Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, kokous 23.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön päivitys

33/2022

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 22.5.2023 § 137.

Hallintosääntö, joka sisältää muutokset, on liitteenä. Nyt esitettävät muutokset on koottu myös erilliseen liitteeseen. 

Aluehallituksen iltakoulussa esitellyt diat ovat oheismateriaalina. 

Ehdotus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle,

 • että aluevaltuusto hyväksyy liitteissä esitetyt muutokset hallintosääntöön,
   
 • että muutokset tulevat voimaan 1.8.2023

Päätös

Aluevaltuusto päätti

 • hyväksyä liitteissä esitetyt muutokset hallintosääntöön kokouksesssa tehdyllä lisäyksellä. 
   
 • että muutokset tulevat voimaan 1.8.2023

Kokouskäsittely

Jouni Siren esitti, että 62 § Tavaroiden ja palvelujen hankintasäännökset aluevaltuuston, aluehallituksen ja hyvinvointialuejohtajan hankintavaltuuksien euromääristä pidetään ennallaan, eli aluehallitus päättää edelleen yli 10 miljoonan euron hankinnoista ja aluevaltuusto yli 30 miljoonan hankinnoista".

Kannatus: Petra Schultze-Steinen, Milka Hanhela, Klaus Myllymäki, Linda Lähdeniemi ja Minna Sarvijärvi.

Sami Kymäläinen esitti, että 13§, kohta 3 (sivu 23) muutetaan kuulumaan: "Päättää yhteistoiminnan ja työsuojelutoiminnan periaatteista ja seuraa niiden toteutumista". 

Kannatus: hyväksyttiin yksimielisesti. 

Petra Schultze-Steinen esitti, että 5 §:n ensihoidon palvelustrategiaa koskeva muutos hylätään.

 Kannatus: Minna Sarvijärvi.

Puheenjohtaja totesi, että koska Sirenin muutosehdotusta ei voida hyväksyä yksimielisesti, asiasta äänestetään. 

Äänestysesitys:  Sirenin muutosesityksen hyväksyminen JAA. Pohjaehdotus EI.  Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: Sirenin esitys hylättiin äänin 17-53. Tyhjää 4. 

Puheenjohtaja totesi, että koska Schultze-Steinen muutosehdotusta ei voida hyväksyä yksimielisesti, asiasta äänestetään. 

Äänestysesitys:  Schultze-Steinen muutosesityksen hyväksyminen JAA. Pohjaehdotus EI.  Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Schultze-Steinen muutosesitys hylättiin äänin 16-56. Tyhjää 2. 

Sirpa Repo ja Piia Nurmela poistuivat kokouksesta kokonaan asian käsittelyn aikana ennen äänestyksiä. Valtuuston vahvuus 74 valtuutettua.

Äänestystulokset

 • Jaa 17 kpl 23%

  Kukka Kunnari, Anne Nyman, Jouni Sirén, Milka Hanhela, Minna Sarvijärvi, Minna Minkkinen, Marjo Mäkinen-Aakula, Anna Kontula, Petra Schulze-Steinen, Mervi Veijola, Linda Lähdeniemi, Hanna Holma, Leena Saarela, Klaus Myllymäki, Katariina Pylsy, Reijo Koskela, Tiina Wesslin

 • Ei 53 kpl 72%

  Joni Kumlander, Erja Pelkonen, Kari Virtanen, Marko Jarva, Lassi Kaleva, Hanna Laine, Juho Ojares, Leena Kostiainen, Mauri Heiska, Ida Leino, Veikko Vallin, Aila Dündar-Järvinen, Ilkka Sasi, Katri Virkkunen, Veli-Matti Ahtiainen, Kaija Holli, Lauri Lyly, Karoliina Kähönen, Kari-Matti Hiltunen, Mauri Jussila, Markku Virkamäki, Hanna-Maria Grann, Arto Grönroos, Jari Andersson, Erkki Paloniemi, Jenni Jokinen, Taru Tolvanen, Tarja Jokinen, Kalervo Kummola, Sami Kymäläinen, Pekka Järvinen, Ulla Kampman, Jori-Pekka Träskbäck, Veijo Niemi, Johanna Loukaskorpi, Anna-Kaisa Ikonen, Anitta Korpio, Tuula Petäkoski-Hult, Kauko Turunen, Nina Alanen, Kirsi Kaivonen, Antti Ivanoff, Arja Laitinen, Atanas Aleksovski, Niina Melkko, Leena Mankkinen, Lisa Wesin, Reeta Ahonen, Touko Sikala, Jaakko Mustakallio, Iina Hänninen, Aleksi Jäntti, Iikka Jäntti

 • Tyhjä 4 kpl 5%

  Riitta Ollila, Iiris Suomela, Perttu Jussila, Olga Haapa-aho

 • Jaa 16 kpl 22%

  Minna Minkkinen, Klaus Myllymäki, Linda Lähdeniemi, Petra Schulze-Steinen, Minna Sarvijärvi, Katariina Pylsy, Hanna Holma, Tiina Wesslin, Milka Hanhela, Mervi Veijola, Anna Kontula, Anne Nyman, Reijo Koskela, Leena Saarela, Kukka Kunnari, Jouni Sirén

 • Ei 56 kpl 76%

  Veikko Vallin, Perttu Jussila, Lassi Kaleva, Arja Laitinen, Olga Haapa-aho, Aila Dündar-Järvinen, Antti Ivanoff, Kalervo Kummola, Karoliina Kähönen, Erja Pelkonen, Juho Ojares, Hanna Laine, Joni Kumlander, Erkki Paloniemi, Anitta Korpio, Arto Grönroos, Taru Tolvanen, Mauri Jussila, Veli-Matti Ahtiainen, Leena Kostiainen, Hanna-Maria Grann, Jari Andersson, Markku Virkamäki, Veijo Niemi, Mauri Heiska, Kari Virtanen, Jori-Pekka Träskbäck, Kaija Holli, Katri Virkkunen, Ilkka Sasi, Ulla Kampman, Jenni Jokinen, Nina Alanen, Kauko Turunen, Kirsi Kaivonen, Johanna Loukaskorpi, Tuula Petäkoski-Hult, Ida Leino, Kari-Matti Hiltunen, Marko Jarva, Iina Hänninen, Lauri Lyly, Atanas Aleksovski, Tarja Jokinen, Reeta Ahonen, Sami Kymäläinen, Jaakko Mustakallio, Niina Melkko, Anna-Kaisa Ikonen, Iiris Suomela, Touko Sikala, Lisa Wesin, Leena Mankkinen, Pekka Järvinen, Aleksi Jäntti, Iikka Jäntti

 • Tyhjä 2 kpl 3%

  Riitta Ollila, Marjo Mäkinen-Aakula

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
 • Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi
 • Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen hallintosääntöä on päivitetty edellisen kerran aluevaltuustossa 5.6.2023. Muutokset tulivat voimaan 1.8.2023. Tämän jälkeen on tullut esille useita muutostarpeita, joita on valmisteltu virkavalmistelussa loppusyksystä 2023 ja alkuvuodesta 2024. 

Valmistelussa on ollut mukana myös 21 aluevaltuutetun 6.11.2023 jättämä pyyntö päivittää hallintosääntöä ennen talousarvion käsittelyä/hyväksymistä niin, että palveluverkko- ja palveluiden saatavuutta koskevat päätökset kuuluvat aluevaltuuston toimivaltaan. 

Palveluverkkoon liittyvä päätösvalta jakautuu voimassa olevassa hallintosäännössä seuraavasti: aluevaltuusto päättää hyvinvointialuestrategiasta sekä palveluverkon kehittämisen periaatteista. Aluevaltuusto päättää myös lakiin perustuen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä investointiohjelmasta. Aluehallitus päättää hyvinvointistrategiaa toteuttavista merkittävistä ohjelmista ja suunnitelmista. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelujen verkoston suunnittelu perustuu strategian ja kehittämisen periaatteiden lisäksi aluehallituksen hyväksymään strategian toimeenpano-ohjelmaan. Palvelukohtaisten suunnitelmien valmistelu on edennyt aluehallituksen valmistelupäätösten kautta siten, että ensimmäiset muutoksenhakukelpoiset päätökset palvelujen verkostosta on tehty aluehallituksessa 20.11.2023. Päätöksiä on syksyllä 2023 edeltänyt  koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely, jonka tuloksisista on aluehallitus päättänyt  20.11.2023. Päätetyt palveluverkkosuunnitelmat on saatettu aluevaltuuston tiedoksi muutetun talousarvion käsittelyn yhteydessä 15.1.2023. Palveluverkostosta päättäminen ei ole yksi päätös, vaan useiden eritasoisten ja -sisältöisten ohjelmien ja suunnitelmien kokonaisuus. Päätösvallan ja juridisten vastuiden muuttaminen yhtäkkisesti loppusyksystä palvelujen verkostoon liittyvissä suunnitelmissa ei olisi tukenut ennakoivaa ja vakautta edistävää taloutta, toimintaa ja hallintoa. Aluevaltuusto ja -hallitus ovat toimineet lain ja voimassaolevan hallintosäännön pohjalta. Aluehallitus vastaa lain mukaan hyvinvointialueen taloudesta, toiminnasta ja taloudesta. 

Aluevaltuutettujen kirjeen valmisteluaikataulu on esitelty aluehallituksen iltakoulussa 30.11.23.  Asiaa on valmisteltu siten, että tammikuussa toteutetaan laaja kommentointikierros, ja sen jälkeen aluehallitus käsittelee muutoksia 29.1. ja tekee ehdotuksen aluevaltuustolle 12.2.24. Palvelujen verkostoa koskevissa hallintosäännön kohdissa aluevaltuuston strategista ohjaus- ja päätösvaltaa palvelujen verkostosta vahvistetaan. 

Henkilöstöä koskevassa päätöksenteossa on syksyn 2023 aikana valmisteltu erillisessä työryhmässä eritasoisten päätösten ja ratkaisujen vastuumatriisia. Matriisi on julkaistu marraskuun lopulla Intrassa. Henkilöstöpalveluissa on valmistelussa suuri määrä henkilöstöön liittyvien tehtävien ja toimintojen prosessikuvauksia, jotka tukevat päätöksenteon ja toimivaltojen selkeyttämistä. Tässä vaiheessa hallintosääntöön lisätään säännös, jonka mukaan työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvät neuvotteluvaltuudet ja päätösvalta muissa harkinnanvaraisissa asioissa määräytyy. Tätä päätösvaltaa hyvinvointialuejohtaja voi delegoida edelleen. Hallintosääntöä päivitetään tarvittaessa myöhemmin edellä mainitun prosessityön perusteella.  

Hankinta-asioissa tehdään täydennyksiä tässä vaiheessa pääasiassa hankintojen ohjausta koskeviin hallintosäännön kohtiin sekä vahvistetaan hankintapäätöksiä tekevien viranomaisten vastuuta ostopalvelusopimusten talousseurannasta. 

Hallintosääntöä päivitetään lisäksi lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki (voimaan 1.1.2024) edellyttää tarkennuksia hallintosääntöön. Asuntolainsäädäntöön sisältyy säädöksiä, joiden mukaan hyvinvointialue valvoo sen järjestämisvastuulla olevien asumispalvelujen asiakkaiden asukasvalintoja ara -rahoitteisiin kohteisiin ja päättää näiden asukasvalintojen kriteerestä. Nämä tehtävät on lisätty hallintosääntöön. Vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen toimivaltasäännökset on tarkastettu ja hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset myös niiden osalta. 

Muutettu hallintosääntö tulee voimaan 1.3.2024.  

Ehdotetut muutokset hallintosääntöön sekä palveluverkoston päätöksentekoa koskeva esitys ovat oheismateriaalina. Hallintosääntöön esitettävät muutokset julkaistuvat yleisölle myöhemmin aluehallituksen esityslistan julkaisun yhteydessä 24.1.2024. 

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää

 • käydä keskustelun hallintosäännön muutosesitysten pohjalta ja antaa tarvittaessa kommentit valmisteluun. 

Päätös

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päätti

 • todeta kannanottonaan, että valiokunta ei pysty muodostamaan yhteistä kantaa. Osa valiokunnasta pitää muutosehdotuksia hyvinä ja osa katsoo, ettei niillä vielä lisätä valtuuston toimivaltaa 3.11.2023 esitetyn pyynnön mukaisesti. Valiokunta toivoo, että valtuuston ja hallituksen roolien päätäntävallan seurantaa jatketaan myös tulevaisuudessa. Lisäksi valiokunta toteaa, että yksittäiset valiokunnan jäsenet voivat toimittaa kommenttinsa valmisteluun, mutta niitä ei toimiteta valiokunnan nimissä.

 

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina hallintojohtaja Vuokko Ylistä ja hallintolakimies Vilma Kiilusta, jotka poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Valiokunta keskusteli hallintosäännön muutosesityksestä erityisesti sen osalta lisäävätkö esitykset aluevaltuuston toimivaltaa ja vastaako esitys aluevaltuutettujen 3.11.2023 jättämään pyyntöön asian käsittelemiseksi valtuustossa.  

Jani Kivelä, Katja Kotalampi ja Maija-Sofia Ulmanen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Valiokunta päätti tarkastaa pykälän kokouksessa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).