Yhteistoimintaelin, kokous 11.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Anita Niemelä ja Veera Välimäki. Varalla Anu Siimes ja Kari Rasku.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anita Niemelä ja Veera Välimäki.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).