§ 108/2023 Digiklinikan hankinta, ehdokkaiden valinta neuvottelumenettelyyn

Lataa 

12994/2023

Päätöspäivämäärä

11.10.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola päättää palveluhankinnoista 30 milj. euroon saakka.  

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Hankinta-asiantuntija Pia Ritari, 040 651 7921, pia.ritari@tuomi.fi; Projektipäällikkö Niko Lönn, 040 515 9019, niko.lonn@pirha.fi

Hankinnan kuvaus 

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 18.9.2023 julkaistavaksi HILMA-palveluun osallistumispyynnön Digiklinikan hankinnasta. Osana digitaalista sote-keskusta tavoitteena on hankkia Pirkanmaan hyvinvointialueen laajuinen digiklinikka. 

Sopimuskauden tavoitteellinen alkamisajankohta on vuoden 2024 alussa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen aikaisin mahdollinen irtisanomisaika määritellään tarkemmin sopimuksessa. Hankintayksikkö toimittaa sopimusluonnoksen neuvotteluiden aikana tai viimeistään lopullisen tarjouspyynnön yhteydessä. 

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain 109 §:n mukainen neuvottelumenettelyn kaltainen menettely. Hankintamenettely on kaksivaiheinen, jonka ensimmäisessä vaiheessa valitaan osallistujat neuvotteluvaiheeseen. Osallistumispyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.  

Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska se ei kokonaisuuden kannalta ollut tarkoituksenmukaista.  

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 5 000 000 euroa vuodessa riippuen asiakasmäärästä.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu 

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.  

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.  

Saadut osallistumishakemukset  

Osallistumishakemuksen jättivät määräaikaan 29.9.2023 klo 12.00 mennessä seuraavat viisi (5) yritystä: 

  • Luona Oy (0907573-8) ryhmittymä. Ryhmittymän jäsenet Luona Hoiva Oy (0584723-5) ja Savoa Partners Oy (2739005-3) 

  • Mehiläinen Terveyspalvelut Oy (1723156-9) ryhmittymä. Ryhmittymän jäsenet BeeHealthy Oy (3142662-9) ja Mehiläinen Oy (1927556-5) 

  • Pihlajalinna Terveys Oy (2303024-5) 

  • Solo Health Oy (3085392-8) ryhmittymä. Ryhmittymän jäsenet Oiva Health Oy (2123094-8) ja Movendos Oy (2518387-8) 

  • Suomen Terveystalo Oy (1093863-3) 

Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastaminen 

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. 

Kaikki ehdokkaat ovat osallistumishakemuksissaan vakuuttaneet täyttävänsä osallistumispyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Ehdokkailta on tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5§:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ja muiden asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. Valituilta tarjoajilta tarkistetaan viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-ote. 

Osallistumishakemusten osallistumispyynnönmukaisuuden tarkastaminen 

Hankintalain 113 §:n mukaisesti osallistumispyyntöä tai hankintamenettelyn ehtoja vastaamattomat osallistumishakemukset on suljettava pois hankintamenettelystä. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.  

Hankintayksikkö toimitti 3.10.2023 jokaiselle osallistumishakemuksen jättäneelle ehdokkaalle täsmennyspyynnön osallistumispyynnön kohdan 7.1. digitaalisen teknologia-alustan referenssin pisteytettävää vaatimusta koskien ”referenssi sisälsi integraation organisaation käyttämään asiakas- tai potilastietojärjestelmään”.  

Edellä mainitun lisäksi hankintayksikkö pyysi täsmennystä seuraavilta tarjoajilta koskien osallistumispyynnön kohdassa 7.2. ilmoitetun moniammatillisen palveluntuotannon palveluiden toimituksen ilmoitettua vuosiarvoa Luona Oy ryhmittymältä ja Pihlajalinna Terveys Oy:ltä.  

Lisäksi hankintayksikkö toimitti 3.10.2023 täsmennyksessä ryhmittymälle Mehiläinen Terveyspalvelut Oy pyynnön toimittaa uuden Rating Alfa-raportin ryhmittymän jäsentä koskien.  

Kaikki ehdokkaat toimittivat pyydetyt täsmennykset hankintayksikön asettamassa määräajassa. Hankintayksikön täsmennyspyyntöihin saatujen vastausten perusteella kaikki ehdokkaat täyttivät osallistumispyynnön ehdot.  

Osallistumishakemusten vertailu ja ehdokkaiden valinta 

 Osallistumispyynnössä ilmoitetun mukaisesti neuvotteluihin valitaan kolme (3) ehdokasta. Mikäli osallistumispyynnön mukaisia ja soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin kolme (3), neuvotteluun kutsuttavat ehdokkaat valitaan noudattaen referenssipisteytystä sekä ehdokasorganisaation ominaisuuksien pisteytystä. Vertailussa mukana olevista ehdokkaista valitaan kolme (3) eniten pisteitä saanutta ehdokasta hankintamenettelyyn. 

Osallistumishakemusten vertailu on kuvattu hankintapäätöksen liitteellä 1 Vertailutaulukko. 
Vertailun perusteella neuvotteluihin valitaan seuraavat kolme (3) ehdokasta: 

  • Luona Oy (0907573-8) ryhmittymä. Ryhmittymän jäsenet Luona Hoiva Oy (0584723-5) ja Savoa Partners Oy (2739005-3) 

  • Mehiläinen Terveyspalvelut Oy (1723156-9) ryhmittymä. Ryhmittymän jäsenet BeeHealthy Oy (3142662-9) ja Mehiläinen Oy (1927556-5) 

  • Suomen Terveystalo Oy (1093863-3) 

Asiakirjojen julkisuus 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomi.fi. 

Hankintaa valmistellut työryhmä 

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty työryhmä, johon kuuluivat Pirkanmaan hyvinvointialueen ylilääkäri Jukka Karjalainen, tietohallintojohtaja Pasi Lehmus, avopalvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen, suunnittelupäällikkö Ville Laine, ICT-palvelujohtaja Rami Nurmi, projektipäällikkö Niko Lönn, johtava lakimies Tanja Welin, Tuomi Logistiikka Oy:n hankinta-asiantuntija Pia Ritari ja Nordic Healthcare Group Oy  

Liitteet 

Muutoksenhakuohje 

Liite 1 Vertailutaulukko  
 
 
 
 

Päätös

Päätän, että Digiklinikan hankinnan neuvotteluvaiheeseen valitaan seuraavat ehdokkaat: Luona Oy (0907573-8) ryhmittymä, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy (1723156-9) ryhmittymä ja Suomen Terveystalo Oy (1093863-3).  

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 5 000 000 euroa vuodessa riippuen asiakasmäärästä.  

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja 

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue