Vanhusneuvosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Muut esille tulevat asiat

Ehdotus

Käsitellään kokouksessa muut esille tulevat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kokouksessa ehdotettiin, että vanhusneuvostolle laaditaan toimintasuunnitelma ja toimintasääntö sekä nimetään työvaliokunta. Lisäksi tuotiin esille ajankohtaisia asioita. Puheenjohtaja totesi, että aiheita käsitellään seuraavissa kokouksissa.

Merkittiin, että kokouksessa ehdotettiin, että vanhusneuvoston kokouksiin tulevien asiantuntijoiden ja alustajien diat ja esitysten sisällöstä kertovat materiaalit lähetetään vanhusneuvoston jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti kokouskutsu lähetetään vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).