Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Sisä-Suomen hyvinvointialueiden nuorisovaltuustojen yhteistyösopimuksen hyväksyminen

26186/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Taustaa

Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueet muodostavat hyvinvointialuelain mukaisen yhteistyöalueen, joka vastaa mm. erikoissairaanhoidon sekä yliopistollisen tason sairaanhoidon järjestämisestä omalla alueellaan. Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden nuorisovaltuustojen puheenjohtajat esittävät nuorisovaltuustoille neuvottelukunnan perustamista Sisä-Suomen yhteistyöalueelle. 

Neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tarkoituksena on laatia yhteistyösopimus nuorisovaltuustojen hyväksyttäväksi sekä sen tarkoituksena on linjata yhteisiä toimintaperiaatteita, laatia lausuntoja sekä ottaa kantaa yhteistyöalueen sosiaali-, terveys- sekä pelastuspalveluita koskeviin asioihin. Neuvottelukunnan erityisenä tehtävänä on ottaa kantaa yhteistyöalueen palveluiden integraatioon, erikoistason sairaanhoidollisiin palveluihin sekä digitalisaatiokehitykseen kyseisellä alueella.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Nuorisovaltuustojen puheenjohtajat esittävät, että jokainen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto nimeäisi kaksi (2) jäsentä neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan puheenjohtajuus olisi vuosittain kiertävä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • nimetä kaksi (2) jäsentä Sisä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden nuorisovaltuustojen neuvottelukuntaan.

Päätös

Nuorisovaltuusto päättää

  • yksimielisesti nimetä Eetu Hukkasen ja Zahra Shakerin Sisä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden nuorisovaltuustojen neuvottelukuntaan.

Kokouskäsittely

Ehdokkaiksi asettuivat Eetu Hukkanen, Elsa Nisula, Kerttu Kajander ja Zahra Shaker. Nisula ja Kajander vetäytyivät ehdokkuudesta. Valittiin yksimielisesti Eetu Hukkanen ja Zahra Shaker.

Perustelut

Taustaa 

Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueet muodostavat hyvinvointialuelain mukaisen yhteistyöalueen, joka vastaa mm. erikoissairaanhoidon sekä yliopistollisen tason sairaanhoidon järjestämisestä omalla alueellaan. 

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen sekä Pirkanmaan hyvinvointialueiden nuorisovaltuustot toimivat hyvinvointialuelain 32 §:n mukaisina hyvinvointialueiden aluehallitusten asettamina nuorisovaltuustoina. Nuorisovaltuustot vaikuttavat hyvinvointialueillaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden alaisiin sekä muihin nuoria koskeviin asioihin hyvinvointialueiden sekä maakuntaliittojen päätöksenteossa. 

Kyseisten hyvinvointialueiden nuorisovaltuustojen puheenjohtajistot ovat valmistelleet nuorisovaltuustojen käsiteltäväksi yhteistyösopimuksen, jonka nuorisovaltuustot sekä edelleen yhteistyöalueen viranhaltijajohtoryhmä käsittelevät ja hyväksyvät. 

Sopimuksen sisältö 

Sopimuksen tarkoituksena on linjata sopimuksen osapuolten välisestä yhteistyöstä, vaikuttamistyötä Sisä-Suomen yhteistyöalueella johtavasta nuorisovaltuustojen neuvottelukunnasta, sen tehtävistä, ratkaisuvallasta ja toimialasta sekä sopimuksen voimassaolosta. Lisäksi sopimusta voidaan osapuolten yhteisymmärryksellä täydentää sisältämään muita nuorisovaltuustojen yhteistyöneuvottelukunnalle olennaisia asioita. 

Sopimuksessa linjataan myös niistä asioista, joihin yhteistyöalueen nuorisovaltuustojen neuvottelukunta ottaa kantaa. Neuvottelukunta toimii yhdessä yhteistyöalueen johtoryhmän sekä poliittisen seurantaryhmän kanssa ja vaikuttaa esimerkiksi valtakunnallisiin erikoissairaanhoitoa sekä sairaalaverkostoa koskeviin kysymyksiin. 

Nuorisovaltuustojen välistä yhteistyötä koordinoimaan esitetään perustettavaksi neuvottelukuntaa, joka vastaa kannanottojen, lausuntojen sekä muun toiminnan koordinoinnista. 

Sisä-Suomen yhteistyöalueen nuorisovaltuustojen välinen yhteistyösopimus liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää 

  • hyväksyä Sisä-Suomen yhteistyöalueen nuorisovaltuustojen välisen yhteistyösopimuksen omalta osaltaan sekä 

  • esittää konsernipalvelujohtajalle sopimuksen hyväksymistä. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Juhani Sand

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).