Yksilöasioiden jaosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.   

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.   

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.  

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista yksilöasioiden jaoston kokoukseen 15.2.2023 on toimitettu sähköisesti 10.2.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 10.2.2023. 

Jaostolle lisäksi esitetään, että kokouksen ajaksi myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus organisaation lakimiehille tämän kokouksen ajaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sonja Vuorela, JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, sonja.vuorela@pirha.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Yksilöasioiden jaosto päättää myöntää kokouksen ajaksi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintolakimies Vilma Kiiluselle, lakimies Sara Saadetdin-Rajaluomalle sekä lakimies Minna Luomalle.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Yksilöasioiden jaosto päättii myöntää kokouksen ajaksi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintolakimies Vilma Kiiluselle, lakimies Sara Saadetdin-Rajaluomalle sekä lakimies Minna Luomalle, sekä pykälien 13, 14 ja 15 ajaksi läsnäolo- ja puheoikeuden vastaavalle asiakasohjaajalle Johanna Leisiolle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).