§ 84/2023 Alaikäisten ilman huoltajaa maahan saapuneiden oleskeluluvan saaneiden asumisen ja tuen järjestäminen Hämeenkyrön perheryhmäkodissa ja sopimuksen hyväksyminen

896/2022

Päätöspäivämäärä

9.6.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 16 a §.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Ostopalvelupäällikkö Elisa Sivula, puh. 044 481 1115, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Hämeenkyrön kunta on tehnyt 22.6.2017 toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Maahanmuuttoviraston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa alaikäisten ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten vastaanotosta sekä ryhmä- ja perheryhmäkotiasumisen, tukiasumisen ja jälkihuollon palveluiden järjestämisestä. 
Erillisellä palvelusopimuksella Hämeenkyrön kunta on sopinut SPR Hämeen piirin kanssa ko. palveluiden tuottamisesta. 

Hämeenkyrön hybridiyksikkö on aiemmin tuottanut alaikäisten ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten vastaanottotoimintaa, ryhmä- ja 
perheryhmäkotiasumista sekä tukiasumisen ja jälkihuollon palveluita. Toiminta ja toiminnan rahoitus ovat perustuneet kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin 
(1386/2010), työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille (1.4.2021 VN/9190/2021-TEM-1), kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettuun lakiin (746/2011) sekä Maahanmuuttovirastosta annettuun lakiin (156/1995). Toiminnan on kokonaisuudessaan rahoittanut Maahanmuuttovirasto sekä KEHA (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus). Sopimus perustui Hämeenkyrön kunnanhallituksen 6.3.2017 (2017 § 35) tekemään päätökseen. 

Eduskunta hyväksyi kotoutumislain muuttamista koskevan lakiehdotuksen (EV 129/2022 vp) marraskuussa 2022 ja sen myötä alaikäisenä ilman huoltajaa maahan saapuneiden oleskeluluvan saaneiden asumisen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen. Vastaanottolain mukainen toiminta ei siirtynyt hyvinvointialueiden vastuulle, vaan toiminnasta vastaa edelleen Maahanmuuttovirasto. 

Hämeenkyrön kunnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen edustajat neuvottelivat Maahanmuuttoviraston, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja SPR Hämeen piirin edustajien kanssa Hämeenkyrön hybridiyksikön toiminnan jatkumisesta syksyn 2022 aikana. Neuvotteluissa sovittiin, että Hämeenkyrön perheryhmäkodin toiminta jatkuu ennallaan SPR Hämeen piirin tuottamana palveluna nykyisissä tiloissa puolen vuoden siirtymäajan palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi ja siirtymäajalla käydään neuvottelut toiminnan jatkosta. Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että Hämeenkyrön hybridiyksikön toiminnasta tehtiin kaksi erillistä sopimusta siirtymäajalle 1.1.-30.6.2023. 

SPR Hämeen piirin ja Maahanmuuttoviraston välille laadittiin sopimus alaikäisenä ilman huoltajaa maahan saapuneiden vastaanottotoiminnan järjestämisestä Hämeenkyrön hybridyksikössä 1.1.2023 alkaen ja Pirkanmaan hyvinvointialue laati ajalle 1.1.-30.6.2023 sopimuksen Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa alaikäisenä ilman huoltajaa maahan saapuneiden oleskeluluvan saaneiden lasten asumisen ja tuen järjestämisestä Hämeenkyrön perheryhmäkodissa. 

Pirkanmaan hyvinvointialue on järjestänyt 1.1.-30.6.2023 asumis- ja tukipalvelut Hämeenkyrön perheryhmäkodissa kolmelletoista (13) ilman huoltajaa maassa asuvalle oleskeluluvan saaneelle lapselle sekä kotoutumislain (27 § 2 mom) mukaisten ilman huoltajaa Hämeenkyrössä asuvien yli 18-vuotiaiden nuorten tukitoimenpiteet 25 ikävuoteen saakka. 

Laki- ja toimintaympäristömuutoksista johtuen Pirkanmaan hyvinvointialue ei ole vielä vuoden 2023 alusta pystynyt kilpailuttamaan perheryhmäkotitoimintaa, mutta kilpailutuksen suunnittelu on aloitettu tekemällä nykytila-analyysi ja kartoittamalla palvelun toimintaympäristö. Hämeenkyrön hybridiyksikön toiminnan jatkumisesta on neuvoteltu kevään 2023 aikana Pirkanmaan hyvinvointialueen, Maahanmuuttoviraston, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Hämeenkyrön kunnan ja SPR Hämeen piirin edustajien kesken. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Hämeenkyrön hybridiyksikön toiminnasta sovittua siirtymäaikaa pidennetään toimipaikkaan tällä hetkellä sijoitettujen alaikäisten ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten edun ja olemassa olevien kuntoutussuhteiden turvaamiseksi, sekä kilpailutetun hankinnan huolellisen valmistelun takaamiseksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää ajalla 01.07.2023-31.07.2024 asumis- ja tukipalvelut Hämeenkyrön perheryhmäkodissa kolmelletoista (13) ilman huoltajaa maassa asuvalle oleskeluluvan saaneelle lapselle sekä kotoutumislain (27 § 2 mom.) mukaisten ilman huoltajaa Hämeenkyrössä asuvien yli 18-vuotiaiden nuorten tukitoimenpiteet 25 ikävuoteen saakka. 

Asuinyksikön kustannukset korvataan hyvinvointialueelle täysimääräisesti valtion toimesta kotoutumisen edistämisestä annetun lain 1386/2010 ja työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaisesti.
 

Päätös

Hyväksytään Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa tehtävä sopimus alaikäisten oleskeluluvan saaneiden lasten vastaanotosta ja perheryhmäkodin ylläpidosta.

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää ajalla 01.07.2023 - 31.07.2024 asumis- ja tukipalvelut Hämeenkyrön perheryhmäkodissa kolmelletoista (13) ilman huoltajaa maassa asuvalle oleskeluluvan saaneelle lapselle sekä kotoutumislain (27 § 2 mom.) mukaisten ilman huoltajaa Hämeenkyrössä asuvien yli 18-vuotiaiden nuorten tukitoimenpiteet 25 ikävuoteen saakka.

Asuinyksikön kustannukset korvataan hyvinvointialueelle täysimääräisesti valtion toimesta kotoutumisen edistämisestä annetun lain 1386/2010 ja työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaisesti. Pirkanmaan hyvinvointialue hankkii siirtymävaiheen palvelun Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiriltä (0211665–6). Hankinnasta tehdään erillinen päätös ja sopimus.
 

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue