§ 106/2023 Digiklinikan hankintamenettelyn keskeyttäminen ja uudelleenkäynnistäminen

Lataa 

12994/2023

Päätöspäivämäärä

15.9.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Digiklinikan hankinnan ennakoitu arvo on noin 5 milj. euroa vuodessa ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää talousarvion ja hyväksytyn investointisuunnitelman puitteissa 10 - 30 milj. euron arvoisista palveluhankinnoista. 

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Johtava lakimies Tanja Welin, puh. 044 472 9949, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Tuomi Logistiikka Oy julkaisi Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta osallistumispyynnön digiklinikan hankinnasta järjestettävään tarjouskilpailuun.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelun hankinta, jonka menettelyyn noudatetaan hankintalain 109 §:ää. Hankintamenettelynä on hankintalain mukaisen neuvottelumenettelyn kaltainen menettely. Hankinnasta lähetettiin osallistumispyyntö julkaistavaksi Hilma-palvelussa 29.8.2023 ja osallistumispyyntö oli saatavilla tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. Osallistumishakemusten jättöaikana ehdokkailla on ollut mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä 8.9.2023 klo 12.00 asti. 

Osallistumishakemusten jättöaikana ehdokkaiden esittämien lisätietokysymysten myötä hankintayksikkö havaitsi, että osallistumispyynnössä esitetyssä digitaalista teknologia-alustaa koskevassa referenssivaatimuksessa on asetettu alustatoimituksen vähimmäissisältöä ja toteutusaikaa koskevia vaatimuksia, jotka saattavat epätarkoituksenmukaisesti rajoittaa kilpailuun osallistumista. Kyseiset vaatimukset eivät myöskään ole hankintayksikön tarpeiden tai hankinnalle asettamien tavoitteiden turvaamiseksi välttämättömiä eivätkä siten hankintalain lähtökohtana olevan suhteellisuusperiaatteen mukaisia. 

Oikeuskäytännön mukaisesti pelkästään korjausilmoituksen julkaiseminen ei takaa ehdokkaiden tai tarjoajien yhdenvertaista ja syrjimätöntä kohtelua, jos muutokset ovat niin olennaisia, että ne olisivat houkutelleet potentiaalisia tarjoajia, jotka eivät ilman muutoksia olisi voineet jättää tarjousta. Hankintayksikön arvion mukaan ainakin referenssitoimituksen vähimmäisvaatimuksen muuttaminen kasvattaa potentiaalisten osallistumishakemuksen jättäjien ja soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset täyttävien ehdokkaiden lukumäärää.

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Edellä kuvatusti hankinnan keskeyttämiselle on todellinen ja perusteltu syy. Ratkaisu ei vaaranna ehdokkaiden tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankinta esitetään keskeytettäväksi. Hankinnasta tullaan uudelleen valmistelun jälkeen viivytyksettä julkaisemaan uusi hankintailmoitus.

Hankinnan valmistelijoina toimivat avopalvelujen palvelulinjajohtaja Eeva Torppa-Saarinen, Jukka Karjalainen, tietohallintojohtaja Pasi Lehmus, ICT-palvelujohtaja Rami Nurmi, suunnittelupäällikkö Ville Laine, projektipäällikkö Niko Lönn, Tanja Welin ja hankinta-asiantuntija Pia Ritari Tuomi Logistiikka Oy:stä.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. 

 

 

 

Päätös

Päätän, että digiklinikan hankintaa koskeva hankintamenettely keskeytetään ja uusi hankintamenettely tarkennetuilla vaatimuksilla käynnistetään viivytyksettä. 

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue