Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, kokous 23.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan vuoden 2024 suunnittelu ja vuosikello

1098/2024

Valmistelija

 • Nella Lehtinen, VALIOKUNTAKOORDINAATTORI, nella.lehtinen@pirha.fi

Perustelut

Valiokuntien työjärjestyksen mukaan tulevaisuus- ja strategiavaliokunta tuottaa nykytilan ja tulevaisuuden kehityksen arvioihin perustuen hyvinvointialueen päätöksenteon tueksi tarvittavia kartoituksia, näkemyksiä ja visioita tulevaisuuden palveluista, palvelurakenteesta, palveluiden tuottamisesta ja näihin liittyvästä yhteistyöstä. Megatrendit, ilmiöt, hiljaiset signaalit, TKIO sekä tulevaisuuden tutkimus kuuluvat keskeisesti valiokunnan teemoihin. Valiokunta myös avustaa päätöksentekoelimiä hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian toimeenpanon tulosten arvioinnissa.

Puheenjohtajakollegiolle esitetään kokouksessaan 16.1.2024 hyväksyttäväksi valiokuntien vuosikellot vuodelle 2024. Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan on kokouksessaan tarkoitus keskustella ja suunnitella vuoden 2024 työskentelyä puheenjohtajakollegion 16.1.2024 asettamien raamien pohjalta.

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan vuosikello 2024 lisätään oheismateriaaliksi ennen kokousta.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

 • keskustelee tulevaisuus- ja strategiavaliokunnassa vuonna 2024 käsiteltävistä aiheista ja
 • merkitsee tiedoksi valiokunnan vuoden 2024 vuosikellon.

Päätös

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

 • keskusteli tulevaisuus- ja strategiavaliokunnassa vuonna 2024 käsiteltävistä aiheista ja nosti esille seuraavia asioita:
  • digitalisaatio ja tekoäly
  • väestörakenteen muutos
  • henkilöstön osaaminen ja koulutuksen kehittäminen erityisesti digiosaamisen ja tulevaisuuden osaamistarpeen näkökulmasta
  • henkilöstön hyvinvointi
  • strategian toimeenpanon seuranta
  • palveluiden (lähipalvelut) kehittäminen
  • Pirhassa käynnistettyjen projektien seuranta
  • mielenterveys- ja päihdeongelmat tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta
 • merkitsi tiedoksi valiokunnan vuoden 2024 vuosikellon.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että vuosikellon puitteissa valiokunnalla on mahdollisuus tänä vuonna keskittää aikaansa mietinnön laatimiseen. Valiokunnan työsuunnitelman laatimisen pohjaksi valiokunta jaettiin kokouksessa pienryhmiin. Kunkin pienryhmän toivottiin nostavan esille 1-3 aihetta, megatrendiä tai ilmiötä. Keskustelusta esille nousseita asioita puheenjohtajisto käyttää jatkosuunnittelun pohjana mietinnön aihepiirin rajaamisessa.

Jani Kivelä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).