Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tays uudistamisohjelman nykytilanne 2023

4997/2023

Valmistelija

  • Arto Ranta, strategiajohtaja, Arto.Ranta@pirha.fi

Perustelut

Tays uudistamisohjelma tilannekatsaus

Uudistamisohjelman loppuvaiheessa uudistamisen kohteena ovat Tays Keskussairaalan vanhimmissa rakennuksissa (rakennukset A, B,K, P ja H) sijaitsevat toiminnot: päivystys Acuta, teho-osasto, neuroalat, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ihotaudit, sisä-taudit, keuhkosairaudet, äiti-lapsiyksikkö, gynekologia, gastroenterologia, kuvantaminen ja urologia.

Eri vaihtoehtoja on suunnittelussa tutkittu runsaasti ja todettu, että uudisrakennukselle ainoa mahdollinen toiminnalliset tavoitteet mahdollistava sijoituspaikka on B-rakennuksen ja Teiskontien välisellä alueella. Suunnitelmassa rakennuksen yhtenäiseen jalustaan sijoittuu päivystys Acuta, tehohoitokeskus, leikkaussalit, kuvantaminen sekä poliklinikat. Jalustan päälle sijoittuvat vuodeosastot korkeampina torneina.

Kaavoituksesta on käyty neuvotteluja Tampereen kaupungin, ELY-keskuksen sekä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. Keskustelujen myötä päädyttiin ratkaisuun, jossa suojellun B-rakennuksen purkamista ei esitetä, mutta sen eteen rakennetaan polveillen korkeaa uudisrakentamista. Valittu suunnitelma edellyttää lupaa poiketa voimassa olevasta asemakaavasta rakennusten korkeuden osalta. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi 14.12.2021 kaavasta poikkeamisluvan, josta maakuntamuseo valitti hallinto-oikeuteen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri antoi pyynnöstä hallinto-oikeudelle selitykset 31.3.2022 ja 8.8.2022. Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi päätöksellä 23.1.2023 Tampereen yhdyskuntalautakunnan myöntämän poikkeamisluvan.

Hallinto-oikeuden kielteisestä päätöksestä on tehty valituslupahakemus ja valitus, jotka on toimitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 20.2.2023.

Hankkeen mahdollisimman nopea edistäminen on tärkeää, jotta sairaalatoiminta voidaan turvata. Kaupin kampuksen vanhimmat rakennukset A ja B ovat käyttöikänsä päässä eivätkä sovellu saneerauksen jälkeenkään sairaalatoimintaan. Esityksenä on hakea rakennuslupa uudisrakennuksen jalustalle, johon keskeiset kuuman sairaalan toiminnot sijoittuvat. Jalusta on nykyisen asemakaavan mukainen lukuun ottamatta rakennusalan ylitystä kaavassa merkitylle istutusalueelle. Ylitys voi mahdollisesti edellyttää poikkeamisluvan hakemista tavanomaisena rakentamisen käytäntönä. Vuodeosastotornien ratkaisua esitetään tehtäväksi asemakaavoituksen kautta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vuodeosastojen kapasiteettitarpeesta on tekeillä kokonaisarvio samoin kuin päivystyksen kokonaistilanteesta. Näiden selvitysten tulokset valmistuvat kevään 2023 aikana ja niiden pohjalta arvioidaan vielä kertaalleen uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnitelman tilamitoitus.     

Jalustan rakennusluvan lisäksi esitetään käynnistettäväksi asemakaavoitus, jossa arvioidaan alueen suojelumääräykset ja tavoitteena on toteuttaa sairaalatoiminnan kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

Kaavoituksen valmistelun ajan uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelua jatketaan pohjautuen kaavoituksen tavoitteeksi asetettuun ratkaisuun.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että hyvinvointialue

  • hakee nykysuunnitelman mukaiselle uudisrakennuksen jalustalle rakennusluvan ja tarvittaessa poikkeamisluvan viheralueille sijoittuvan rakennusalan ylityksen osalta
  • hakee asemakaavoituksen käynnistämistä ja linjaa Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoitteet Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle.

Konserni ja toimitilajaosto merkitsee tiedoksi

  • että korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 21.2.2023 lähetetty valituslupahakemus ja valitus hallinto-oikeuden päätöksestä koskien poikkeamislupaa uudisosan rakentamiselle Tampereen yliopistollisen sairaalan B-osan ja Lääkärintien väliin.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti, että hyvinvointialue

  • hakee nykysuunnitelman mukaiselle uudisrakennuksen jalustalle rakennusluvan ja tarvittaessa poikkeamisluvan viheralueille sijoittuvan rakennusalan ylityksen osalta.
  • hakee asemakaavoituksen käynnistämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoite Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle on turvata yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon edellyttämät kehittämistarpeet ja saada kaavoitusratkaisu, joka tehdään potilasturvallisuuden ja Pirkanmaan asukkaiden erikoissairaalahoidon tarpeista. Tavoitteina ovat lisäksi, että A- ja B-rakennuksen suojelumerkinnät poistetaan, kaavan tulee mahdollistaa nykyaikaiseen sairaalakäyttöön soveltumattoman rakennuskannan poistaminen sairaala-alueen ytimestä. Ennen kaavoituksen käynnistämistä käydään Tampereen kaupungin johdon ja Pirkanmaan hyvinvointialueen johdon kanssa yhteistyöneuvottelu kaavoituksen aikataulusta ja tavoitteista.
  • merkitsee tiedoksi, että korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 21.2.2023 lähetetty valituslupahakemus ja valitus hallinto-oikeuden päätöksestä koskien poikkeamislupaa uudisosan rakentamiselle Tampereen yliopistollisen sairaalan B-rakennuksen ja Lääkärintien väliin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa. 

Esittelijä teki kokouksessa esitykseen seuraavan muutoksen: 

  • Hyvinvointialue hakee asemakaavoituksen käynnistämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoite Kaupin kampusalueen asemakaavoitukselle on turvata yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon edellyttämät kehittämistarpeet ja saada kaavoitusratkaisu, joka tehdään potilasturvallisuuden ja Pirkanmaan asukkaiden erikoissairaalahoidon tarpeista. Tavoitteina ovat lisäksi, että A- ja B-rakennuksen suojelumerkinnät poistetaan, kaavan tulee mahdollistaa nykyaikaiseen sairaalakäyttöön soveltumattoman rakennuskannan poistaminen sairaala-alueen ytimestä. Ennen kaavoituksen käynnistämistä käydään Tampereen kaupungin johdon ja Pirkanmaan hyvinvointialueen johdon kanssa yhteistyöneuvottelu kaavoituksen aikataulusta ja tavoitteista.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.