Työsuojelutoimikunta, kokous 29.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vartiointipalvelut

Valmistelija

  • Esa Särkimäki, TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ, esa.sarkimaki@pirha.fi

Perustelut

Vartioinnin tarkoituksena on hyvinvointialueen henkilökunnan koskemattomuuden varmistaminen ja toimipisteen tai kiinteistön turvaaminen. Vartiointi on yksi turvallisuuden ylläpitokeinoista. Väkivallan hallinnassa on huomioitava myös muut keinot, kuten ennakointi, tilajärjestelyt, hälytysjärjestelmät ja henkilökunnan koulutus. Akuutissa päällekarkaustilanteessa jokaisella on oikeus auttaa työkaveriaan hyökkäyksen torjumiseen tarpeellisin keinoin. Pääasiassa vartijan työ on ennaltaehkäisevää ja kehittävää, mutta tilanteen niin vaatiessa vartija puuttuu uhkaaviin tilanteisiin. Henkilöturvahälytykseen vastaaminen on ensisijainen tehtävä, joka ohittaa tärkeydessä muut sovitut tehtävät. Vartijoiden tehtävänä on turvata hoitohenkilökunnan työ, ei osallistua siihen.

 

Nykyisellään Pirhalle tuottaa vartiointia seitsemän vartiointiliikettä ns. siirtyneinä sopimuksina. Vartioinnin kilpailutusta on valmistelu jo 2023 vuoden alusta. Valmistelun työryhmässä on ollut hankintavastaava Eetu Sillanpää Tuomelta, riskienhallintapäällikkö Teemu Partanen, turvallisuuspäällikkö Esa Särkimäki, valmiussuunnittelija Joonas Ranta-aho, Työsuojelupäällikkö Pasi Keinonen, hankekoordinaattori Jenni Summanen, hankintapäällikkö Leila Haakana ja turvallisuusasiantuntija Harri Peltonen. Uuden sopimuksen aloitusaika on kevät 2024

 

Valmistelussa on päädytty jakamaan Pirkanmaa kahteen osaan, koska markkinavuoropuhelussa kävi ilmi, että kaikille palveluntuottajille koko Pirkanmaan olisi liian suuri alue.

Vartioinnin palveluita tulevat olemaan:

Hälytyskeskuspalvelut

Hälytyskäynnit  

Piirivartiointi  

Paikallisvartiointi ja tuntihinnoiteltu tilausvartiointi

Yleisötilaisuuden, yleisen kokouksen ja yksityistilaisuuden järjestyksenvalvonta

Erityisvartiointipalvelut (henkilösuojaus)

Kotiasiakastyön turvaaminen

Tilojen tietoturvatarkastukset

Monivalvomon sijaisresurssi

Koulutus- ja konsultaatiopalvelut

 

Näistä palveluista uusina ovat yleisötilaisuuden järjestyksenvalvonta, henkilösuojaus ja kotiasiakastyön turvaaminen.

 

Yleisistä vaatimuksista muutamia poimintoja:

Tarjoajalla on oltava ISO 9001 tai vastaava laadunhallintajärjestelmä sekä ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001:2015 tai vastaava.

Palveluntuottajan on esitettävä haltuunottosuunnitelma palvelun häiriöttömän haltuunoton varmistamiseksi.

Sopimuskauden aikana Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan vartiointikohteessa havaitsemistaan poikkeamista työsuojelumääräyksistä tai erityisriskeistä Tilaajan nimeämälle yhteyshenkilölle/edustajalle.

Sopimuksen toimivuutta ja laatua seurataan Tilaajan ja palveluntuottajan välisissä seurantakokouksissa.

Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä jatkuvuudenhallinta on huomioitu. Palveluntuottajalla on oltava riittävästi resursseja tuotantokatkosten välttämiseksi. Esimerkiksi suuronnettomuustilanteiden osalta Palveluntuottaja varautuu siihen, että Tilaaja voi tarvita nopeasti lisäpalveluita ja lisävartijoita.

Toimeksiannossa käytettävä henkilöstö osaa puhua ja kirjoittaa hyvää suomen kieltä.

Palvelua tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, jolloin palveluntuottajan työntekijöiden tulee kyetä toimimaan asianmukaisesti asiakkaiden ja potilaiden olosuhteet huomioiden.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Työsuojelutoimikunta päättää merkitä tiedoksi saadun selvityksen.

Päätös

Työsuojelutoimikunta päätti merkitä tiedoksi saadun selvityksen.