Tarkastuslautakunta, kokous 21.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. 

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista tarkastuslautakunnan kokoukseen 21.3.2023 on toimitettu sähköisesti 16.3.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 16.3.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.3.2023.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtajana toimi 2. varapuheenjohtaja Miia Kinnari ja puheenjohtaja Ilkka Sasi toimi jäsenenä, puheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan sopiman mukaisesti.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus § 27 ajaksi hankintajohtaja Anniina Tirroselle sekä § 28 ajaksi integraatiojohtaja Tuukka Salkoaholle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).