Monipalveluvaliokunta, kokous 15.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026 sekä alueelliset hyvinvointisuunnitelmat

1858/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026 on strateginen alueellinen asiakirja, joka linjaa hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja niiden toimeenpanon väestötasolla. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) velvoittaa hyvinvointialueen laatimaan valtuustokausittain alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Lainsäädäntö velvoittaa liittämään tähän asiakirjaan muut laissa määritellyt alueelliset hyvinvointisuunnitelmat:

 • lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 417/2007, 12 §), johon on liitettävä
  • alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), 13a §) ja 
  • alueellinen neuvolasuunnitelma (terveydenhuoltolaki (1326/2010), 15 §),
 • alueellinen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (908/2012), 5 §)
 • alueellinen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma (laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015), 5 §).

 

Kaikilla Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmilla on yhteisen tilannekuvan perusteella muodostetut yhteiset painopisteet ja näiden tavoitteet. Asiakirjat on muutoin valmisteltu omina kokonaisuuksinaan.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026:n kertomusosa kuvaa pirkanmaalaisen väestön hyvinvoinnin tilaa sovittujen indikaattoreiden (tunnuslukujen) kautta sekä edellisen kauden (2021-2022) vastaavan asiakirjan painopisteiden ja tavoitteiden toimeenpanoa. Nämä ovat muodostaneet perustan asiakirjan suunnitelmaosalle. Lisäksi on huomioitu Pirkanmaan kuntien kuluvan valtuustokauden lakisääteisten hyvinvointisuunnitelmien painopisteet.

Asiakirjakokonaisuus sisältää hyvinvointialueen ensimmäiselle valtuustokaudelle alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet, niiden tavoitteet ja toimeenpanosuunnitelmat. Toimeenpanosuunnitelmat kuvaavat, miten kunkin hyvinvointisuunnitelman kautta edistetään Pirkanmaan väestön hyvinvointia ja terveyttä ja tuetaan arjessa pärjäämistä yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimeenpanosuunnitelmat toteuttavat osaltaan Pirhan strategian toimeenpanoa. Niiden toimeenpano on osa kaikkien Pirhan palvelulinjojen toimintaa.

Valmistelussa on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet vuosille 2023–2026 sekä kunnan ja hyvinvointialueen rahoituksessa valtionosuuden perustana olevien HYTE-kerrointen tunnusluvut (indikaattorit).

Alueellisten hyvinvointisuunnitelmien valmistelulle nimetty ohjausryhmä on hyväksynyt valmistelun välivaiheet: tilannekuvan perustana käytettävän indikaattoripaketin ja siitä nostetut alueelliset väestötason hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet, näiden tavoitteet sekä asiakirjojen lähettämisen lausuntokierrokselle. Asiakirjojen valmisteluun on osallistunut toimijoita hyvinvointialueen eri palvelulinjoilta, valiokunnista ja vaikuttamistoimielimistä, kunnista sekä kolmannen sektorin toimijoista. Lisäksi kunnat ovat osallistuneet valmisteluun alueellisen hyvinvointikoordinaattoreiden verkoston kautta.

Asiakirjakokonaisuus on lähetetty lausuntokierrokselle 15.9.2023. Lausuntoa pyydetään erityisesti asiakirjoissa esitettyjen toimeenpanosuunnitelmien sisällöstä ja yhteisestä toimeenpanosta. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 10.11.2023 mennessä. Valmistelulle asetetussa hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätöksessä tavoitteena on asiakirjojen käsittely valtuustossa joulukuussa 2023.

Lausuntopyyntö liitteineen on liitteenä. Oheimateriaalina on Pirkanmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025, jossa jo saapuneita kommentteja on otettu huomioon.

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta

 • merkitsee tiedoksi esityksen Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2023–2026 sekä siihen liitettävät alueelliset hyvinvointisuunnitelmat
 • päättää jatkotoimenpiteistä lausunnon antamiseksi.

Päätös

Monipalveluvaliokunta

 • merkitsi tiedoksi esityksen Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2023–2026 sekä siihen liitettävät alueelliset hyvinvointisuunnitelmat
 • päätti valtuuttaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valmistelemaan valiokunnan lausuntoluonnoksen 10.11.2023 mennessä
 • päätti, että valiokunnan jäsenet voivat toimittaa kommenttejaan puheenjohtajalle ja 1. varapuheenjohtajalle kokouksen jälkeen ja
 • päätti, että valiokunnan lausunto hyväksytään sähköisesti ja merkitään tiedoksi seuraavassa valiokunnan kokouksessa 15.11.2023.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivosta ja ohjelmapäällikkö Anu Kalliota, jotka poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Valiokunta keskusteli hyvinvointialueen rahoituksessa valtionosuuden perustana olevien HYTE-kerrointen tunnuslukujen raportoinnin vaikutuksista työntekijöiden kuormitukseen. Järjestelmien toivottiin tukevan raportoinnin totuudenmukaisuutta. Valiokunnassa keskusteltiin lisäksi Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkkoa koskevista suunnitelmista ja sen vaikutuksista erityisesti perusterveydenhuoltoon. Perusterveydenhuollolla nähtiin olevan paljon yhtymäkohtia esitettyyn hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan. Pirkanmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman osalta valiokunta tunnisti kuntien ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön tärkeyden ja toimintaa tulisi järjestää yhteistyössä.

Valiokunta keskusteli lausunnon jatkovalmistelusta.

Merkittiin, että valiokunnan jäsenet Anne Liimola ja Henri Backman saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että hallintoylilääkäri Suvi Liimatainen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

 • Maarit Varjonen-Toivonen, YLILÄÄKÄRI, maarit.varjonen-toivonen@pirha.fi

Perustelut

Monipalveluvaliokunta käsitteli hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa 2023-2026 sekä alueellisia hyvinvointisuunnitelmia kokouksessaan 24.10.2023. Valiokunnan puheenjohtajaisto valtuutettiin laatimaan lausunto, joka lähetettiin valiokunnalle kommentoitavaksi 8.11.2023 klo 10 mennessä. Lausunto hyväksyttiin sähköisesti ja toimitettiin kirjaamoon määräaikaan 10.11.2023 mennessä.

Lopullinen lausunto lisätään asialistan liitteeksi ja toimitetaan valiokunnalle ennen kokousta.

 

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta

 • merkitsee tiedoksi monipalveluvaliokunnan hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa sekä alueellisia hyvinvointisuunnitelmia koskevan lausunnon.

Päätös

Monipalveluvaliokunta

 • merkitsi tiedoksi monipalveluvaliokunnan hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa sekä alueellisia hyvinvointisuunnitelmia koskevan lausunnon.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).