Vähän palveluita käyttävien valiokunta, kokous 6.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Vuoden 2025 talousarvion tavoitteet

11705/2024

Valmistelija

  • Kristiina Lumme, STRATEGIAPÄÄLLIKKÖ, kristiina.lumme@pirha.fi
  • Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueet ovat osa julkisen talouden suunnitelmaa ja valtion talousohjausta. Valtion rahoitus antaa raamit hyvinvointialueiden toiminnalle. Valtion rahoitus on yleiskatteellista ja vuositasolla kiinteä määrä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviovalmistelu vuodelle 2025 käynnistyy toukokuussa 2024 ja aluehallitus käsittelee talousarvion marraskuun 2024 aikana ja aluevaltuusto hyväksyy talousarvion joulukuussa 2024. Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia toimii talousarvion laatimisen perustana. Strategian toimeenpano-ohjelma täsmentää strategiaa ja sen toimenpiteet kytkeytyvät talousarvioon. Talousarvion tavoitteissa on pyritty huomioimaan valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tavoitteet vuosille 2023-2026.  

Vuoden 2025 alustavat tavoitteet muodostuvat talousarvion järjestämisen tavoitteista sekä tehtäväalueiden toiminnallisista tavoitteista.

Aluehallitus lähetti talousseminaarissaan 20.5.2024 valmistelemansa alustavat vuoden 2025 tavoitteet valiokunnille ja vaikuttamistoimielimille lausunnoille. Lausunnot tulee antaa 30.8.2024 mennessä. 

Talousarvion tavoitteiston muodostavat järjestämisen tavoitteet sekä tehtäväalueiden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelulinjojen toiminnalliset tavoitteet on liitteenä. Taloussuunnitteluohje vuoden 2025 suunnitteluun on oheismateriaalina.

Ehdotus

Vähän palveluita käyttävien valiokunta päättää

  • antaa lausunnon aluehallituksen toiminta- ja talousseminaarissa valmistelluista alustavista vuoden 2025 tavoitteista.

Päätös

Vähän palveluita käyttävien valiokunta päätti

  • antaa lausunnon aluehallituksen toiminta- ja talousseminaarissa valmistelluista alustavista vuoden 2025 tavoitteista seuraavassa kokouksessaan 27.8.2024.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntiijana strategiajohtaja Arto Rantaa.

Valiokunta nosti keskustelussaan esille ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden strategisen tärkeyden vähän palveluita käyttävän asiakkaan näkökulmasta. Valiokunnassa herätti huolta henkilöstöä koskevat tavoitteet ja keskustelussa pohditiin keinoja henkilöstön pitovoiman parantamiseksi. Valiokunnan keskustelussa nostettiin esille, millaisia tavoitteita ensihoidolle, päivystykselle ja kiireelliselle hoidolle tulisi asettaa. Lisäksi valiokunta kiinnitti huomiota digipalvelujen saavutettavuuden kehittämiseen ja Digiklinikan toimintaan. Keskustelua herätti myös tavoitteiden muotoilu ja asettelu.

Puheenjohtaja esitti, että puheenjohtajisto laatii keskustelun pohjalta ja kerätyistä kommenteista lausuntoluonnoksen, joka toimitetaan valiokunnan jäsenille ennen seuraavaa kokousta. Kokouksen jälkeen kommentteja voi vielä toimittaa sähköpostitse valiokunnan sihteerille lausuntoluonnoksen valmistelussa huomioitavaksi. Lausuntoa esitetään hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa 27.8.2024.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).