Yhteistoimintaelin, kokous 2.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Resurssienhallinnan käsikirja

Valmistelija

  • Anne Markkula, kehittämispäällikkö, anne.markkula@pirha.fi
  • Heta Periviita, heta.periviita@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen henkilöstövoimavarojen suunnittelua, käyttöä ja johtamista koskevia toimintaohjeita on koottu resurssienhallinnan käsikirjaan. Käsikirja sisältää muun muassa ohjeita ja periaatteita rekrytointiin, työvuoro- ja lomasuunnitteluun, sijaishallintaan sekä vakinaisen varahenkilöstön ja vuokratyövoiman käyttöön.

Käsikirja on käsitelty yhteistoimintaelimen iltakoulussa 10.10.2022 ja sen jälkeen sen sisältöjä on saadun palautteen pohjalta vielä tarkennettu. Käsikirja antaa yleiskuvan resurssienhallinnan kokonaisuuteen liittyvistä hyvinvointialueen toimintaperiaatteista. Osa käsikirjan ohjeista tarkentuu konkreettiselle tasolle vasta myöhemmin. Käsikirjan ohjeet siirretään hyvinvointialueen intraan ja ohjeita päivitetään aina tarpeiden mukaisesti.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

 

Merkittiin tiedoksi. 

Kokouskäsittely

Yhteistoimintaelin keskusteli sisällöstä ja teki esityksiä sisällön tarkentamisesta. Tarkennukset otetaan soveltuvin osin huomioon ja tehdään joiltain osin tehdään lisäohjeistuksia. 

SuPerin edustaja toi esille, että palvelutarvelähtöistä työvuorosuunnittelua ei voida yhteistoiminnallisesti todeta käsitellyksi tällä asiakirjalla.