasta asemakaavasta rakennusten korkeuden osalta. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi 14.12.2021 kaavasta poikkeamisluvan, josta maakuntamuseo valitti hallinto-oikeuteen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri antoi pyynnöstä hallinto-oikeudelle selitykset 31.3.2022 ja 8.8.2022. Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi päätöksellä 23.1.2023 Tampereen yhdyskuntalautakunnan myöntämän poikkeamisluvan.

Hallinto-oikeuden kielteisestä päätöksestä on tehty valituslupahakemus ja valitus, jotka on toimitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 20.2.2023.

Hankkeen mahdollisimman nopea edistäminen on tärkeää, jotta sairaalatoiminta voidaan turvata. Kaupin kampuksen vanhimmat rakennukset A ja B ovat käyttöikänsä päässä eivätkä sovellu saneerauksen jälkeenkään sairaalatoimintaan. Esityksenä on hakea rakennuslupa uudisrakennuksen jalustalle, johon keskeiset kuuman sairaalan toiminnot sijoittuvat. Jalusta on nykyisen asemakaavan mukainen lukuun ottamatta rakennusalan ylitystä kaavassa merkitylle istutusalueelle. Ylitys voi mahdollisesti edellyttää poikkeamisluvan hakemista tavanomaisena rakentamisen käytäntönä. Vuodeosastotornien ratkaisua esitetään tehtäväksi asemakaavoituksen kautta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuodeosastojen kapasiteettitarpeesta on tekeillä kokonaisarvio samoin kuin päivystyksen kokonaistilanteesta. Näiden selvitysten tulokset valmistuvat kevään 2023 aikana ja niiden pohjalta arvioidaan vielä kertaalleen uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnitelman tilamitoitus.     

Jalustan rakennusluvan lisäksi esitetään käynnistettäväksi asemakaavoitus, jossa arvioidaan alueen suojelumääräykset ja tavoitteena on toteuttaa sairaalatoiminnan kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

Kaavoituksen valmistelun ajan uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelua jatketaan pohjautuen kaavoituksen tavoitteeksi asetettuun ratkaisuun.

 

Ehdotus

Esittelijä

Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että hyvinvointialue

 • hakee nykysuunnitelman mukaiselle uudisrakennuksen jalustalle rakennusluvan ja tarvittaessa poikkeamisluvan viheralueille sijoittuvan rakennusalan ylityksen osalta
 • hakee asemakaavoituksen käynnistämistä ja linjaa Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoitteet Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle.

Konserni ja toimitilajaosto merkitsee tiedoksi

 • että korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 21.2.2023 lähetetty valituslupahakemus ja valitus hallinto-oikeuden päätöksestä koskien poikkeamislupaa uudisosan rakentamiselle Tampereen yliopistollisen sairaalan B-osan ja Lääkärintien väliin.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti, että hyvinvointialue

 • hakee nykysuunnitelman mukaiselle uudisrakennuksen jalustalle rakennusluvan ja tarvittaessa poikkeamisluvan viheralueille sijoittuvan rakennusalan ylityksen osalta.
 • hakee asemakaavoituksen käynnistämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoite Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle on turvata yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon edellyttämät kehittämistarpeet ja saada kaavoitusratkaisu, joka tehdään potilasturvallisuuden ja Pirkanmaan asukkaiden erikoissairaalahoidon tarpeista. Tavoitteina ovat lisäksi, että A- ja B-rakennuksen suojelumerkinnät poistetaan, kaavan tulee mahdollistaa nykyaikaiseen sairaalakäyttöön soveltumattoman rakennuskannan poistaminen sairaala-alueen ytimestä. Ennen kaavoituksen käynnistämistä käydään Tampereen kaupungin johdon ja Pirkanmaan hyvinvointialueen johdon kanssa yhteistyöneuvottelu kaavoituksen aikataulusta ja tavoitteista.
 • merkitsee tiedoksi, että korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 21.2.2023 lähetetty valituslupahakemus ja valitus hallinto-oikeuden päätöksestä koskien poikkeamislupaa uudisosan rakentamiselle Tampereen yliopistollisen sairaalan B-rakennuksen ja Lääkärintien väliin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa. 

