Tarkastuslautakunta, kokous 21.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Sidonnaisuusilmoitukset

207/2022

Perustelut

Hyvinvointialuelaissa tarkoitettujen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Pirkanmaan hyvinvointialueella velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan koskee aluehallituksen jäseniä ja varajäseniä, aluevaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, aluehallituksen jaostojen jäseniä ja varajäseniä, tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa, aluehallituksen muuta esittelijää, hallituksen jaostojen esittelijöitä ja tarkastuslautakunnan esittelijää.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietoja rekisteristä voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksensa. Saapuneet ilmoitukset, joita on yhteensä 106 kappaletta, on tarkastettu ja julkaistu alla mainitussa osoitteessa.

Rekisteriin vietävistä ja julkaistavista tiedoista on poistettu henkilön yksityisyyden piiriin kuuluvat tiedot sekä tiedot, joiden julkaiseminen ei ole tarpeellista. Ilmoitusvelvollisuus ei koske esimerkiksi henkilön tai hänen perheensä käytössä olevaa tavanomaista asuntoa, kesäasuntoa tai siihen kuuluvaa tonttia. Myöskään tehtäviä puolue-elimissä tai -yhdistyksissä ei julkaista, koska puoluetoimintaan osallistuminen on itsestään selvää, kun henkilö on valittu puolueen edustajana hyvinvointialueen luottamustoimeen. Henkilön kokonaisvarallisuuden tai yksittäisten omaisuuserien arvot ovat yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja, minkä vuoksi niitä ei julkaista.

Ajantasaiset sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu hyvinvointialueen internet-sivulla osoitteessa https://www.pirha.fi/paatoksenteko/sidonnaisuudet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pirha.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).