§ 117/2023 Digiklinikan hankinta, ehdokkaiden valinta neuvottelumenettelyyn, hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen

Lataa 

12994/2023

Päätöspäivämäärä

13.11.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää sopimusten hyväksymisestä 30 miljoonaan euroon saakka.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 154 §:n mukaan hankintaoikaisusta päättää sama toimielin tai viranhaltija, joka on tehnyt hankintapäätöksen.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Hankinta-asiantuntija Pia Ritari, etunimi.sukunimi@tuomi.fi

Hankintalakimies Eliisa Alatalo, etunimi.sukunimi@tuomi.fi

Projektipäällikkö Niko Lönn, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Hankintapäätös § 108/2023

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 18.9.2023 julkaistavaksi HILMA-​palveluun osallistumispyynnön Digiklinikan hankinnasta. Osana digitaalista sote-​keskusta tavoitteena on hankkia Pirkanmaan hyvinvointialueen laajuinen digiklinikka.

Sopimuskauden tavoitteellinen alkamisajankohta on vuoden 2024 alussa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen aikaisin mahdollinen irtisanomisaika määritellään tarkemmin sopimuksessa. Hankintayksikkö toimittaa sopimusluonnoksen neuvotteluiden aikana tai viimeistään lopullisen tarjouspyynnön yhteydessä.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain 109 §: n mukainen neuvottelumenettelyn kaltainen menettely. Hankintamenettely on kaksivaiheinen,​ jonka ensimmäisessä vaiheessa valitaan osallistujat neuvotteluvaiheeseen. Osallistumispyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -​ toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.

Hankintaa ei ollut jaettu osiin,​ koska se ei kokonaisuuden kannalta ollut tarkoituksenmukaista.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 5 000 000 euroa vuodessa riippuen asiakasmäärästä. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.  

Osallistumishakemuksen jättivät määräaikaan 29.9.2023 klo 12.00 mennessä seuraavat viisi (5) yritystä:

  • Luona Oy (0907573-​8) ryhmittymä. Ryhmittymän jäsenet Luona Hoiva Oy (0584723-​5) ja Savoa Partners Oy (2739005-​3)
  • Mehiläinen Terveyspalvelut Oy (1723156-​9) ryhmittymä. Ryhmittymän jäsenet BeeHealthy Oy (3142662-​9) ja Mehiläinen Oy (1927556-​5)
  • Pihlajalinna Terveys Oy (2303024-​5)
  • Solo Health Oy (3085392-​8) ryhmittymä. Ryhmittymän jäsenet Oiva Health Oy (2123094-​8) ja Movendos Oy (2518387-​8)
  • Suomen Terveystalo Oy (1093863-​3) 

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle,​ jos hankintayksikön tiedossa on,​ että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan,​ jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja,​ joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Kaikki ehdokkaat ovat osallistumishakemuksissaan vakuuttaneet täyttävänsä osallistumispyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Ehdokkailta on tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ja muiden asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. Valituilta tarjoajilta tarkistetaan viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-​ote.

Hankintalain 113 §:n mukaisesti osallistumispyyntöä tai hankintamenettelyn ehtoja vastaamattomat osallistumishakemukset on suljettava pois hankintamenettelystä. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan,​ lisäämään,​ selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintayksikkö toimitti 3.10.2023 jokaiselle osallistumishakemuksen jättäneelle ehdokkaalle täsmennyspyynnön osallistumispyynnön kohdan 7.1. digitaalisen teknologia-​alustan referenssin pisteytettävää vaatimusta koskien ”referenssi sisälsi integraation organisaation käyttämään asiakas-​ tai potilastietojärjestelmään”.

Edellä mainitun lisäksi hankintayksikkö pyysi täsmennystä seuraavilta tarjoajilta koskien osallistumispyynnön kohdassa 7.2. ilmoitetun moniammatillisen palveluntuotannon palveluiden toimituksen ilmoitettua vuosiarvoa Luona Oy ryhmittymältä ja Pihlajalinna Terveys Oy:ltä. 

Lisäksi hankintayksikkö toimitti 3.10.2023 täsmennyksessä ryhmittymälle Mehiläinen Terveyspalvelut Oy pyynnön toimittaa uuden Rating Alfa-​raportin ryhmittymän jäsentä koskien.

