Yhteistoimintaelin, kokous 6.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kuntouttavan työtoiminnan avustavien tehtävien tarjoaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen omissa yksiköissä

5008/2023

Valmistelija

  • Sari Soini, VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, sari.soini@pirha.fi

Perustelut

Kuntouttavan työtoiminnan avustavien tehtävien tarjoaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen omissa yksiköissä

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa kuntouttavan työtoiminnan lakiin 189/2001, sosiaalihuoltolakiin 1301/2014 ja työttömyysturvalakiin 1290/2002 perustuvan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan tarjota pitkään työttömänä olleille, mikäli henkilö ei työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa siihen osallistuvien elämänhallintaa ja luoda edellytyksiä työllistymiselle sekä julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle.

Kuntouttava työtoiminta tulee lain mukaan sovittaa henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. Kuntouttavan työtoiminnan kesto on vähintään 3 kk ja siihen voi osallistua 1-4 pv viikossa, vähintään 4 tuntia päivässä. Kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä voidaan järjestää hyvinvointialueen, kuntien, yhdistysten, säätiöiden sekä uskonnollisten yhdyskuntien toiminnoissa. Kuntouttavaa työtoimintaa ei voida järjestää yrityksissä. Kuntouttavan työtoiminnan tehtävät ovat avustavia työtehtäviä.

Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy aina ohjaus työtoimintatehtävissä sekä sosiaalihuollon ammattihenkilön antama tuki ja ohjaus palvelun aikana.

Kullekin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle etsitään yksilöllisen tarpeen mukaan soveltuvia työtoimintatehtäviä. Keskeistä on löytää asiakkaan osaamista, kiinnostuksen kohteita ja työ- ja toimintakykyä vastaava työtoimintapaikka. Työtoimintapaikan tulee osoittaa asiakkaalle ohjaaja, joka huolehtii, että asiakkaalle on riittävästi avustavia työtoimintatehtäviä tarjolla, seuraa läsnäoloa, ohjaa asiakasta päivittäin työtoimintatehtävissä sekä arvioi työtoimintaa. Sosiaalipalveluiden työntekijä seuraa työtoiminnan sujumista ja on sekä asiakkaan että työpaikkaohjaajan käytettävissä työtoiminnan aikana. Työtoimintajakson keskeiset asiat sovitaan työtoiminnan sopimuksessa yhdessä asiakkaan, sosiaalipalveluiden työntekijän ja työpaikkaohjaajan kesken.

Kuntouttavasta työtoiminnasta ei synny työsuhdetta. Osallistujien toimeentulo perustuu työttömyysetuuteen ja kulukorvaukseen. Osallistujat ovat oikeutettuja matkakorvaukseen ja ovat toimintaan osallistuessaan julkisen terveydenhuollon piirissä. Hyvinvointialue vakuuttaa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia.

Kuntouttavan työtoiminnan kustannuksia korvataan hyvinvointialueelle valtion varoista lain mukaisesti 10,09€ /osallistumispäivä. Sosiaalipalvelut huolehtivat kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle aiheutuvista mahdollisista lisäkustannuksista (esim. rikostaustaote, turvajalkineet).

Kuntouttavan työtoiminnan lain mukaan kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä. Kuntouttava työtoiminta ei saa aiheuttaa hyvinvointialueen tai muun toiminnan toteuttajan palveluksessa olevien työntekijöiden irtisanomisia tai lomauttamisia eikä heidän työolosuhteidensa tai etuuksiensa huonontumista.

Lain mukaan, ennen kuin henkilö aloittaa kuntouttavan työtoiminnan, on hyvinvointialueen ilmoitettava asiasta sille pääluottamusmiehelle, joka edustaa niitä työntekijöitä, jotka lähinnä työskentelevät kuntouttavassa työtoiminnassa olevan henkilön kanssa. Hyvinvointialue saa salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa toiminnan aloittavan henkilön nimen, kuntouttavan työtoiminnan tavoitteen, kuvauksen ja toiminnan järjestämispaikan, kuntouttavan työtoiminnan päivittäisen ja viikoittaisen keston sekä kuntouttavan työtoiminnan jakson alkamisajankohdan ja pituuden pääluottamusmiehelle. Jos syntyy epäselvyyttä siitä, kenelle pääluottamusmiehelle toiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa, ilmoitus voidaan tehdä sille pääluottamusmiehelle, joka edustaa suurinta osaa järjestämispaikassa työskentelevistä henkilöistä.

 

Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa avustavia työtoimintatehtäviä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville omissa yksiköissään. Sosiaalipalveluiden työntekijä etsii yksilöllisen tarpeen mukaan soveltuvia työtoimintatehtäviä yksiköistä ja yksiköt tarjoavat niitä mahdollisuuksien mukaan.

Pirkanmaan hyvinvointialueen yksikkö osoittaa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle ohjaajan ja varaohjaajan, joka huolehtii, että asiakkaalle on riittävästi avustavia työtoimintatehtäviä tarjolla, seuraa läsnäoloa, ohjaa asiakasta päivittäin työtoimintatehtävissä sekä arvioi työtoimintaa.

Kunkin kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan henkilön aloittaessa työtoiminnan Pirkanmaan hyvinvointialueen yksikössä, lähetetään pääluottamusmiehille ilmoitus työtoimintajaksosta erikseen sovittavalla tavalla (esim. yhteissähköpostiin). Ilmoitus sisältää työtoimintaan osallistuvan henkilön nimen, kuntouttavan työtoiminnan tavoitteen, kuvauksen ja toiminnan järjestämispaikan, kuntouttavan työtoiminnan päivittäisen ja viikoittaisen keston sekä kuntouttavan työtoiminnan jakson alkamisajankohdan ja pituuden.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että käsittelyn aikana kuultiin asiantuntijana vastaavaa sosiaalityöntekijää Sari Soinia. Selvitetään ilmoitustapa toiminnan aloittamisesta, joko yhteissähköpostin tai pääluottamusmiesten kautta. Henkilöstön edustaja Tarja Kranni näki tärkeäksi huomioida, että kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata virkasuhteessa tai työsuhteessa tehtävää työtä.