§ 83/2023 Aikuispotilaiden suun terveydenhuoltopalveluiden hankinnan keskeyttämispäätös

Lataa 

1360/2023

Päätöspäivämäärä

5.6.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Kyseessä on hankintamenettelyyn liittyvä tekninen päätös. Uuteen hankintamenettelyyn perustuvan hankintapäätöksen tekee Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 §:n mukaan aluehallitus.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
hankinta-asiantuntija Suvi Leppänen, puh. 040 514 7957, suvi.leppanen@tuomilogistiikka.fi
 

Hankinnan kuvaus

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 03.05.2023 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen Aikuispotilaiden suun terveydenhuoltopalveluiden hankinta. Hankinnan kohteena on Pirkanmaan hyvinvointialueella perustason suun terveydenhuollon ostopalvelu alueen 18 vuotta täyttäneille aikuisille.

Sopimuskausi on 01.09.2023 - 31.12.2026. Sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella. Tilaaja tekee option käytöstä erillisen päätöksen.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain 109 § mukainen menettely. Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka. 

Hankinta jaettiin osa-alueisiin seuraavasti:

Osa-alue 1. Kiireettömät suun terveydenhuoltopalvelut
Osa-alue 2. Kiireelliset suun terveydenhuoltopalvelut
Osa-alue 3. Suuhygienistipalvelut

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 14 191 000 euroa ja noin 99 337 000 euroa sopimuskauden aikana sisältäen option.


Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Keskeyttäminen

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Tarjousten jättöaikana on ilmennyt tekninen virhe tarjouspyyntölomakkeessa, jota ei ole voitu kattavasti korjausilmoituksella korjata. Kyse on ollut osa-alueiden sisällä tehtävien osatarjousten jättömahdollisuudesta, mikä ei ole järjestelmäteknisestä syystä ollut mahdollista. 

Ratkaisu ei vaaranna tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankinta esitetään keskeytettäväksi ja hankintayksikkö käynnistää uuden hankintamenettelyn.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty työryhmä, johon kuuluivat Pirkanmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon toimialuejohtaja Minna Luoto, erikoishoidon vastuualuejohtaja Anna Maria Heikkinen, apulaisylihammaslääkäri Armi-Tuulia Niemi, eteläisen lähijohtamisalueen apulaisylihammaslääkäri Marja-Liisa Kaltiokallio, läntisen lähijohtamisalueen apulaisylihammaslääkäri Teresa Pelkonen, pohjoisen lähijohtamisalueen apulaisylihammaslääkäri Riikka Nystedt-Pusa, apulaisylihammaslääkäri Jukka Kuusisto, ostopalvelusihteeri Hannele Kuparinen, ostopalvelusihteeri Terhi Salomäki, ostopalvelupäällikkö Marjut Schroderus, suunnittelija Sanna Hakkarainen ja Tuomi Logistiikka Oy:n hankinta-asiantuntija Suvi Leppänen.

Päätösesitys
Esitetään, että hankinta keskeytetään ja hankintamenettely käynnistetään välittömästi uudelleen lainvoimaa odottamatta. 
 

Päätös

Päätän, että hankinta keskeytetään ja hankintamenettely käynnistetään välittömästi uudelleen lainvoimaa odottamatta. 

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue