Vähän palveluita käyttävien valiokunta, kokous 6.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Asukaspaneelin julkilausuma asukaslähtöisistä digipalveluista

9800/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Leinonen, SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ, janne.leinonen@pirha.fi

Perustelut

Asukaspaneelin julkilausuma asiakaslähtöisistä digipalveluista

Asukaspaneelin julkilausumaa aiheesta ”Pirkanmaan hyvinvointialue lisää huomattavasti digitaalisia palveluita tulevaisuudessa. Kuinka teemme tämän muutoksen arvostavasti ja vastuullisesti hyvinvointialueen asukkaan näkökulmasta?” esittelee kokouksessa vs. asiakaskokemuspäällikkö Janne Leinonen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen yksi strateginen kärkiteema on ”Tärkeintä on ihminen”. Teema jakautuu neljään alakohtaan, jotka ovat:

 1. Ansaitsemme asukkaiden ja yhteisöjen luottamuksen
 2. Tavoitteemme on erinomainen asiakaskokemus ja saavutettavat palvelut 
 3. Asukkaat ja henkilöstö osallistuvat palveluiden suunnitteluun
 4. Turvallisuus on meidän jokaisen asia

 

Kärki 1.3b (Otamme käyttöön monipuoliset ja ketterät osallistumisen menetelmät) kuuluu yhtenä osaprojektina puntaroivan kansalaispaneelin (meillä asukaspaneeli) järjestäminen Pirhassa. Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaista koostuneen puntaroivan asukaspaneelin tehtävänä oli tuottaa yhteinen julkilausuma siitä, miten Pirkanmaan hyvinvointialue voi tehdä muutoksen digipalveluiden lisäämisestä arvostavasti ja vastuullisesti hyvinvointialueen asukkaan näkökulmasta.

Kutsu asukaspaneeliin lähetettiin 8000 satunnaisesti valitulle Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaalle helmikuussa 2024. Kutsuun vastanneiden noin 250 vapaaehtoisen joukosta paneeliin poimittiin satunnaisesti 43 henkilöä siten, että paneeli vastasi mahdollisimman hyvin Pirkanmaan hyvinvointialueen väestöä. Taustamuuttujina panelistien valinnassa käytettiin asuinpaikkaa, ikäryhmää, elämäntilannetta, sukupuolta sekä maahanmuuttotaustaa.

Asukaspaneeli kokoontui live-tilaisuuteen lauantaina 9.3. sekä kahtena etäpäivänä 4.4. ja 18.4. Panelistit työskentelivät ennakkomateriaalin pohjalta ensimmäisessä tapaamisessa, jossa he pääsivät esittämään myös kysymyksiä asiantuntijoilta. Työskentelyä jatkettiin kahdessa etätapaamisessa ja etätapaamisten välillä verkkotyöskentelyalustalla.

Tilaisuuksissa käytiin aiheesta keskusteluja ja keskustelujen päätteeksi paneeli äänesti suosituksista, jotka nostettiin yhteiseen julkilausumaan. Julkilausumaan nostetut suositukset ovat panelistien yhteisen työskentelyn tulos. Julkilausuma ei heijastele kenenkään yksittäisen panelistin mielipiteitä eikä järjestäjät tai asiantuntijat osallistuneet julkilausumaan nostettavien suositusten päättämiseen. Asukaspaneeli luovuttaa työryhmän muotoileman julkilausuman Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustolle syyskuussa 2024.

Pirkanmaan hyvinvointialue on toteuttanut puntaroivan asukaspaneelin Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) Uudet vaikuttamisen tavat -projektissa.

Vähän palveluita käyttävien valiokunta käsittelee julkilausumaa kokouksessaan ja tarvittaessa muodostaa kannanoton vastaukseksi julkilausumaan.

Luonnos julkilausumasta on liitteenä.

Ehdotus

Vähän palveluita käyttävien valiokunta päättää

 • merkitä esityksen tiedoksi ja
 • jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 6.6.2024 ja antaa tarvittaessa kannanottonsa asukaspaneelin julkilausumaan.

Päätös

Vähän palveluita käyttävien valiokunta päätti

 • merkitä esityksen tiedoksi ja
 • jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 6.6.2024 ja antaa tarvittaessa kannanottonsa asukaspaneelin julkilausumaan.

Kokouskäsittely

Vs. asiakaskokemuspäällikkö Janne Leinonen esiteli Pirkanmaan hyvinvointialueen puntaroivan asukaspaneelin julkilausuman ja poistui kokouksesta esittelyn ja keskustelun jälkeen. 

Valmistelija

 • Janne Leinonen, SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ, janne.leinonen@pirha.fi

Perustelut

Asian esittelyteksti on vähän palveluita käyttävien valiokunnan käsittelyssä 7.5.2024 § 11.

Luonnos julkilausumasta on liitteenä.

Ehdotus

Vähän palveluita käyttävien valiokunta päättää

 • antaa kannanoton asukaspaneelin julkilausumaan.

Päätös

Vähän palveluita käyttävien valiokunta päätti

 • antaa asukaspaneelin julkilausumaan seuraavan kannanoton:

 

Asukaspaneelin julkilausuma on kaikilta osin ansiokas. Vähän palveluita käyttävien valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että tiedon lähimmän asiointipisteen sijainnista tulee olla helposti löydettävissä. Lisäksi asiakkaalta palveluista (esim. Digiklinikka) asioinnin päätteeksi automaattisesti kerättävän palautteen kysymyksenasettelun tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja siinä olisi hyvä kysyä saiko potilas avun haluaamansa tilanteeseen kyllä/ei.

Kokouskäsittely

Sari Mäkinen ja Titta Pelttari poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).