Nuorisovaltuusto, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Vastaus valtuustoaloitteeseen - valtuustoaloite lastensuojelun laadun parantamiseksi

91/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Rautalammi, TOIMIALUEJOHTAJA, sanna.rautalammi@pirha.fi

Perustelut

Aluevaltuutettu Erja Pelkonen (PS) ym. jättivät aluevaltuustossa 2.5.2022 valtuustoaloitteen: ”Valtuustoaloite lastensuojelun laadun parantamiseksi”.

Aloitteessa ehdotetaan, että Pirkanmaan hyvinvointialueella lastensuojelun laatu nostetaan STM:n tekemän selvitystyön loppuraportin (Kananoja & Ruuskanen) tasolle. Loppuraportissa nousee korjattavaksi mm. lastensuojelun asiakasperheiden päihde- ja mielenterveyspalveluiden riittämättömyys, sosiaalityöntekijöiden liiallinen asiakasmäärä, lapsen osallisuus omassa asiassaan, liian vaihtuvat lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät, sijaishuollon valvonta, tutkitun tiedon hyödyntäminen ja osaamisrakenteen muutostarve sekä lisäkoulutusmahdollisuudet.

Loppuraportissa ehdotetaan myös sijaispoolin perustamista lastensuojelun sosiaalityöntekijöille sekä lastensuojelutyön osaamistarpeiden analysointia ja pilotointia arvioidun monipuolisemman osaamisrakenteen avulla.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Pirkanmaan hyvinvointialueella tehdään tähän raporttiin pohjautuva toimintasuunnitelma. Lastensuojelun laadusta tulisi kerätä myös kuntakohtaista tilastotietoa jo vuodelta 2022, jotta seurantavertailu alueen sisälläkin on mahdollista hyvinvointialueella jatkossa.

Vastausta valtuusaloitteeseen on valmisteltu lastensuojelun vastuualueella toimialuejohtaja Sanna Rautalammin johdolla. Valtuustoaloitteen johdosta annettu vastaus on liitteenä. Asia on käsitelty sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmässä 23.11.2023 sekä hyvinvointialueen johtoryhmässä 28.11.2023. 

Valtuustoaloite ja lastensuojelun vastuualueen valtuustoaloitteeseen antama vastaus ovat tämän pykälän liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee aloitteeseen laaditun vastauksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sanna Rautalammi, TOIMIALUEJOHTAJA, sanna.rautalammi@pirha.fi

Perustelut

Aluevaltuutettu Erja Pelkonen (PS) ym. jättivät aluevaltuustossa 2.5.2022 valtuustoaloitteen: ”Valtuustoaloite lastensuojelun laadun parantamiseksi”.

Aloitteessa ehdotetaan, että Pirkanmaan hyvinvointialueella lastensuojelun laatu nostetaan STM:n tekemän selvitystyön loppuraportin (Kananoja & Ruuskanen) tasolle. Loppuraportissa nousee korjattavaksi mm. lastensuojelun asiakasperheiden päihde- ja mielenterveyspalveluiden riittämättömyys, sosiaalityöntekijöiden liiallinen asiakasmäärä, lapsen osallisuus omassa asiassaan, liian vaihtuvat lapsen asioista vastaavat sosiaalityöntekijät, sijaishuollon valvonta, tutkitun tiedon hyödyntäminen ja osaamisrakenteen muutostarve sekä lisäkoulutusmahdollisuudet.

Loppuraportissa ehdotetaan myös sijaispoolin perustamista lastensuojelun sosiaalityöntekijöille sekä lastensuojelutyön osaamistarpeiden analysointia ja pilotointia arvioidun monipuolisemman osaamisrakenteen avulla.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Pirkanmaan hyvinvointialueella tehdään tähän raporttiin pohjautuva toimintasuunnitelma. Lastensuojelun laadusta tulisi kerätä myös kuntakohtaista tilastotietoa jo vuodelta 2022, jotta seurantavertailu alueen sisälläkin on mahdollista hyvinvointialueella jatkossa.

Vastausta valtuusaloitteeseen on valmisteltu lastensuojelun vastuualueella toimialuejohtaja Sanna Rautalammin johdolla. Valtuustoaloitteen johdosta annettu vastaus on liitteenä. Asia on käsitelty sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmässä 23.11.2023 sekä hyvinvointialueen johtoryhmässä 28.11.2023. Aluehallitus on käsitellyt asiaa 11.12.2023 §367 ja esittänyt aluevaltuustolle, että se merkitsee aloitteeseen laaditun vastauksen tiedoksi. Aluevaltuusto on 15.1.2024 §15 palauttanut asian valmisteluun ja edellyttänyt nuorisovaltuuston lausuntoa asiassa. 

Nuorisovaltuusto pitää aloitteessa esitettyjä tavoitteita erittäin tarpeellisina ja esittää, että hyvinvointialue ryhtyy aloitteen mukaisiin toimiin sekä laatii toimenpideohjelman lastensuojelun kokonaistilanteen paran[1]tamiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueella laajassa yhteistyössä kuntien sivistys- ja nuorisopalveluiden, vanhempainyhdistysten, yksityisen ja kolmannen sektorin, sosiaali- ja terveysministeriön sekä hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kanssa. Nuorisovaltuusto kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen, että jatkossa nuorisovaltuuston toimialaan olennaisesti liittyvät valtuustoaloitteet toivotaan tuotavan nuorisovaltuuston käsiteltäväksi. Myös vammais- sekä vanhusneuvostojen kohdalla on syytä noudattaa samaa toimintaperiaatetta.

Huomiota on valmistelussa syytä kiinnittää myös siihen, että valtuustoaloitteen käsittelyaika (1,5 vuotta) on ollut merkittävän pitkä eikä siitä huolimatta sitä ole lähetetty nuorisovaltuustolle tai kyseisestä hyvinvointialueen toimialasta vastaavalle monipalveluvaliokunnalle lausuttavaksi tai edes muuten käsiteltäväksi. Nuorisovaltuusto toivoo, että mikäli resurssit riittävät, panostettaisiin siihen, että varhaiskasvatuksessa ja koulussa oltaisiin ajan tasalla lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Olisi hyvä herkästi puuttua epäilyttäviin tilanteisiin perheissä. Perheille apua tarjottaessa tulisi asenteen olla ystävällinen ja tehdä tilanteesta mahdollisimman mukava, jotta apua saavat eivät koe tätä häpeälliseksi.

Liitteenä nuorisovaltuuston lausunto valtuustoaloitteeseen lastensuojelun laadun parantamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Eetu Hukkanen, Pirhan nuorisovaltuuston puheenjohtaja, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • hyväksyä lausunnon ja lähettää sen aluehallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Eetu Hukkanen ja Ava Vuorenpää sosiaali- , terveys- ja pelastuspalveluiden tiimistä esittelivät tiimin laatiman lausunnon. Puheejohtaja tiedusteli nuorisovaltuustolta, että voidaanko lausunto hyväksyä yksimielisesti. Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Aluehallitus, palvelulinjajohtaja Titta Pelttari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).