§ 137/2023 Digiklinikan hankinta, palveluntuottajan valinta

Lataa 

12994/2023

Päätöspäivämäärä

22.12.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola päättää palveluhankinnoista 30 milj. euroon saakka.  

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Hankinta-​asiantuntija Pia Ritari,​ 040 651 7921,​ pia.ritari@tuomi.fi;​ Projektipäällikkö Niko Lönn,​ 040 515 9019,​ niko.lonn@pirha.fi

Hankinnan kuvaus

Hankintapäätöksen kohteena on digiklinikan hankintamenettelyn toinen vaihe, palveluntuottajan valinta.

Hankinnan kohteena on digiklinikkapalvelu, joka kattaa digitaalisessa kanavassa tapahtuvan moniammatillisen digiklinikka-palvelutuotannon, digitaalisen asioinnin teknologia-alustan ja digiklinikka-palvelun käynnistystä koskevan projektitoimituksen. Sopimuskausi on 1.1.2024 – 31.12.2026. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ilman erillistä päätöstä.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain 109 § mukainen menettely. Hankintamenettely oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa ehdokkaat jättivät osallistumishakemuksen ja kaikkien valittujen ehdokkaiden kanssa käytiin neljät neuvottelut. Neuvotteluun valittavista on tehty päätös 12994/2023 11.10.2023.

Neuvottelujen päätyttyä hankintayksikkö julkaisi rajoitetun hankintailmoituksen 21.11.2023 Tarjouspalvelu.fi-​portaalissa. Tarjouspyyntö liitteineen oli ehdokkaiden saatavilla Tarjouspalvelu.fi -​toimittajaportaalissa osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.


Hankintaa ei ollut jaettu osiin,​ koska se ei kokonaisuuden kannalta ollut tarkoituksenmukaista. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 5 000 000 euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Selvitys hankinnan laatuvaatimuksista

Hankinnassa palvelun laatu on huomioitu palvelukuvauksessa esitettyjen vähimmäisvaatimusten lisäksi hankinnan laatukriteereissä,​ joiden painoarvo on 60 % hankinnan vertailuperusteissa.

Saadut tarjoukset

Tarjouksen jättivät määräaikaan 4.12.2023 klo 12.00 mennessä seuraavat kaksi (2) tarjoajaa:

  • Mehiläinen Terveyspalvelut Oy (1723156–9) ryhmittymä. Ryhmittymän muut jäsenet BeeHealthy Oy (3142662–9) ja Mehiläinen Oy (1927556–5) 
  • Suomen Terveystalo Oy (1093863–3)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Ehdokkaiden soveltuvuus on tarkistettu hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa ja kaikki neuvottelumenettelyyn valitut ehdokkaat ovat täyttäneet soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet, että soveltuvuusvaatimukset edelleen täyttyvät. Tarjoajilta on tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ja muiden asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. Valitulta tarjoajalta tarkistetaan viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-ote.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön 4.12.2023 Mehiläinen Terveyspalvelut ryhmittymälle koskien vaatimusmäärittely dokumenttia. Tarjoaja toimitti täsmennyksen määräaikaan mennessä. Hankintayksikön täsmennyspyyntöön saadun vastauksen perusteella kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on paras hinta-laatusuhde. Suurimman pistemäärän vertailussa saanut tarjous valitaan sopimuskumppaniksi.

Hinnan painoarvo vertailussa oli 40 % ja laadun 60 %. Vertailuhinta muodostui tarjoajan täyttämän hintaliitteen summasta. Hinnan pisteytys määräytyi siten,​ että vertailuhinnaltaan halvin tarjous sai hinnan maksimipisteet (40 vertailupistettä). Muiden tarjousten hintaa koskevat vertailupisteet laskettiin siten,​ että halvimman tarjouksen vertailuhinta (X) jaettiin pisteytettävän tarjouksen vertailuhinnalla (Y) ja kerrottiin hinnan maksimivertailupisteillä (X/Y*40 vertailupistettä).

Laatua vertailtiin seuraavasti (maksimipisteet sulkeissa):

  • Digiklinikka-palvelun käyttöönottoprojektin suunnitelman laadullinen arviointi  (10 p)
  • Kehittämiskumppanuuden kuvauksen laadullinen arviointi (15 p)
  • Avainhenkilöiden ratkaisukyvykkyyden arviointi (5 p).
  • Ohjelmistopalvelun käytettävyyden arviointi (30 p)

Tarjousten hinnan vertailu on kuvattu liitteessä 1 Vertailutaulukko. Laadun vertailu ja tarjoajakohtaiset perustelut on tarkemmin kuvattuna hankintapäätöksen liitteessä 2 Laadun vertailu ja liitteessä 2.1. Käytettävyysarvioinnin koonti.

Tarjousvertailun perusteella Mehiläinen Terveyspalvelut Oy (1723156–9) ryhmittymä esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomi.fi.

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen avopalvelut ja vastuuhenkilönä toimii avopalvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty työryhmä,​ johon kuuluivat Pirkanmaan hyvinvointialueelta ylilääkäri Jukka Karjalainen,​ tietohallintojohtaja Pasi Lehmus,​ avopalvelujohtaja Eeva Torppa-​Saarinen,​ suunnittelupäällikkö Ville Laine,​ ICT-​ palvelujohtaja Rami Nurmi,​ projektipäällikkö Niko Lönn,​ johtava lakimies Tanja Welin,​ Tuomi Logistiikka Oy:n hankinta-​asiantuntija Pia Ritari ja Nordic Healthcare Group Oy

Liitteet      
Muutoksenhakuohje

Liite 1 Vertailutaulukko

Liite 2 Laadun vertailu

Liite 2.1 Käytettävyysarvioinnin koonti

Päätös

Päätän, että sopimus Digiklinikan hankinnasta tehdään Mehiläinen Terveyspalvelut Oy ryhmittymän kanssa.

Sopimuskausi on 1.1.2024 – 31.12.2026. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ilman erillistä päätöstä. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 5 000 000 euroa vuodessa.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään Avopalvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen.  

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue