Vanhusneuvosto, kokous 6.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pirkanmaan hyvinvointialueen digituen malli

24819/2023

Valmistelija

  • Aino Nokelainen, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, aino.nokelainen@pirha.fi

Perustelut

Digituki Pirkanmaan hyvinvointialueella

Digipalveluita tulee tarkastella ensisijaisesti digikyvykkäiden näkökulmasta, mutta jokaisella oikeus olla osallisena digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisoituessa sote-digituki tarve konkretisoituu ja lisääntyy. Julkisilla organisaatioilla on velvollisuus tarjota tukea sähköiseen asiointiin.

Tavoitteena on, että Pirkanmaan sote-digituki muodostaa selkeän ja eheän kokonaisuuden ja siksi digitukea kehitetään erikseen asukkaalle ja ammattilaiselle. Digituen kokonaisuus rakentuu hyvinvointialueen strategisten kärkiteemojen mukaisesti.

Tärkeintä on ihminen 
Tarjoamme saavutettavaa ja laadukasta digitukea, jolla sähköisten palveluiden löydettävyys ja käytön asiakaskokemus paranee. Kehitämme digitukea asukasta/ ammattilaista kuunnellen ja tarvelähtöisesti.

Hyvinvoivat työntekijät
Jokaisella ammattilaisellamme on hyvä digityökokemus. Tämä edellyttää, että ammattilaisella on riittävä tuki tarvitsemiensa ohjelmien käyttöön. Tarjoamme ammattilaisen työn tueksi selkeää materiaalia ja digitukiverkoston. Ammattilaisemme osaavat ja haluavat ohjata asukkaita sähköisissä palveluissamme.

Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut 
Tuemme niin ammattilaisten kuin asukkaidenkin digiosallisuutta tarjoamalla digitukea monikanavaisesti ja monella eri tavalla, lähellä asukasta. Huomioimme digiesteettömyyden kaikissa sähköisissä palveluissamme. Vahvistamme ihmisen osaamista löytää tietoa ja palveluita oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue
Olemme luotettava kumppani sote-digituen tuottamisessa ja teemme tiivistä yhteistyötä muiden organisaatioiden ja järjestöjen kanssa. Olemme edelläkävijöitä sote-digituen kehittäjinä ja antajina.

Digituen malli

Pirkanmaan hyvinvointialueen digituen malli on tehty osana Pirkanmaan tulevaisuuden sotekeskus -hanketta ja sen juurruttaminen jatkuu RRP2 (Hoppu) -hankkeessa. Digituen mallia pilotoidaan erityisesti yhteisökeskuksissa ja kuntayhteistyönä Lempäälässä ja Kuhmoisissa. Mallia on esitelty eri vaiheissaan erilaisissa tilaisuuksissa ja täydennetty ja kehitetty edelleen niin hyvinvointialueen ammattilaisten kuin yhteistyössä eri toimijoiden kommenttien pohjalta. Malli muotoutuu tarkemmaksi kokemuksen lisääntyessä ja yhteistyöverkoston laajentuessa.

Digituen nykytilan kuvaus

Digitukea on annettu eri toimijoiden toimesta jo vuosikymmeniä, mutta sotedigituki on vieraampaa. Sote-digituessa korostuu sensitiivisyys, eettisyys ja tietoturva poiketen muusta yleisemmästä digituesta. Pirkanmaan hyvinvointialueella pyritään siihen, että sote-digituki viedään sinne, missä asukkaat ovat jo tottuneet asioimaan. Pirkanmaa on laaja alue, jossa 23 kunnan erilaiset sote-toimijat yhdistyivät hyvinvointialueeksi. Kunnan tarjoama digituki jäi kuitenkin pääasiallisesti kuntien toiminnaksi, johon sote-digituki aiemmin sisältynyt. Lisäksi Pirkanmaalla toimii valtava määrä erilaisia järjestöjä, jotka ovat antaneet digitukea osana omaa toimintaansa. Nykytilanne on digituen näkökulmasta hyvin pirstaleinen. Viemällä sote-digituki mahdollisuuksien mukaan osaksi jo olemassa olevaa verkostoa, helpotetaan sen löytämistä ja saamista ja tarjotaan yhdenvertaisempi mahdollisuus sote-digitukeen jokaiselle pirkanmaalaiselle. Toisaalta tarvitaan myös hyvinvointialueen omia pisteitä, sillä kuntakohtaisessa tarjonnassa on isoja eroja.

Pyydetään kohteliaimmin vanhusneuvostolta kommentteja ja huomioita sote-digituen kokonaisuuteen Pirkanmaan hyvinvointialueella ikäihmisten näkökulmasta.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

  • merkitä tiedoksi ja antaa tarvittaessa kommentit ja huomiot sote-digituen kokonaisuuteen Pirkanmaan hyvinvointialueella ikäihmisten näkökulmasta. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti 

  • merkitä tiedoksi projektipäällikkö Aino Nokelaisen esityksen digituesta Pirkanmaan hyvinvointialueella. 

Kokouskäsittely

Projektipäällikkö Aino Nokelainen piti hyvän ja innostavan esittelyn digituesta Pirkanmaan hyvinvointialueella ja vilkkaassa keskustelussa vanhusneuvosto toi esiin huomioita, jotka esittelyn tekijä vienee eteenpäin. 

Keskustelussa kiinnitettiin huomiota muun muassa ikäihmisten käyttämiin laitteisiin, mahdollisuuteen saada vierikoulutusta ja tilannekohtaista digineuvontaa sekä toivottiin tukihenkilön saamista esimerkiksi terveyskeskuksiin ja kotipalveluihin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).