Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. 

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista konserni- ja toimitilajaoston kokoukseen 7.3.2023 on toimitettu sähköisesti 2.3.2023 Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 2.3.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.3.2023.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin sekä myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus talousjohtaja Pasi Virtaselle, strategiajohtaja Arto Rannalle, kiinteistöjohtaja Petri Laurikalle, sairaalapalveluiden palvelulinjajohtaja Juha Kinnuselle ja Tays sydänsairaalan toimitusjohtaja Pasi Lehdolle.

Käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että §38-Tiedoksi merkittävät käsitellään §14 jälkeen.