Vanhusneuvosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjojen tarkastamiskäytännöt ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 145 § mukaan aluehallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä tarkemmin säädetään. Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi hyvinvointialueen jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Aluehallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioonottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan.

Pöytäkirja lähetetään mahdollisimman pian kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. 
 

Ehdotus

Vanhusneuvoston tarkastetut pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivuilla. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin tarkennuksena, että vanhusneuvoston tarkastetut pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) arkipäivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivuilla.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).