Yhteistoimintaelin, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Henkilöstön siirtosopimukset

180/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi
Vesa Koskinen, Palvelussuhdepäällikkö, vesa.koskinen@pirha.fi

Perustelut

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä oli voimaanpanolain (616/2021) 10 §:n mukaan yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, selvittää siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosopimukseksi ja -suunnitelmaksi. Henkilöstön siirtämisen perusperiaatteet tulevat hyvinvointialuetta koskevasta lainsäädännöstä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan aikana aloitettiin valmistelemaan henkilöstön siirtosopimusta, mikä täydentää ja todentaa henkilöstön asemaan liittyviä asioita 1.1.2023 voimaan tulevan liikkeen luovutuksen osalta.

Kuntien ja kuntayhtymien on salassapitosäännösten estämättä tullut luovuttaa hyvinvointialueelle toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot henkilöstöstä, joka siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023. Voimaanpanolain 18 §:n mukaan näitä tietoja ovat arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Tiedot siirtyvästä henkilöstöstä tuli luovuttaa valmisteluun sähköisessä muodossa yhteisesti sovitulla tavalla. Tietojen luovuttamisessa noudatettiin tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n antamia ohjeita.

Kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät ja tehtäviä hoitava henkilöstö, opiskelijaterveydenhuollon kuraattorit ja psykologit sekä tukipalveluhenkilöstö, joiden tehtävistä vähintään puolet on edellä mainittujen tehtävien tukitehtäviä.

Henkilöstö siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksen periaatteella ns. vanhoina työntekijöinä. Liikkeenluovutus ei itsessään edellytä erillisen henkilöstön siirtosopimuksen tekemistä eikä se ole liikkeen luovutustilanteissa pakollinen. Henkilöstön siirtosopimus ja siirtosuunnitelma ovat sisällöltään vapaamuotoisia. Henkilöstön siirtosopimus on kuitenkin koettu vapaamuotoisenakin tärkeäksi henkilöstöä luovuttavan ja henkilöstöä vastaanottavan organisaation välillä ja siinä määritellään kummankin sopijapuolen osalta tiettyjä asioita henkilöstön asemaan liittyen. Henkilöstön siirtosopimus tehdään luovuttavien työnantajien ja henkilöstöä vastaanottavan hyvinvointialueen kesken ja siirtosopimuksen hyväksymistä edeltää sopimuksen käsittely yhteistoimintamenettelyssä luovuttavissa organisaatioissa ja hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä.  Samassa yhteydessä käsitellään myös henkilöstön siirtosuunnitelmaa. Siirtosuunnitelma vastaa kysymyksiin mitä ja milloin ja se sisältää mm. selvitettäviä asioita ja niiden aikatauluja, tiedonsiirtoon liittyvän aikataulun sekä yhteistyön luovuttavien ja vastaanottavan organisaation välillä.

Alustavia luonnoksia henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimukseksi on käsitelty hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä 13.4.2022 sekä 25.4.2022. Yhteistoimintaelimen jäseniltä on pyydetty ja saatu kommentteja siirtosopimuksesta 27.4.2022 mennessä. Luonnoksesta on saatu kommentteja myös järjestöiltä sekä HR-johdolta ja lisäksi kuntajohtajilta on pyydetty mahdollisia kommentteja 30.4.2022 mennessä. HR-johdon kanssa on siirtosopimusta ja siihen tulleita kommentteja käsitelty HR-johdon verkostossa 29.4.2022 ja käsittelyn pohjalta on luonnosta vielä viimeistelty.

Aluehallitus käsittelee 24.5.2022 siirtosuunnitelmaa ja siirtosopimusta ja sen jälkeen siirtosuunnitelma ja siirtosopimusta käsitellään aluevaltuustossa. Siirtosuunnitelmaa ja -sopimusta koskevat yhteistoimintamenettelyt luovuttavissa organisaatioissa aloitetaan kesäkuussa. Hyvinvointialueen henkilöstövalmistelu laatii ohjeistuksen yhteistoimintamenettelyyn.

