Monipalveluvaliokunta, kokous 15.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Monipalveluvaliokunnan valiokuntamietintö lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista

13374/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen valiokuntien työjärjestyksen mukaan valiokunnat voivat esittää huomioita, vaihtoehtoja, tarpeita, epäkohtia tai tavoitteita valiokuntamietinnön muodossa. Valiokuntamietintö voi pohjautua useaan valiokunnan kokoukseen ja asiantuntija-analyyseihin. Valiokuntamietintö on kokousmuistiota laajempi ja syvällisempi analyysi aihealueeseen ja sisältää valiokunnan perustellun näkemyksen käsiteltävästä asiasta. Lisäksi se voi sisältää toimenpidesuosituksia. Valiokuntamallin tarkoituksena oli lisätä luottamushenkilöiden roolia strategisten, pitkäaikaisten suunnitelmien valmistelussa.

Valiokunnan keskustelee seuraavan mietintöprosessin käynnistämisestä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä tulevista asiantuntijakuulemisista ja mahdollisista vierailuista lausuntoon liittyen. Mietintöprosessin aikataulu sovitetaan valiokunnassa vuosikellon mukaisiin käsiteltäviin asioihin.

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta 

 • keskustelee ja päättää lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevan mietinnön jatkotoimenpiteistä sekä aikataulusta

Päätös

Monipalveluvaliokunta 

 • sopi, että valiokunnan lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevan mietinnön työstäminen aloitetaan 22.8.2023 kokouksessa asiantuntijakuulemisilla.

Kokouskäsittely

Monipalveluvaliokunta keskusteli lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevan mietintöprossin aloittamisesta. Puheenjohtaja Markku Virkamäki kertoi alustavasti elokuun kokoukseen kutsuttavista asiantuntijoista, joiden kuulemisen pohjalta seuraavan mietinnön työstö aloitetaan. Mietinnön on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Perustelut

Monipalveluvaliokunta valmistelee lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevaa mietintöä. Kokouksessa kuullaan kutsutuilta asiantuntijoilta seuraavat esitykset:

 • Nuortenpsykiatrian nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät, nuortenpsykiatrian vastuualuejohtaja Riittakerttu Kaltiala
 • Lastenpsykiatrian nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät, lastenpsykiatrian vastuualuejohtaja Reija Latva
 • Lasten ja nuorten mielenterveyden hoitaminen ja päihdeongelmat koulun näkökulmasta. Kuinka ylitetään hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspinnat siten, että palvelut toimivat lasten ja nuorten hyväksi?, Linnainmaan yhtenäiskoulun rehtori Ilona Pasma

 

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta

 • sopii lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan mietinnön jatkovalmistelusta.

Päätös

Monipalveluvaliokunta

 • jatkaa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan mietinnön valmistelua syksyn kokouksiensa yhteydessä.

Kokouskäsittely

Nuortenpsykiatrian vastuualuejohtaja Riittakerttu Kaltiala esitteli nuortenpsykiatrian nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä siitä näkökulmasta, mitä tilanteelle voitaisiin tehdä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Valiokunnan keskustelussa nousi esille perheen huomioon ottaminen ja huoli liiallisen itseohjautuvuuden vaatimuksesta nuorisopsykiatrian puolella.

Lastenpsykiatrian vastuualuejohtaja Reija Latvan esityksessä keskityttiin lastenpsykiatrian nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin Pirkanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta. Lasten mielenterveyden haasteiden osalta todettiin, että kasvua on havaittavissa sekä perustasolla että erikoissairaanhoidossa, mutta nuoriin verrattuna nousu on hitaampaa. Valiokunta kiinnitti keskustelussa huomiota kouluterveydenhuoltoon, neuvolajärjestelmään sekä siihen, miten aikuisten päihdeongelmat näkyvät lasten mielenterveysongelmissa.

Merkittiin, että nuortenpsykiatrian vastuualuejohtaja Riittakerttu Kaltiala ja lastenpsykiatrian vastuualuejohtaja Reija Latva poistuivat esittelyn ja keskustelun jälkeen.

Merkittiin, että monipalveluvaliokunnan jäsenet Janne Ojala, Karita Jäppinen, Minna Sarvijärvi ja Henri Backman sekä hallintoylilääkäri Suvi Liimatainen saapuivat asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että Linnainmaan koulun rehtori Ilona Pasman esitys kuullaan §:n 19 jälkeen.

Linnainmaan koulun rehtori Ilona Pasman esitteli lasten ja nuorten mielenterveyden hoitamista koulun näkökulmasta. Esityksessä käytiin läpi haasteita sekä millaista apua koululla on näihin tarjota ja millaista apua koulun näkökulmasta tarvittaisiin erilaisiin tilanteisiin. Valiokunnan keskustelussa kiinnitettiin huomiota haastaviin tilanteisiin, joissa avun saamista joutuu odottamaan turhan pitkään. Lisäksi valiokunta keskusteli Nepsy-palvelujen tilanteessa ja todettiin, että osaamisessa on eroja hyvinvointialueella kuntien tai jopa koulujen välillä.

Merkittiin, että Linnainmaan koulun rehtori Ilona Pasma poistui esittelyn jälkeen.

Perustelut

Monipalveluvaliokunta valmistelee lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevaa mietintöä. Kokouksessa käydään läpi puheenjohtajiston esitys kuultavista asiantuntijoista sekä kuulemisten aikataulusta tulevien kokousten yhteydessä.

Puheenjohtajiston alustava esitys kuultavista asiantuntijoista sekä aikataulusta on oheismateriaalina.

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta

 • sopii kuultavien asiantuntijoiden kutsumisesta ja kuulemisten aikataulusta.

Päätös

Monipalveluvaliokunta

 • sopi seuraavat asiantuntijakuulemiset syksyn kokouksiinsa:
  • 17.10.2023: lapsiasiavaltuutettu, lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuualuejohtaja ja lastenpsykiatrian professori ylilääkäri
  • 15.11.2023: lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan johtaja ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja
  • 12.12.2023: opiskelijahuollon vastuualuejohtaja, lääkäri, eri tahojen asiantuntijoita sekä järjestöedustaja.

Kokouskäsittely

Valiokunta keskusteli puheenjohtajiston esityksestä kuultavista asiantuntijoista syksyn kokousten yhteydessä. Keskustelussa nousi esille, että asiantuntijoita voitaisiin kuulla laajemmin kouluissa työskentelevien tahojen osalta sekä nuorten mielenterveysasioissa ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Valiokuntaan voitaisiin kutsua kuultavaksi asiantuntija liikunta- tai muun harrastustoiminnan parista. Ehdotuksen merkittiin tiedoksi.

Valiokunnan puheenjohtaja kertoi, että valiokunta on kutsuttu vierailulle Naura ry:n uuteen yksikköön Hämeenkyröön. Vierailua ei toteuteta syksyn kokousten yhteydessä, mutta halukkaat valiokunnan jäsenet voivat osallistua vapaaehtoiselle vierailulle maanantaina 30.10 klo 13. Vierailusta ei makseta kokouspalkkioita tai matkakulukorvauksia.

Todettiin, että valiokunnan mietinnön valmistumisen arvioitu aikataulu siirtyy tammikuulle 2024.

Perustelut

Kokouksessa kuullaan valiokunnan lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevan mietinnön teemaan ja valmisteluun liittyen seuraavia asiantuntijoita:

 • lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen: Toteutuuko lapsen oikeus terveyteen?
 • professori, ylilääkäri Kaija Puura: Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden tilanteesta Pirkanmaan hyvinvointialueella tutkimusalueen näkökulmasta.
 • vastuualuejohtaja Paula Pasanen-Aro: Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden tilanteesta Pirkanmaan hyvinvointialueella vastuualueen näkökulmasta.

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta

 • merkitsee tiedoksi asiantuntijoiden esitykset ja
 • sopii mietinnön jatkovalmistelusta.

Päätös

Monipalveluvaliokunta

 • merkitsee tiedoksi asiantuntijoiden esitykset ja
 • sopi, että mietinnön valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa asiantuntijakuulemisilla.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarista, professori, ylilääkäri Kaija Puuraa sekä vastuualuejohtaja Paula Pasanen-Aroa, jotka poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valiokunnan keskustelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota nepsy-/autismikirjon diagnoosien nykytilanteeseen. Keskustelussa pohdittiin keinoja, joilla erilaisiin haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan. Valiokunnan puheenvuoroissa tunnistettiin haasteeksi tiedon välittyminen, tietosuojan tuomat muutokset tiedon välittymiseen ja tietosuojakäytänteiden luomat esteet viranomaisyhteistyölle. Haasteita on tiedon välittymisessä viranomaisten välillä ja yhteistyötä pitäisi lisätä monella eri tasolla (esim. asiantuntijoiden ja palveluntuottajien sekä koulun ja harrastusten välillä). Hoidontarpeen todettiin kasvaneen, vaikka samalla ikäluokat ovat pienentyneet. Lisäksi valiokunta nosti esille nuorten huumeiden käytön nykytilanteen, siihen liittyvistä havainnoista ja tutkimustiedosta. Perheiden tukemista pidettiin tärkeänä ja yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien ja yhdistysten kanssa pitäisi tämän asian osalta edistää. Lopuksi valiokunta nosti esille Päiväperhon toiminnan. Valiokunta korosti toivon ajatuksen merkitystä lasten ja nuorten palveluita järjestettäessä.

Merkittiin, että valiokunnan 2. varapuheenjohtaja Kukka Kunnari, jäsen Maarit Lepistö ja varajäsen Aila Laaksonen poistuivat asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Kokouksessa kuullaan valiokunnan lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita koskevan mietinnön teemaan ja valmisteluun liittyen seuraavia asiantuntijoita:

 • palvelulinjajohtaja Titta Pelttari
 • vastuualuejohtaja Marja Nurmi-Vuorinen
 • Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston puheenjohtaja, Eetu Hukkanen

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta

 • merkitsee tiedoksi asiantuntijoiden esitykset,
 • nimeää mietinnön aihekokonaisuuksien valmistelusta vastaavien työryhmien kokoonpanot ja
 • sopii mietintöluonnoksen valmistelun aikataulusta.

Päätös

Monipalveluvaliokunta

 • merkitsi tiedoksi asiantuntijoiden esitykset,
 • nimesi mietinnön aihekokonaisuuksien valmistelusta vastaavien työryhmien kokoonpanot:
  • ryhmä 1: Markku Virkamäki (pj), Mauri Jussila ja Mervi Veijola
  • ryhmä 2: Kukka Kunnari (pj), Matti Höyssä, Anne Liimola, Minna Sarvijärvi ja Janne Ojala
  • ryhmä 3: Manta Tolvanen (pj), Henri Backman, Tarja Jokinen ja Jari Haapaniemi
  • ryhmä 4: Anna Moilanen (pj), Jorma Jussila, Karita Jäppinen, Jenni Jokinen ja Arto Lampinen
  • ryhmä 5: Sirpa Pursiainen (pj), Anitta Korpio, Maarit Lepistö ja Janne Prihti
 • sopi, että ryhmät esittelevät valmistelemaansa mietintöluonnoksen osakokonaisuutta tammikuun kokouksessa.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina palvelulinjajohtaja Titta Pelttaria, palvelujohtaja Marja Nurmi-Vuorista sekä Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eetu Hukkasta.

Valiokunnalle esiteltiin lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan organisoitumista ja toimintaa yleisesti. Mielenterveysongelmien lisääntyminen on monimutkainen ilmiö, joten haasteen ratkaisemiseksi ei ole yhtä yksittäistä toimenpidettä. Valiokunnan keskustelussa toivottiin, että hyvinvointialueella panostettaisiin palvelulinjojen väliseen yhteistyöhön. Lisäksi valiokunnalle esiteltiin opiskeluhuoltopalvelujen organisaatiota, nykytilannetta sekä opiskeluhuollossa tehtävää mielenterveys- ja päihdepalvelutyötä. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja nosti esille erityisesti nuorten näkökulmaa ja toivoi, että poliittiset ryhmät tekevät lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta yhteistyötä. Nykyiset toimintamallit, kuten esimerkiksi KiVa Koulu -ohjelma, eivät ole opiskelijoiden näkökulmasta toimivia.

Maarit Lepistö poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).