Yhteistoimintaelin, kokous 11.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista yhteistoimintaelimen kokoukseen 11.6.2024 on toimitettu sähköisesti 6.6.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 6.6.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 6.6.2024.

Ehdotus

Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

 

Lisäksi yhteistoimintaelin päättää

  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 51 ajaksi riskienhallintapäällikkö Teemu Partaselle.
  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 52 ajaksi HR-palvelupäällikkö Katja Vihusaarelle.
  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 53 ajaksi talousjohtaja Pasi Virtaselle.

Päätös

Todettiin läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

 

Lisäksi yhteistoimintaelin päätti

  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 51 ajaksi riskienhallintapäällikkö Teemu Partaselle.
  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 52 ajaksi HR-palvelupäällikkö Katja Vihusaarelle.
  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden §:n 53 ajaksi talousjohtaja Pasi Virtaselle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).