Yhteistoimintaelin, kokous 11.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Palkkaharmonisaatiosuunnitelma

6663/2023

Valmistelija

  • Katja Vihusaari, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, katja.vihusaari@pirha.fi

Perustelut

Hallintosäännön 13 § 6. kohdan mukaan henkilöstöjaosto päättää palkkausjärjestelmää koskevista periaatteista. 

Osana Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmaa on tavoitteena luoda hyvinvointialueelle kannustava palkkausjärjestelmä. Yksi keskeinen tavoite on saada valmiiksi palkkaharmonisointi vuosien 2023–2025 aikana. Harmonisoinnin myötä saman vaativuustason tehtävissä tehtäväkohtainen palkka on sama hyvinvointialuetasoisesti. Palkkaharmonisointisuunnittelua ja -valmistelua tehdään virkatyönä ja kokonaisuutta valmistellaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa neuvotellen ja työryhmäkokoonpanoissa. 

Henkilöstöjaoston 16.12.2022 § 80 mukaisesti ylimenokauden ajan hyvinvointialueella noudatetaan väliaikaisesti luovuttavien organisaatioiden palkkausjärjestelmiä siihen saakka, kunnes hyvinvointialueen oma palkkausjärjestelmä on muodostettu. Tällä toimintatavalla työnantaja on pyrkinyt turvaamaan uusien työntekijöiden yhdenvertaisuuden suhteessa olemassa olevaan henkilöstöön siinä toimipisteessä, jonne uusi työntekijä palkataan. 

Valtakunnan tasolla neuvotellaan uusista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan palkkausjärjestelmistä ja tavoitteena on korvata nykyiset työnantajakohtaiset tehtävän vaativuudenarviointiin perustuvat järjestelmät uusilla palkkausjärjestelmillä. Palkkausjärjestelmän uudistus toteutuu vaiheittain, ensimmäisenä Lääkärisopimukseen luodulla uraporrasjärjestelmällä. Lääkärisopimuksen (LS) osalta jo ensimmäisen vaiheen harmonisointi eli paikallisten järjestelyerien jakaminen on pystytty tekemään koko Pirkanmaan hyvinvointialueelle sovellettavaksi tulleeseen uuteen yhtenäiseen uraporrasjärjestelmään, joka korvaa kaikki kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä siirtyneet Lääkärisopimusta koskeneet palkkausjärjestelmät. Tästä paikalliseen sopimukseen on päästy toukokuussa 2024. 

HYVTES ja SOTE-sopimuksessa on sovittu valtakunnallisesta palkkaustyöryhmästä, jonka tehtävänä on neuvotella uudesta tasopalkkajärjestelmästä. Tämä korvaa nykyisen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän. KT ja pääsopijajärjestöt ovat päässeet sopimukseen keskitetyn kehittämisohjelmaerän 0,4 % käyttämisestä kokonaisuudessaan SOTE-sopimuksen palkkahinnoitteluliitteitä koskevaan muutokseen 1.2.2024 alkaen.  SOTE-sopimuksen palkkahinnoittelu-uudistus on ensimmäinen vaihe palkkausjärjestelmän kehittämisessä.

Palkkaharmonisointi on suunniteltu toteutettavan vaiheittain vuosittaisten paikallisten järjestelyerien kohdentamisella. Harmonisointisuunnitelmassa on tunnistettu kaksi merkittävää riskiä, jotka ovat kustannukset ja aikataulu.  Järjestelyeriin pohjautuvan harmonisoinnin kokonaiskustannusarvio on arviolta 106 M€, joka pohjautuu jaettaviin järjestelyeriin vuoden 2024 talousarviossa olevalla henkilöstömäärällä. Kokonaiskustannusarvio on vain suuntaa-antava, sillä muuttuvia tekijöitä on paljon. Vielä ei ole palkkausjärjestelmät kaikilta osin valmiita, jotta palkkatasot ylimpiin palkkoihin pystyttäisiin laskemaan tai ylipäätään arvioimaan hyvinvointialuetasoisesti eri tasojen väliset peruspalkat tai ylimmät palkat palkkatasoilla. Lisäksi henkilöstön määrän kehitys vaikuttaa kokonaiskustannusarvioon.

Strategiassa asetettu kolmen vuoden tavoite harmonisoinnin toteuttamiselle näyttää haasteelliselta toteuttaa huomioiden taloudelliset ja henkilöstöresurssien asettamat reunaehdot sekä muutoksen kokoluokka. Muutoksessa rakennetaan valtakunnantasoisesti yhteneväiset palkkausjärjestelmät samanaikaisesti harmonisoinnin kanssa, joka vaatii aikaa. Tämän vuoksi esitetäänkin, että palkkojen harmonisoinnin aikataulua pidennetään tuoreen oikeuskäytännön valossa siten, että se toteutetaan järjestelyerillä mahdollisimman pitkälle vuoden 2025 loppuun, mutta jatketaan tarpeen mukaan harmonisointia siten, että se on valmis viimeistään vuonna 2028.

Palkkaharmonisaatiosuunnitelmaa on käsitelty henkilöstöjaostossa 5.6.2024.

Harmonisointisuunnitelma on päivittyvä asiakirja, joka on esityksen liitteenä (ei-julkinen). Liiteenä myös esittelymateriaali (ei-julkinen).

Ehdotus

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen palkkojen harmonisointisuunnitelman vuosille 2023 – 2028.
  • antaa lausunnon palkkaharmonisaatiosuunnitelmasta aluehallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana HR-palvelupäällikkö Katja Vihusaarta.

 

Pääsopijajärjestöt ilmaisevat pöytäkirjan liitteenä olevissa lausunnoissaan kielteisen kannan palkkaharmonisaation venyttämiseen useammalla vuodella. Työnantaja on kirjannut palkkaharmonisaation toteuttamisen vuoden 2025 loppuun mennessä myös strategiaan sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjelmaan. Työnantajamaine, veto- ja pitovoima heikkenevät, jos työnantaja muuttaa itse ilmoittamaansa aikataulua.

Järjestöjen (JHL, JUKO, SuPer, Tehy) antamat lausunnot ovat pykälän liitteenä.

 

Henkilöstöjohtaja Taina Niiranen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).