Kaikki ehdokkaat toimittivat pyydetyt täsmennykset hankintayksikön asettamassa määräajassa. Hankintayksikön täsmennyspyyntöihin saatujen vastausten perusteella kaikki ehdokkaat täyttivät osallistumispyynnön ehdot.  

Osallistumispyynnössä ilmoitetun mukaisesti neuvotteluihin valitaan kolme (3) ehdokasta. Mikäli osallistumispyynnön mukaisia ja soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin kolme (3),​ neuvotteluun kutsuttavat ehdokkaat valitaan noudattaen referenssipisteytystä sekä ehdokasorganisaation ominaisuuksien pisteytystä. Vertailussa mukana olevista ehdokkaista valitaan kolme (3) eniten pisteitä saanutta ehdokasta hankintamenettelyyn.

Osallistumishakemusten vertailu on kuvattu hankintapäätöksen § 108 liitteellä 1 Vertailutaulukko. 

Vertailun perusteella neuvotteluihin valittiin seuraavat kolme (3) ehdokasta: 

  • Luona Oy (0907573-​8) ryhmittymä. Ryhmittymän jäsenet Luona Hoiva Oy (0584723-​5) ja Savoa Partners Oy (2739005-​3) 
  • Mehiläinen Terveyspalvelut Oy (1723156-​9) ryhmittymä. Ryhmittymän jäsenet BeeHealthy Oy (3142662-​9) ja Mehiläinen Oy (1927556-​5)
  • Suomen Terveystalo Oy (1093863-​3)

Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 132 § 1 momentissa säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Edellä mainitun lain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

Pihlajalinna Terveys Oy on tehnyt hankintapäätöksestä hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen. Hankintaoikaisujen vireille tulosta on ilmoitettu niille, joita asia koskee. Hankintaoikaisua koskeva vaatimus on tämän päätöksen liitteenä.

Pihlajalinna Terveys Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Pihlajalinna Terveys Oy (jäljempänä Pihlajalinna) vaatii ensisijaisesti, että hankintayksikkö kumoaa hankintapäätöksen ja oikaisee hankintapäätöstään siten, että se päätöksellään hylkää Luona Oy ryhmittymän osallistumishakemuksen kokonaisuudessaan ja tekee uuden hankintapäätöksen, jossa Pihlajalinna Terveys Oy valitaan kolmen neuvottelumenettelyyn valittavan ehdokkaan joukkoon.

Pihlajalinna toissijaisesti vaatii, että hankintayksikkö kumoaa oikaisuvaatimuksen kohteena olevan hankintapäätöksen ja oikaisee hankintapäätöstään siten, että se tarkistaa Luona Oy ryhmittymän osallistumishakemuksen referenssien pisteytystä ja tekee uuden hankintapäätöksen, jossa Pihlajalinna Terveys Oy valitaan kolmen neuvottelumenettelyssä jatkavan ehdokkaan joukkoon sijalla 3.

Pihlajalinnan mukaan Luona Oy ryhmittymän osallistumishakemuksessa ilmoitetut referenssit ja ilmoittama terveydenhuollon palvelua tuottavien laillistettujen lääkärien määrä eivät ole paikkansapitäviä.

Hankintayksikön lausuma

Saapuneen hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta Tuomi Logistiikka Oy on tarkastanut hankinnan dokumentit uudelleen.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Vakiintuneen oikeuskäytännön (esim. KHO 5082/2017, KHO 39/2020) mukaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamaan tietoon eikä esim. testausta tai muuta selvitystä tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta vaadita. Hankintalain 79 § 1 mom. ei siten aseta hankintayksikölle velvollisuutta selvittää tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta muiden kuin tarjouksesta ilmenevien tietojen perusteella.

Tapauksessa MAO 639/2017 markkinaoikeus totesi muun muassa, että koska voittaneen tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt mitään hankinnan kohteena olevien tuotteiden tarjouspyynnön vastaisuuteen viittaavaa, ei hankintayksiköllä ole hankintapäätöstä tehdessään ollut perusteltua syytä epäillä voittaneen tarjoajan tarjouksen olevan miltään osin tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikkö on hankintapäätöstä tehdessään voinut luottaa tarjottujen tuotteiden olleen tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla tarjouspyynnön mukaisia. Voittanut tarjoaja on puolestaan täyttämällä tarjouslomakkeen sitoutunut siihen, että sen tarjoamat tuotteet täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Näin hankintayksikkö ei ole toiminut hankintasäännösten vastaisesti, kun se on hyväksynyt voittaneen tarjoajan tarjouksen. Edelleen markkinaoikeus on todennut, että on tarjoajan vastuulla, että määräaikana jätetty tarjous on sisällöltään oikea. Valituksen hyväksyminen tarkoittaisi, että vastoin vakiintunutta oikeuskäytäntöä yhtäältä hankintayksiköllä ei olisi oikeutta luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ja toisaalta, että vastuu tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamien tietojen paikkaansa pitävyydestä siirtyisi tarjoajalta hankintayksikölle.

Tapauksessa 786/17 markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti voinut luottaa tarjoajien antamiin vakuutuksiin siitä, että tarjottu tuote täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Tuotteiden testausta tai selvitystä vaatimuksenmukaisuudesta ei tarvinnut pyytää.

Tapauksessa MAO 305/15 markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikön olisi tullut arvioida tarjouksia vain tarjouksessa esitettyjen tietojen perusteella. Päätöksen mukaan ”Hankintayksiköllä ei ole oikeutta ottaa tässä arvioinnissa huomioon hankintamenettelyn ulkopuolista tietämystään, koska tällainen toiminta loukkaisi tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatetta. Näin ollen hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti huomioidessaan valittajan tarjouksen osalta sellaisia seikkoja, jotka eivät käy ilmi tämän tarjouksesta.”

Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa Luona Oy ryhmittymän (jäljempänä Luona) osallistumishakemuksessaan ilmoittamien tietojen paikkansapitävyyteen, eikä hankintayksiköllä ole ollut velvollisuutta pyytää erillisiä selvityksiä osallistumispyynnön ehtojen täyttymisestä. Toisaalta hankintayksiköllä on velvollisuus ehdokkaiden tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen mukaisesti arvioida saapuneita osallistumishakemuksia sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle. Hankintayksikkö ei voi ottaa osallistumishakemusten arvioinnissa huomioon sellaisia seikkoja, jotka eivät osallistumispyynnöstä tule esiin.

Luonan osallistumishakemuksessa moniammatillisten palvelutuotannon palveluiden referenssitoimituksen vuosiarvo ja osallistumishakemuksen jättöhetkellä työsuhteessa olevien lääkäreiden FTE määrä ovat kiinnittäneet hankintayksikön huomion, ja hankintayksikkö on niiden osalta pyytänyt 3.10.2023 Luonaa täsmentämään osallistumishakemustaan. Luona on vastannut 6.10.2023 hankintayksikön lähettämään täsmennyspyyntöön. Hankintayksikkö on pitänyt Luonan toimittamaa selvitystä luotettavana ja todennut, että Luona täyttää osallistumispyynnön vertailuperusteiden ehdot.

Hankintayksikkö on tehnyt osallistumishakemusten vertailun ja pisteyttänyt kunkin ehdokkaan referenssitoimitukset ja ehdokasorganisaation ominaisuudet osallistumispyynnön vaatimusten mukaisesti.

Näin ollen hankintayksikkö on hankintapäätöstä tehdessään voinut luottaa Luonan jättämän osallistumishakemuksen ja täsmennyksessä annettujen tietojen paikkansapitävyyteen ja oikeellisuuteen koskien referenssejä ja terveydenhuollon palvelua tuottavien laillistettujen lääkärien määrää. Hankintalain mukaisesti tarjoajalla on vastuu tarjouksestaan.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomi.fi.

Päätösesitys

Edellä esitetyn perusteella hankintamenettelyssä ei ole tapahtunut virhettä, eikä asiaan ole tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Hankintaoikaisua koskeva vaatimus esitetään hylättäväksi.                       

Päätös

Päätän, että Pihlajalinna Terveys Oy:n hankintaoikaisuvaatimus hylätään.

 

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue