Yksilöasioiden jaosto, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.   

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.   

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.  

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista yksilöasioiden jaoston kokoukseen 8.3.2023 on toimitettu sähköisesti 3.3.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 3.3.2023. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sini Seppälä, SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, sini.seppala@pirha.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Yksilöasioiden jaosto päätti myöntää kokouksen ajaksi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintolakimies Vilma Kiiluselle, sekä pykälien 22, 23 ja 24 ajaksi läsnäolo- ja puheoikeuden asiakasohjaaja Aino Nurmelle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).