Yksilöasioiden jaosto, kokous 15.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Yksilöasioiden jaosto, kokoukset vuonna 2023

1541/2023

Valmistelija

  • Anssi Flink, HALLINTOSIHTEERI, anssi.flink@pirha.fi

Perustelut

Hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.  

Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 

Hallintosäännön 123 §:n mukaan toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä kokousjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). 

Kokousajoista päätetään pääsääntöisesti puolivuosittain. Syyskauden 2023 kokouksista päätetään kevätkauden viimeisessä kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sonja Vuorela, JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, sonja.vuorela@pirha.fi

Yksilöasioiden jaoston kokoukset kevätkaudella 2022 pidetään pääsääntöisesti Finn-Medi 5 rakennuksen kokoustilassa Tammerkoski, osoitteessa Biokatu 12 seuraavasti: 

keskiviikkona 8.3.2023 klo 14.00 alkaen 

keskiviikkona 29.3.2023 klo 14.00 alkaen 

keskiviikkona 19.4.2023 klo 14.00 alkaen 

keskiviikkona 10.5.2023 klo 14.00 alkaen 

keskiviikkona 31.5.2023 klo 14.00 alkaen 

keskiviikkona 21.6.2023 klo 14.00 alkaen 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun päätteeksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).