§ 93/2023 Ensihoitopalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.1.2024- 31.12.2026

Lataa 

2121/2023

Päätöspäivämäärä

10.8.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää sopimusten hyväksymisestä 30 miljoonaan euroon saakka.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Hankinta-asiantuntija Artturi Kansanaho, puh 040 596 3086, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi; projektipäällikkö Niko Lönn strateginen hankinta, puh. 040 515 9019, etunimi.sukunimi@pirha.fi; ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola, puh 045 197 3668, etunimi.sukunimi@pirha.fi; hyvinvointialueen ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri Kaius Kaartinen, 050 409 0707, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Hankinnan kuvaus

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 31.5.2023 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen 448598 (Ensihoitopalvelujen hankinta) Hankinnan kohteena on ostopalveluna hankittavat ensihoitopalvelut.

Sopimuskausi on 1.1.2024- 31.12.2026.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain 109§ mukainen avoin menettely. Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.

Hankinta jaettiin osa-alueisiin seuraavasti:

Osa-alue 1. Mänttä-Vilppula

Osa-alue 2. Orivesi, Juupajoki ja Kuhmoinen

Osa-alue 3. Sastamala ja Punkalaidun

Osa-alue 4. Hämeenkyrö ja Ikaalinen

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 25 000 000 euroa sopimuskauden aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Selvitys hankinnan laatuvaatimuksista

Laatuun liittyvät vaatimukset on huomioitu hankinta-asiakirjoissa. Laatuun liittyvät vaatimukset on huomioitu esimerkiksi referenssivaatimuksella, palvelua tuottavan henkilöstön kokemukseen ja kalustoon liittyvillä vähimmäisvaatimuksilla ja vasteajoissa.

Saadut tarjoukset

Tarjouksen jättivät määräaikaan 28.6.2023 klo 12.00 mennessä seuraavat seitsemän (7) yritystä:

   • Kokemäen ambulanssipalvelu Oy (0836323-6)
   • Loimaan Ambulanssi Oy (0134753-2)
   • Ikaalisten ambulanssipalvelu Oy (1006080-8)
   • Med Group ensihoitopalvelu Oy (0126994-1)
   • Auranmaan ambulanssi Oy (1868032-3), jäljempänä ”ryhmittymä Ensihoito Ysikymppi”
   • 9Lives Pirkanmaa Oy (2517413-8)
   • Oriveden sairasautopalvelu Ky (0350590-1)

Tarjoajat osa-​alueittain on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa (liite 1).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Kaikki tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Tarjoajilta on tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5§:ssä mainitut selvitykset. Tilaaja on tarkistanut tarjouskilpailun voittajien referenssivaatimuksen toteutumisen. Valituilta tarjoajilta tarkistetaan viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-ote.

Ryhmittymä Ensihoito Ysikymppi ja Loimaan Ambulanssi Oy suljetaan tarjouskilpailusta, koska tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön ehtoja koskien referenssin vaatimuksia referenssin pituuteen liittyen.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintayksikkö toimitti selvityspyynnön 5.7.2023 Oriveden sairasautopalvelu Ky:lle koskien poikkeuksellisen alhaista hintaa. Tarjoaja toimitti hyväksyttävän selvityksen määräaikaan mennessä.

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti Tilaaja valitsee kussakin osa-alueessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Yhden tarjoajan kanssa tehdään sopimus enintään kahdesta osa-alueesta (palvelukokonaisuudesta).

Tarjousvertailu on kuvattu hankintapäätöksen liitteellä 1 Vertailutaulukko.

Tarjousvertailun perusteella Oriveden sairasautopalvelu Ky, Med Group ensihoitopalvelu Oy ja Ikaalisten ambulanssipalvelu Oy esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastuspalvelut ja vastuuhenkilönä toimii Ensihoidon ylilääkäri, ensihoitopalvelun toimialuejohtaja Sanna Hoppu. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty työryhmä, johon kuuluivat, ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola; hyvinvointialueen ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri Kaius Kaartinen; Ensihoidon ylilääkäri, ensihoitopalvelun toimialuejohtaja Sanna Hoppu.

Päätös

Sopimus ensihoitopalvelujen hankinnasta osa-alueella 1. Mänttä-Vilppula tehdään Oriveden sairasautopalvelu Ky (0350590-1) kanssa.

Sopimus ensihoitopalvelujen hankinnasta osa-alueella 2. Orivesi, Juupajoki ja Kuhmoinen tehdään Oriveden sairasautopalvelu Ky (0350590-1) kanssa.

Sopimus ensihoitopalvelujen hankinnasta osa-alueella 3. Sastamala ja Punkalaidun tehdään Med Group ensihoitopalvelu Oy (0126994-1) kanssa.

Sopimus ensihoitopalvelujen hankinnasta osa-alueella 4. Hämeenkyrö ja Ikaalinen tehdään Ikaalisten ambulanssipalvelu Oy kanssa.

Ryhmittymä Ensihoito Ysikymppi ja Loimaan Ambulanssi Oy suljetaan tarjouskilpailutusta soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jättämisen vuoksi.

Sopimuskausi on 1.1.2024 – 31.12.2026.

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 8 300 000 euroa ja noin 25 000 000 euroa sopimuskauden aikana.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään Ensihoidon ylilääkäri, ensihoitopalvelun toimialuejohtaja Sanna Hoppu.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue