Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, kokous 25.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026 sekä alueelliset hyvinvointisuunnitelmat

1858/2023

Valmistelija

 • Maarit Varjonen-Toivonen, YLILÄÄKÄRI, maarit.varjonen-toivonen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026 on strateginen alueellinen asiakirja, joka linjaa hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja niiden toimeenpanon väestötasolla. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) velvoittaa hyvinvointialueen laatimaan valtuustokausittain alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Lainsäädäntö velvoittaa liittämään tähän asiakirjaan muut laissa määritellyt alueelliset hyvinvointisuunnitelmat:

 • lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 417/2007, 12 §), johon on liitettävä
  • alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), 13a §) ja 
  • alueellinen neuvolasuunnitelma (terveydenhuoltolaki (1326/2010), 15 §),
 • alueellinen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (908/2012), 5 §)
 • alueellinen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma (laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015), 5 §).

 

Kaikilla Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmilla on yhteisen tilannekuvan perusteella muodostetut yhteiset painopisteet ja näiden tavoitteet. Asiakirjat on muutoin valmisteltu omina kokonaisuuksinaan.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026:n kertomusosa kuvaa pirkanmaalaisen väestön hyvinvoinnin tilaa sovittujen indikaattoreiden (tunnuslukujen) kautta sekä edellisen kauden (2021-2022) vastaavan asiakirjan painopisteiden ja tavoitteiden toimeenpanoa. Nämä ovat muodostaneet perustan asiakirjan suunnitelmaosalle. Lisäksi on huomioitu Pirkanmaan kuntien kuluvan valtuustokauden lakisääteisten hyvinvointisuunnitelmien painopisteet.

Asiakirjakokonaisuus sisältää hyvinvointialueen ensimmäiselle valtuustokaudelle alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet, niiden tavoitteet ja toimeenpanosuunnitelmat. Toimeenpanosuunnitelmat kuvaavat, miten kunkin hyvinvointisuunnitelman kautta edistetään Pirkanmaan väestön hyvinvointia ja terveyttä ja tuetaan arjessa pärjäämistä yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimeenpanosuunnitelmat toteuttavat osaltaan Pirhan strategian toimeenpanoa. Niiden toimeenpano on osa kaikkien Pirhan palvelulinjojen toimintaa.

Valmistelussa on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet vuosille 2023–2026 sekä kunnan ja hyvinvointialueen rahoituksessa valtionosuuden perustana olevien HYTE-kerrointen tunnusluvut (indikaattorit).

Alueellisten hyvinvointisuunnitelmien valmistelulle nimetty ohjausryhmä on hyväksynyt valmistelun välivaiheet: tilannekuvan perustana käytettävän indikaattoripaketin ja siitä nostetut alueelliset väestötason hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet, näiden tavoitteet sekä asiakirjojen lähettämisen lausuntokierrokselle. Asiakirjojen valmisteluun on osallistunut toimijoita hyvinvointialueen eri palvelulinjoilta, valiokunnista ja vaikuttamistoimielimistä, kunnista sekä kolmannen sektorin toimijoista. Lisäksi kunnat ovat osallistuneet valmisteluun alueellisen hyvinvointikoordinaattoreiden verkoston kautta.

Asiakirjakokonaisuus on lähetetty lausuntokierrokselle 15.9.2023. Lausuntoa pyydetään erityisesti asiakirjoissa esitettyjen toimeenpanosuunnitelmien sisällöstä ja yhteisestä toimeenpanosta. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 10.11.2023 mennessä. Valmistelulle asetetussa hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätöksessä tavoitteena on asiakirjojen käsittely valtuustossa joulukuussa 2023.

Lausuntopyyntö liitteineen on liitteenä. Oheimateriaalina on Pirkanmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2025, jossa jo saapuneita kommentteja on otettu huomioon.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

 • merkitsee tiedoksi esityksen Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2023–2026 sekä siihen liitettävät alueelliset hyvinvointisuunnitelmat
 • päättää jatkotoimenpiteistä lausunnon antamiseksi.

Päätös

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

 • merkitsi tiedoksi esityksen Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2023–2026 sekä siihen liitettävät alueelliset hyvinvointisuunnitelmat
 • päätti valtuuttaa puheenjohtajiston työstämään lausunnon loppuun 10.11.2023 mennessä ja 
 • päätti, että valiokunnan lausunto hyväksytään sähköisesti ja merkitään tiedoksi seuraavassa valiokunnan kokouksessa. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana ylilääkäri Maarit Varjonen-​Toivosta, joka poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen. 

Valiokunta piti asian valmistelua hyvänä, mutta totesi materiaalin määrän olleen todella suuri. Valiokunnan keskustelussa nousi esiin vammaisille kohdistetun suunnitelman puute sekä toive korostaa liikunnan lisäksi myös kulttuurin osuutta hyvinvoinnin osana. Valiokunta kiinnitti keskustelussa huomiota myös järjestönäkökulmaan sekä suunnitelmien jalkauttamiseen henkilöstölle esimiestyön ja johtamisen työkaluna. 

Valiokunta päätti lausunnossaan ottaa kantaa kokonaisuutena Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan 2023–2026 sekä siihen liitettäviin alueellisiin hyvinvointisuunnitelmiin. Valiokunta keskusteli jatkokäsittelystä ja sopi, että puheenjohtajisto valmistelee keskustelun pohjalta lausuntoluonnoksen, joka lähetetään kommentoitavaksi valiokunnan jäsenistölle vielä sähköpostitse. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).