Nuorisovaltuusto, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Maakuntahallituksen edustaja nuorisovaltuuston kokouksiin

26184/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto haluaa pyytää hyvinvointialueen aluehallitusta sekä maakuntaliiton hallitusta nimeämään edustajansa nuorisovaltuuston kokouksiin toimikaudeksi 2023– kesäkuu 2025. Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 130 §:ssä todetaan, että: Aluehallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös aluehallituksen varajäsen tai hyvinvointialuejohtaja.

Nuorisovaltuusto näkee tarpeelliseksi sujuvan tiedonkulun sekä nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksien ja tiedonsaantioikeuden laajentamiseksi, että aluehallituksen sekä maakuntahallituksen edustus on tiiviisti mukana nuorisovaltuuston toiminnassa, koska näin saadaan tehokkaasti nuorten ja suurimman äänioikeudettoman kansanosan mielipiteet mukaan suoraan (vaikkakin välillisesti) aluehallituksen sekä maakuntahallituksen päätöksentekoon. Esimerkiksi Keski-Uudenmaan, Vantaa-Keravan, Pohjois-Savon sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueilla on jo käytössä nuorisovaltuustojen ”valtuustokummijärjestelmä” tai vastaava järjestely, jolla yhteyttä vaikuttamistoimielinten sekä muiden hyvinvointialueen sekä maakuntaliiton toimielinten välillä on pystytty tehostamaan.

Nuorisovaltuusto esittää, että samanlainen toimintamalli otetaan käyttöön myös Pirkanmaalla. Edellä mainittuun viitaten nuorisovaltuusto esittää hyvinvointialueen aluehallitukselle sekä maakuntaliiton hallitukselle seuraavaa:

Nuorisovaltuusto pyytää Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitusta sekä Pirkanmaan maakuntaliiton hallitusta nimeämään edustajan sekä tälle henkilökohtaisen varaedustajan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kokouksiin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston nimeämispyyntö liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • lähettää liitteenä olevan nimeämispyynnön Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle sekä Pirkanmaan liiton maakuntahallitukselle koskien edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan nimeämistä nuorisovaltuuston kokouksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto on pyytänyt maakuntaliiton hallitusta nimeämään edustajan sekä tälle henkilökohtaisen varaedustajan hyvintointialueen nuorisovaltuuston kokouksiin toimikaudeksi 2023– kesäkuu 2025.

Nuorisovaltuusto myöntää maakuntahallituksen edustajalle ja hänen varahenkilölleen pysyvän läsnä- ja puheoikeuden nuorisovaltuuston kokouksiin toimikauden 2024-2025 ajaksi.

Maakuntahallituksen edustajan ja varaedustajan nimeämispäätös liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elsa Nisula, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, elsa.nisula@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • merkitä tiedoksi maakuntaliiton hallituksen edustajaksi Jari Kinnusen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Joni Kumlanderin,
  • myöntää Jari Kinnuselle sekä Joni Kumlanderille pysyvän läsnäolo- ja puheoikeuden hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kokouksissa kaudella 2024–2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin maakuntahallituksen edustaja Jari Kinnusen katsaus maakuntahallituksen ajankohtaisista asioista.

Tiedoksi

Maakuntahallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).