Esittelijä teki kokouksessa esitykseen seuraavan muutoksen: 

 • Hyvinvointialue hakee asemakaavoituksen käynnistämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoite Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle on turvata yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon edellyttämät kehittämistarpeet ja saada kaavoitusratkaisu, joka tehdään potilasturvallisuuden ja Pirkanmaan asukkaiden erikoissairaalahoidon tarpeista. Tavoitteina ovat lisäksi, että A- ja B-rakennuksen suojelumerkinnät poistetaan, kaavan tulee mahdollistaa nykyaikaiseen sairaalakäyttöön soveltumattoman rakennuskannan poistaminen sairaala-alueen ytimestä. Ennen kaavoituksen käynnistämistä käydään Tampereen kaupungin johdon ja Pirkanmaan hyvinvointialueen johdon kanssa yhteistyöneuvottelu kaavoituksen aikataulusta ja tavoitteista.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valmistelija

 • Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi
 • Minna Kylmäniemi, KEHITTÄMISKOORDINAATTORI, minna.kylmaniemi@pirha.fi

Perustelut

Uudistamisohjelman osavuosiraportoinnin tausta

Taysin uudistamisohjelma on toiminnallisen kehittämisen ja sitä tukevan tilasuunnittelun ohjelma. Ohjelman keskeiset tavoitteet ovat asiakaspalvelun parantaminen sekä tuottavuuden lisääminen toimintaprosesseja kehittämällä ja tukemalla niitä tilaratkaisuin. Tilojen uudistamisella tarkoitetaan sekä uudisrakentamista että vanhojen tilojen kunnostusta.

Tays uudistamisohjelma sijoittuu Pirkanmaan hyvinvointialueen organisaatiossa strategian toimialueelle investointien suunnittelu ja kehittäminen vastuualueelle. Uudistamisohjelma on osa strategian toimeenpano-ohjelmaa. Ohjelman valmistelua ohjaa Tays uudistamisohjelman valmisteluryhmä.

Tays uudistamisohjelman etenemisestä tehdään valmisteluryhmän ohjauksen mukaisesti vuosittain osavuosiraportit. Tämä ensimmäinen Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaokselle valmisteltu osavuosiraportti käsittelee toimintaa jaksolla tammikuu-syyskuu 2023. Jatkossa raportointi toteutetaan puolivuosittain.

Jakson aikana Tays uudistamisohjelman kokonaisuutta on käsitelty aluehallituksen iltakoulussa 16.2.2023 ja konserni- ja toimitilajaoksessa 7.3.2023.

Uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelu

Uudistamisohjelman loppuvaiheen hanketta on edistetty jatkamalla hankkeen suunnittelua toiminnallisesti parhaaseen sijaintiin B-rakennuksen ja Teiskontien välisellä alueella. Valittu suunnitelma edellyttää lupaa poiketa voimassa olevasta asemakaavasta rakennusten korkeuden osalta. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi 14.12.2021 kaavasta poikkeamisluvan, josta maakuntamuseo valitti hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi päätöksellä 23.1.2023 Tampereen yhdyskuntalautakunnan myöntämän poikkeamisluvan.

Hallinto-oikeuden kielteisestä päätöksestä on tehty valituslupahakemus ja valitus, jotka on toimitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 20.2.2023. Korkein hallinto-oikeus on ottanut asian käsittelyyn, mutta ei ole antanut asiasta päätöstä raportointijaksolla syyskuun loppuun mennessä.

Kaavoituksen tilannetta käsiteltiin konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa 7.3.2023, jossa päätettiin, että hyvinvointialue hakee nykysuunnitelman mukaiselle uudisrakennuksen jalustalle rakennusluvan ja tarvittaessa poikkeamisluvan viheralueille sijoittuvan rakennusalan ylityksen osalta. Samalla päätettiin asemakaavoituksen käynnistämisestä.

Loppuvaiheen hankkeen arkkitehtisuunnittelu on keväällä käynnistänyt jalustan rakennuslupa-aineiston valmistelun konserni- ja toimitilajaoston päätöksen mukaisesti. Asemakaavoituksen aineiston ja viitesuunnitelmien valmistelu on käynnistetty keväällä ja jatkuu syksyn ajan. Toiminnallisessa suunnittelussa on kevään 2023 aikana tarkennettu pohjapiirroksia, joihin on varmistettu muun muassa varastojen riittävyys, ilmaeristyspotilaiden tilat ja kulkureitit sekä osastojen geneeristen keskialueiden pohjapiirrokset. Suunnittelua tarkentavista ja tukevista projekteista valmistui jakson aikana avohoidon konseptointi ja kapasiteettitarvelaskenta sekä Pirkanmaan vuodeosastojen kapasiteettitarvelaskenta. Uudistamisohjelman kokonaisuus on arvioitu osana palvelujen verkoston suunnittelua.

