Yhteistoimintaelin, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

545/2022

Valmistelija

  • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialuelain 115 § mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen talousarvio ja taloussuunnitelma on valmisteltu aluehallituksen 12.5.2022 § 85 hyväksymien perusteiden mukaisesti. Hyvinvointialueen strategia hyväksytään samassa aikataulussa kuin talousarvio.

Aluehallitukselle on esitelty talousarviota 13.9.2022 seminaarissa ja 13.10.2022 iltakoulussa.

Aluevaltuustolle talousarviota on esitelty 26.10.2022 ja 7.12.2022 seminaareissa.

Vuoden 2023 talousarvion laadintaa on vaikeuttanut huomattavasti se, että vertailutietoa aikaisempien vuosien tilinpäätöksistä ei ole ollut saatavilla, ja että lähtötiedot vuoden 2022 talousarvioista olivat hyvin puutteelliset. Niinpä talousarvioesityksen tarkkuus ei vastaa sitä tasoa, johon tulevina vuosina tullaan pääsemään. Talousarvioon joudutaankin tekemään muutoksia ensi vuoden aikana, kun toteumatiedot tarkentuvat.

Talousarvion tavoitteet perustuvat hyvinvointialuelainsäädännön tavoitteisiin sekä STM:n ja SM:n valtakunnallisiin tavoitteisiin. Pirkanmaan hyvinvointialueen yleiset tavoitteet ja järjestämisen tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvio vuodelle 2023 on 63,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä tulee kattaa taloussuunnitelmakaudelle. Hyvinvointialueiden rahoituslain mukaisesti vuoden 2023 rahoitus perustuu vuoden 2022 luovuttavien organisaatioihin kuluihin. Tällä hetkellä rahoitus perustuu vuoden 2022 talousarvioihin. Taloussuunnitelmassa on arvioitu, että tilinpäätökset ja siten oikea rahoitustaso tulee olemaan 50 miljoonaa euroa korkeampi. Tämä kertaluonteinen rahoituksen korjauserä on laitettu suunnitelmavuodelle 2024. Tämänkään jälkeen ei talous ole täysin tasapainossa. Siksi jo vuoden 2023 alussa aloitetaan strategiaan pohjautuva toimenpideohjelmatyö, jossa valmistellaan myös keinot, joilla taloussuunnitelma on tasapainossa vuoden 2025 lopussa.

 

Ehdotus

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

 

Merkittiin tiedoksi. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Pasi Virtasta § 65 käsittelyn aikana.