Nuorisovaltuusto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.   

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.  

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista nuorisovaltuuston kokoukseen 13.6.2024 on toimitettu sähköpostitse 7.6.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 7.6.2024.

Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Jos varsinainen jäsen on estynyt, varajäsen voi osallistua kokoukseen.

Ehdotus

Puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon ja toteaa läsnäolijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnäolo-​ ja puheoikeudet seuraavasti:

 • strategiajohtaja Kristiina Lumme §:n 89 osalta
 • SASKY koulutuskuntayhtymä hanketyöntekijä Tuomas Walden §:n 90 osalta
 • suunnittelija Jenna Makkonen §:n 91 osalta
 • suunnittelija Krista Krekola §:n 91osalta
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eetu Setälä koko kokouksen osalta
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston sihteeri Harri Heikkilä koko kokouksen osalta

Päätös

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Nuorisovaltuuston vahvuudeksi todettiin 24 jäsentä. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo-​ ja puheoikeudet seuraavasti:

 • strategiapäällikkö Kristiina Lumme §:n 89 osalta
 • SASKY koulutuskuntayhtymä hanketyöntekijä Tuomas Walden §:n 90 osalta
 • suunnittelija Jenna Makkonen §:n 91 osalta
 • suunnittelija Krista Krekola §:n 91osalta
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eetu Setälä koko kokouksen osalta
 • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston sihteeri Harri Heikkilä koko kokouksen osalta

Kokouskäsittely

Merkittiin tiedoksi tekninen korjaus Kristiina Lumme ammattinimike strategiajohtaja korjattu muotoon strategiapäällikkö.

Puheenjohtaja ehdotti käsittelyjärjestystä muutettavan niin,​ että § 90 Nuorisovaltuuston yhteistyö SASKY oppilaitosten kanssa käsitellään §:n 91 Pirkanmaan hyvinvointialueen omahoito-ohjelmat nuorille jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).