Lasten ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus

Lasten ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnitelma käsiteltiin konserni- ja toimitilajaostossa 2.5.2023 ja hyväksyttiin aluehallituksen kokouksessa 22.5.2023. Kokouksessa päätettiin myös rakennusluvan jättämisestä. Lupahakemus jätettiin 1.6.2023 ja päätöstä odotetaan lokakuussa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian Uudisrakennuksen suunnittelu käynnistettiin, koska toimintojen nykyinen sijainti Q-rakennuksessa tarvitaan uudistamisohjelman loppuvaiheen rakentamiselle. Uudeksi sijoituspaikaksi on toiminnallisin perustein valittu nykyisen Y-talon tontti. Paikka mahdollistaa toiminnalle nykyistä rauhallisemman sijainnin ja ulkoilupihojen rakentamisen. Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen myötä tilat saadaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja modernia psykiatrista hoitoa.

Psykiatrian uudisrakennus

Psykiatrian T-rakennuksen etenemisen tilannekatsaus esiteltiin uudistamisohjelman valmisteluryhmässä 1.6.2023 ja konserni- ja toimitilajaostossa 13.6.2023.

Toiminta uudisrakennuksessa käynnistyy suunnitellusti vuoden 2024 alusta, jolloin psykiatrian toiminta Nokian Pitkäniemestä siirtyy Tays keskussairaalan alueelle. Rakennustyömaan vastaanotto on tapahtunut 31.8.2023. Viimeistelytöitä ja hankkeen loppuvaiheissa havaittuja täydennystarpeita toteutetaan vielä tämän jälkeen. Pihatöitä jatketaan sovitusti vielä syys- ja lokakuussa. Loppuvuosi hankkeessa on kalustus- ja varusteluaikaa. Hanke tulee alittamaan kustannusarvionsa 97,5 miljoonaa euroa. Lopulliset kustannukset ovat selvillä tavoitteellisesti vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kaupin yliopistollisen sote-asema

Kaupin yliopistollisen sote-aseman hankkeen edistämistä käsiteltiin uudistamisohjelman valmisteluryhmässä 2.6.2023 sekä konserni- ja toimitilajaoston 5.9.2023 kokouksessa, jossa päätettiin, että hankesuunnittelu voidaan käynnistää ja uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnitteluryhmää käytetään hankkeen suunnitteluun ja rakennuttamiseen. Hanke on arvioitu Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujen verkoston suunnittelussa ja esitetään toimipisteeksi jatkovalmistelun pohjaksi etenevässä suunnitelmassa.

Investointisuunnitelma

Vuosien 2024–2027 investointisuunnitelma on lähetetty ministeriöille aluevaltuuston 5.6.2023 hyväksynnän jälkeen. Lainanottovaltuuden muuttamisesta on käynnistetty neuvottelut elokuussa 2023.

Vuoden 2023–2026 investointisuunnitelmassa hyväksytyt vuoden 2023 aikana käynnistyneet hankkeet voidaan toteuttaa. Kokonaisuutena investointisuunnitelmassa on rahoitus Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeelle ja Kaupin yliopistolliselle sote-keskukselle omaan taseeseen tehtävinä hankkeina. Hoitajankadun pysäköintitalo on suunniteltu toteutettavaksi omaa investointia vastaavana sopimuksena.

Koko Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma talousarvioon nähden on syyskuun 2023 lopussa 30 %.  Uudisrakennusten määrärahavarausten toteumaennusteen arviointi on haasteellista kaavoitusprosessin ja aikataulutuksen keskeneräisyyden vuoksi. Osin hankkeiden etenemistä on hidastanut palvelujen verkoston suunnitelman etenemisen odottaminen. Laite- ja kalusteinvestoinnit painottuvat voimakkaasti loppuvuoteen, mikä selittää alhaista toteumaa (31 %).

Konserni- ja toimitilajaoston toimivallan peruste: hallintosääntö 14 § kohta 13.

Ehdotus

Esittelijä

 • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

 • merkitä tiedoksi Tays uudistamisohjelman ja investointien suunnittelun osavuosiraportin 1-9/2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).