Tarkastuslautakunta, kokous 1.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

Hallintosäännön 123 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. 

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista tarkastuslautakunnan kokoukseen 1.11.2022 on toimitettu sähköisesti 27.10.2022.  Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 27.10.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 27.10.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että § 80 käsitellään yhteisesti Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa. 

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus § 80 käsittelyn ajaksi Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan jäsenille, esittelijälle sekä pöytäkirjanpitäjälle ja hyvinvointikoordinaattori Jaana Yläselle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).