Yhteistoimintaelin, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelustrategiatyöryhmän henkilöstöedustajan ja hänen varahenkilönsä nimeäminen

597/2022

Valmistelija

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Perustelut

Aluevaltuusto vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalvelujen järjestämisestä, ja siihen sisältyen aluevaltuusto päättää strategiasta ja palvelustrategiasta. Aluehallitus vastaa järjestämisvastuun toteuttamisesta. Tämän järjestämisvastuun toteuttamiseksi on hyvinvointialueille laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten valtuuston hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 §).

Palvelustrategian rooli korostuu tilanteessa, jossa on tarpeen tehdä hyvinvointialueen ensimmäiselle valtuustokaudelle tavoitteet, periaatteet ja käytännöt palvelutuotannon uudistamiseksi huomioiden muuttuva lainsäädäntö. Strategian toimeenpanon tueksi laaditaan strategian kärkien alle toimeenpanosuunnitelma, toimeenpanosta vastaa hallitus.

Hyvinvointialuestrategia on tarkoitus hyväksyä joulukuun 2022 aikana. Strategiaan sisältyy alustavia linjauksia palvelustrategiasta, mutta yksityiskohtaisemmat palvelutuotannon linjaukset, periaatteet ja käytännön toteutusta koskeva dokumentaatio kirjataan osaksi strategiaa toimeenpanevaa muutosohjelmaa vuosille 2023-2025.

Hyvinvointialuejohtaja päättää hyvinvointialuetasoisten työryhmien asettamisesta. (Hallintosääntö 16 a§).  Hyvinvointialueen johtaja on päättänyt asettaa työryhmän valmistelemaan palvelustrategian yksityiskohtaisempia palvelutuotannon linjauksia ja periaatteita.

Työryhmän tehtävänä on:

  1. laatia kattava kuvaus hyvinvointialueen nykyisestä palveluverkosta, sen palveluista ja kustannuksista aiempia taustaselvityksiä sekä THL:n arviointiraporttia hyödyntäen
  2. selvittää mahdollisten lisäanalyysien tarve ja toteuttaa ne omana ja/tai hankittuna asiantuntijatyönä
  3. laatia koko hyvinvointialueen eri palvelukokonaisuuksia koskeva palveluiden muutoksen toimeenpano-ohjelma
  4. varmistaa, että ohjelma perustuu realistisesti arvioituun taloussuunnitelmaan vuosille 2023-2025 sekä sisältää kustannusvaikuttavuutta parantavia elementtejä. Arvioitu tehostamistarve vuosille 2023-2025 on yhteensä noin 2,5-3%

Ehdotus

Yhteistoimintaelin nimeää henkilöstön edustajan ja hänen varahenkilönsä palvelustrategiatyöryhmään. 

Päätös

Yhteistoimintaelimen järjestöjen edustajat toimittavat henkilöstön edustajan nimen 15.11.2022 mennessä, koska 14.11.2022 on järjestöjen palaveri, jossa asiasta päätetään. Tämä sovittiin pidettäväksi kokouksen aikana.