HR-tiimin erityisasiantuntija Vesa Koskinen esittelee viimeisteltyä luonnosta siirtosopimukseksi ja siirtosuunnitelmaksi.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla Kampman, hallituksen varajäsen, Ulla.Kampman@pirha.fi

Henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi siirtosuunnitelman ja siirtosopimuksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

Valmistelija

Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi
Vesa Koskinen, Palvelussuhdepäällikkö, vesa.koskinen@pirha.fi

Perustelut

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä oli voimaanpanolain (616/2021) 10 §:n mukaan yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, selvittää siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosopimukseksi ja -suunnitelmaksi. Henkilöstön siirtämisen perusperiaatteet tulevat hyvinvointialuetta koskevasta lainsäädännöstä. Väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli 25.2.2022 kokouksessaan § 47 siirtosuunnitelmaa, sekä henkilöstön siirtosopimusta, mikä täydentää ja todentaa henkilöstön asemaan liittyviä asioita 1.1.2023 voimaan tulevan liikkeen luovutuksen osalta.

Kuntien ja kuntayhtymien on salassapitosäännösten estämättä tullut luovuttaa hyvinvointialueelle toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot henkilöstöstä, joka siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023. Voimaanpanolain 18 §:n mukaan näitä tietoja ovat olleet arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Tiedot siirtyvästä henkilöstöstä tuli luovuttaa valmisteluun sähköisessä muodossa yhteisesti sovitulla tavalla. Tietojen luovuttamisessa noudatettiin tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n antamia ohjeita.

Kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät ja tehtäviä hoitava henkilöstö, opiskelijaterveydenhuollon kuraattorit ja psykologit sekä tukipalveluhenkilöstö, joiden tehtävistä vähintään puolet on edellä mainittujen tehtävien tukitehtäviä.

Henkilöstö siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksen periaatteella ns. vanhoina työntekijöinä. Liikkeenluovutus ei yleensä edellytä erillisen henkilöstön siirtosopimuksen tekemistä. Hyvinvointialuetta koskevassa lainsäädännössä siirtosopimus on kuitenkin säädetty laadittavaksi. Henkilöstön siirtosopimus ja siirtosuunnitelma ovat sisällöltään vapaamuotoisia.

Henkilöstön siirtosopimus tehdään toimintoja ja henkilöstöä luovuttavien työnantajien ja henkilöstöä vastaanottavan hyvinvointialueen kesken. Siirtosopimuksen hyväksymistä edeltää sopimuksen käsittely yhteistoimintamenettelyssä luovuttavissa organisaatioissa ja hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä. Samassa yhteydessä käsitellään myös henkilöstön siirtosuunnitelmaa. Siirtosuunnitelma vastaa kysymyksiin mitä ja milloin jotakin tapahtuu.

Alustavia luonnoksia henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimukseksi on käsitelty hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä 13.4.2022 sekä 25.4.2022. Yhteistoimintaelimen jäseniltä on pyydetty ja saatu kommentteja siirtosopimuksesta 27.4.2022 mennessä. Luonnoksesta on saatu kommentteja myös muilta ammattijärjestöjen edustajilta sekä luovuttavien organisaatioiden HR-johdolta. Lisäksi kuntajohtajilta on pyydetty mahdollisia kommentteja 30.4.2022 mennessä. Luovuttavien organisaatioiden HR-johdon kanssa on siirtosuunnitelmaa sekä siirtosopimusta ja siihen tulleita kommentteja käsitelty HR-johdon verkostossa 29.4.2022 ja käsittelyn pohjalta luonnosta on viimeistelty.

Luovuttavissa organisaatioissa on yhteistoimintaneuvottelut aloitettu tietojen luovuttamista koskevilla neuvotteluilla ja niitä on jatkettu jatkuvan neuvotteluperiaatteen mukaisesti. Seuraavaksi luovuttavissa organisaatioissa aloitetaan siirtosuunnitelmaa ja siirtosopimusta ja liikkeen luovutusta koskevat yhteistoimintamenettelyt. Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan kesäkuussa ja hyvinvointialueen henkilöstövalmistelu laatii ohjeistuksen ja esittelymateriaalin siirtosuunnitelmaa ja siirtosopimusta käsittelevään yhteistoimintamenettelyyn.

HR-tiimin erityisasiantuntija Vesa Koskinen on esitellyt henkilöstöjaostolle kokouksessaan 18.5.2022 § 22 luonnosta siirtosopimukseksi ja siirtosuunnitelmaksi. Henkilöstöjaosto merkitsi tiedoksi siirtosuunnitelman ja siirtosopimuksen.

Esityslistan liitteenä ovat henkilöstön siirtosopimusluonnos 12.5.2022 ja henkilöstön siirtosuunnitelma 12.5.2022.

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Alasentie, muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 • hyväksyy 12.5.2022 päivitetyn henkilöstön siirtosopimuksen ja henkilöstön siirtosuunnitelman ja lähettää ne luovutettavien organisaatioiden käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
   
 • toteaa, että henkilöstön siirtosuunnitelmaa päivitetään lokakuun loppuun mennessä valmistelutilanteen edetessä.

Päätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 • hyväksyy 12.5.2022 päivitetyn henkilöstön siirtosopimuksen ja henkilöstön siirtosuunnitelman ja lähettää ne luovutettavien organisaatioiden käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
   
 • toteaa, että henkilöstön siirtosuunnitelmaa päivitetään lokakuun loppuun mennessä valmistelutilanteen edetessä.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että varajäsen Roope Lehto saapui kokoukseen § 98 käsittelyn alkaessa.

 

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 24.5.2022 § 98.

Henkilöstön siirtosopimus ja siirtosuunnitelma ovat liitteenä. 

Ehdotus

Aluehallituksen ehdotus:

aluevaltuusto päättää

 • hyväksyä 12.5.2022 päivitetyn henkilöstön siirtosopimuksen ja henkilöstön siirtosuunnitelman ja lähettää ne luovuttavien organisaatioiden käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä,
   
 • todeta, että henkilöstön siirtosuunnitelmaa päivitetään lokakuun loppuun mennessä valmistelutilanteen edetessä.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

 • Vesa Koskinen, Palvelussuhdepäällikkö, vesa.koskinen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on päättänyt 6.6.2022 pitämässään kokouksessa hyväksyä 12.5.2022 päivitetyn henkilöstön siirtosopimuksen ja henkilöstön siirtosuunnitelman ja lähettää ne luovuttavien organisaatioiden käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä. Ennen aluevaltuuston päätöstä siirtosuunnitelmaa ja siirtosopimusta on käsitelty Pirkanmaan hyvinvointialueella yhteistoimintamenettelyssä ja siihen on pyydetty niin järjestöiltä kuin luovuttavien organisaatioiden työnantajataholta kommentteja.

Pirkanmaan hyvinvointialue on toimittanut siirtosopimukset Pirkanmaan kaikkiin kuntiin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin 1.7.2022. Siirtosopimusten yhteydessä on toimitettu saatekirje, jossa on ohjeistettu henkilöstöä luovuttavia ja/tai järjestämisvastuun hyvinvointialueelle siirtäviä organisaatioita käsittelemään siirtosopimus yhteistoimintamenettelyssä ja sen jälkeen hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimus kahtena kappaleena 30.9.2022 mennessä. Saatekirjeessä on pyydetty organisaatioita toimittamaan sopimus kahtena kappaleena Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Henkilöstöä luovuttavista/järjestämisvastuun siirtävissä organisaatioissa on käsitelty siirtosopimus yhteistoimintamenettelyssä ja siirtosopimus on tämän jälkeen kussakin organisaatiossa toimivaltaisten viranomaisten toimesta hyväksytty ja allekirjoitettu.  Pääosin siirtosopimukset on palautettu Pirkanmaan hyvinvointialueelle syyskuun puolella ja loput puuttuvat siirtosopimukset lokakuun alkupuolella.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi, että henkilöstöä luovuttavat ja/tai järjestämisvastuun siirtävä organisaatiot ovat käsitelleet siirtosopimuksen organisaatiossaan, hyväksyneet sen ja allekirjoituksillaan vahvistaneet hyväksyntänsä. Lisäksi vahvistetaan, että siirtosopimusten ja liikkeen luovutuksen piirissä oleva henkilöstö luovutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Siirtosopimuksiin liitteenä olevat henkilöstöluettelot päivitetään 31.12.2022 tilanteen mukaisiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.