§ 46/2023 306423 / Sentrifuugitekniikalla tehtävien plasmanvaihto- ja immunoadsorptiohoitojen laitteet ja tarvikkeet, osa-alue 1 / Terumo BCT Europe N.V.

Lataa 

5219/2020

Päätöspäivämäärä

10.2.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola päättää tavara-, laite- ja toimintavarustushankintojen sopimusten hyväksymisestä.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Tommi Härkönen, 040 173 4434, tommi.harkonen@tuomilogistiikka.fi

 

Hankinnan kuvaus

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimeksiannosta 18.9.2020 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen 306423 (Sentrifuugitekniikalla tehtävien plasmanvaihto- ja immunoadsorptiohoitojen laitteet ja tarvikkeet). Hankinnan kohteena on sentrifuugitekniikalla tehtävien plasmanvaihtohoitojen ja immunoadsorptiohoitojen laitteiden vuokrat sekä niihin liittyvät tarvikkeet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän käyttöön kahden (2) vuoden sopimuskaudelle.

Kyseessä oli hankintalain (1397/2016) mukainen EU-​kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.

Hankinta oli jaettu kahteen eri osa-alueeseen. Tarjouksen jätti määräaikaan 21.10.2020 klo 12 mennessä osa-alueeseen 1 (plasmanvaihtolaite sentrifuugitekniikalla ja sen tarvikkeet) Terumo BCT Europe N.V. (Y-tunnus 2489870-8).

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelukeskuksen johtaja Pekka Erola on tehnyt 28.10.2020 hankinnasta hankintapäätöksen § 59. Päätöksen mukaisesti hankintaan sisältyi optio sopimuksen jatkamisesta kahden (2) vuoden optiokaudella. Optio otettiin huomioon tarjouspyynnössä ja hankinnan ennakoidun arvon laskennassa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen munuaispoliklinikka esittää optiokauden käyttöönottoa osa-alueen 1 osalta hankintapäätöksen mukaisesti.
 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

 

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen sisätautien sekä keuhko-, iho- ja allergiasairauksien toimialue ja vastuuhenkilönä toimii apulaisylilääkäri Jukka Sauranen. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Päätös

Sentrifuugitekniikalla tehtävien plasmanvaihto- ja immunoadsorptiohoitojen laitteiden ja tarvikkeiden hankintaa jatketaan optiokaudelle 25.1.2023–24.1.2025 Terumo BCT Europe N.V.:n (Y-tunnus 2489870-8) kanssa.

Hankintalain 136 §:n mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta kilpailutusta muun muassa silloin, kun muutoksen tarve johtuu muuttuneista olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. Muutos ei vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen.

Terumo BCT Europe N.V.:n kanssa on neuvotteluin sovittu sopimushintojen 4 %:n korotuksesta ajalle 25.4.2023–24.1.2025. Muutoksessa on kyse vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, jonka arvo on alle 10 % alkuperäisen sopimuksen arvosta ja muutoksen arvo alittaa EU-kynnysarvon.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue