Vanhusneuvosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 IKI2035-kehittämisohjelma, ikäihmisten asumisen palveluverkko

21331/2023

Valmistelija

  • Päivi Tryyki, PALVELULINJAJOHTAJA, paivi.tryyki@pirha.fi
  • Mari Ollinpoika, TOIMIALUEJOHTAJA, IKÄIHMISTEN, mari.ollinpoika@pirha.fi

Perustelut

Aluevaltuuston hyväksymä hyvinvointialuestrategia määrittää pitkän aikavälin tavoitteet ja palvelustrategian ylätason linjaukset vuosille 2023–2025. Strategian neljä kärkeä ovat tärkeintä ihminen, yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut, hyvinvoivat työntekijät sekä yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue.

Aluehallitus hyväksyi strategian toimeenpano-ohjelman 14.2.2023 § 39. Toimeenpano-ohjelma muodostaa kokonaisuutena toiminnallisen uudistamisohjelman. Strategian toimeenpano-ohjelmaan sisältyy merkittäviä erillisiä kokonaisuuksia, joista päätetään hallintosäännön määrittämin päätösvaltuuksin. Näitä kokonaisuuksia ovat strategiset ohjelmat ja suunnitelmat, joihin kuuluvat palvelujen verkoston suunnitelmat ja palvelulinjakohtaiset toimeenpanosuunnitelmat. Toimeenpano-ohjelma ja siihen sisältyvät ohjelmat ja suunnitelmat luovat raamit ja tiekartan Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäisen aluevaltuustokauden toiminnalle. Toimeenpano-ohjelma muodostaa erittäin merkittävän välineen systemaattisen muutoksen mahdollistamiseksi. Ohjelman tavoitteena on palvelujärjestelmän taloudellinen ja toiminnallinen kestävyys ja investointikyky tulevaisuuden kannalta välttämättömiin kohteisiin.

Palvelujen uudistamisen ja palvelujen verkoston suunnittelun pohjaksi aluevaltuusto hyväksyi 14.8.2023 § 69 palveluverkon kehittämisen periaatteet. Periaatteet sisältävät palvelujen verkoston kehittämistä linjaavat yleiset periaatteet sekä palvelukohtaiset palvelujen verkoston kehittämisen periaatteet. Palveluverkon kehittämisen periaatteet | Pirkanmaan hyvinvointialue (cloudnc.fi)

Osana strategian toimeenpano-ohjelmaa aluehallitus hyväksyi 20.11.2023 § 319 IKI2035-kehittämisohjelman toimeenpantavaksi. Osana kehittämisohjelmaa on selvitetty ikäihmisten eri palveluiden palveluverkkokokonaisuuksia, joista tässä käsitellään ikäihmisten asumisen palvelujen palveluverkkoa. 

Palveluverkkoesitystä käsitellään aluehallituksessa 25.3.2024.

Oheismateriaalina ikäihmisten asumisen palveluiden palveluverkkoesitys (alustava luonnos, ei-julkinen, luottamuksellinen).

Ehdotus

Vanhusneuvosto

  • kuulee esityksen alustavasta ehdotuksesta ikäihmisten asumisen palveluiden palveluverkosta ja merkitsee käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto

  • kuuli esityksen alustavasta ehdotuksesta ikäihmisten asumisen palveluiden palveluverkosta ja merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi
  • toimittaa valmistelutyöryhmän työstämän koosteen vanhusneuvoston kommenteista valmistelijoille. Vanhusneuvoston jäsenet voivat kommentoida alustavaa ehdostusta 17.3. asti sähköpostilla osoitteeseen vanhusneuvosto@pirha.fi. 

Kokouskäsittely

Toimialuejohtaja Mari Ollinpoika esitteli alustavan ehdotuksen ikäihmisten asumisen palveluiden palveluverkosta ja poistui kokouksesta asian esittelyn ja keskustelun jälkeen. Neuvoston jäsen Eila Henriksson poistuu kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.08. 

Tiedoksi

Päivi Tryyki, Mari Ollinpoika, Anni Vainionpää

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).