Vähän palveluita käyttävien valiokunta, kokous 6.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vähän palveluita käyttävien valiokunnan talouden toteuma 1-4/2024

233/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Demokratiakokonaisuuden vuoden 2024 talousarvion lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.  

Demokratiakustannuksia seurataan ja raportoidaan kokonaisuutena, mutta seurantaa tulee tehdä myös toimielinkohtaisesti. Jokaisen toimielimen, valiokunnan ja vaikuttamistoimielimen tulee pysyä talousarviokehyksessä. Kokoustapojen suunnittelulla toimielin pystyy kohdentamaan budjettiaan haluamiinsa asioihin.

Valiokuntien budjetti vuodelle 2024 on 75 126 euroa per valiokunta. Kunkin valiokunnan talouden toteumasta raportoidaan ko. valiokunnalle 3–4 kertaa vuodessa.

Liitteenä vähän palveluita käyttävien valiokunnan vuoden 2024 talousarvio.

Ehdotus

Vähän palveluita käyttävien valiokunta päättää

  • merkitä vähän palveluita käyttävien valiokunnan vuoden 2024 talousarvion tiedoksi.

 

Päätös

Vähän palveluita käyttävien valiokunta päätti

  • merkitä vähän palveluita käyttävien valiokunnan vuoden 2024 talousarvion tiedoksi.

Valmistelija

  • Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2024 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.  

Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuoden 2024 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetyskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.

Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 7 407 € ja 9,9 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokrakulut). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-31.3.2024.​ Vähän palveluita käyttävien valiokunnan talouden toteuma on talousarvion ​mukainen. Talousarvion tasaisen toteumaennusteen mukaan talousarvio riittää toimielimen toimintaan talousarviovuonna.

Liitteenä vähän palveluita käyttävien valiokunnan talouden toteumaraportti 1.1. – 30.4.2024.

Ehdotus

Vähän palveluita käyttävien valiokunta päättää

  • merkitä vähän palveluita käyttävien valiokunnan talouden toteuman 1-4/2024 tiedoksi.

Päätös

Vähän palveluita käyttävien valiokunta päätti

  • merkitä vähän palveluita käyttävien valiokunnan talouden toteuman 1-4/2024 tiedoksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).