Nuorisovaltuusto, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.   

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.  

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista nuorisovaltuuston kokoukseen 21.3.2023 on toimitettu sähköpostitse 15.3.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 15.3.2023. 

Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Jos varsinainen jäsen on estynyt, varajäsen voi osallistua kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa Nisula, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, elsa.nisula@pirha.fi

Puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon ja toteaa läsnäolijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnäolo-​ ja puheoikeudet seuraavasti:

  • Suunnittelija Katri Maahille ja Taltu-hankkeen projektityöntekijä Sanna Ylistenniemelle §:n 56 osalta
  • Viestintäasiantuntija Elli Aholle §n 57 osalta

Päätös

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Nuorisovaltuuston vahvuudeksi todettiin 28 jäsentä. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo-​ ja puheoikeudet seuraavasti:

  • Suunnittelija Katri Maahille ja Taltu-hankkeen projektityöntekijä Sanna Ylistenniemelle §:n 56 osalta
  • Viestintäasiantuntija Elli Aholle §n 57 osalta
  • Pinja Kotro koko kokouksen osalta
  • Viola Mannerhovi koko kokouksen osalta

 

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että otetaan lisäpykälät § 59 Nuorisovaltuuston jäsenen eroaminen (lisäpykälä) sekä § 60 Muut esille tulevat asiat (lisäpykälä) käsittelyyn. Hyväksyttiin yksimielisesti.
 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).