§ 42/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Kuntien Tiera Oy:ltä - PSOP muutostyöt

Lataa 

230/2022

Päätöspäivämäärä

9.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 12.4.2022 päätös §59.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2023. Pirkanmaan aluevaltuusto on kokouksessaan 30.3.2022 päättänyt kunta- ja kuntayhtymäkohtaisten selvitysten perusteella voimaanpanolain 22–25 §:n mukaisten kohteiden siirtymisestä Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Siirtyvä ICT-kokonaisuus koostuu keskeisistä toiminnan kannalta avainasemassa olevista järjestelmistä. Järjestelmien siirto hyvinvointialueen palvelu- ja käyttäjähallintaan, infrastruktuuriin sekä integraatioympäristöön on toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittinen hankekokonaisuus. Yksi Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvä tietojärjestelmä on palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP), joka on palvelunjärjestäjien käytettävissä oleva tietojärjestelmä, jonka avulla hallinnoidaan eri palvelunjärjestäjien ja eri palvelualueiden ostopalvelu- ja palveluseteliasiakkaiden palveluiden järjestämiseen liittyviä tietoja.

Pirkanmaalla PSOP-järjestelmää käytetään mm. Tampereen ja Oriveden palvelusetelitoiminnassa ja ostopalveluiden laskutuksessa sekä Pirkanmaan laajuisena mm. henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnassa. Hyvinvointialueen käynnistyminen edellyttää PSOP-järjestelmään mm. organisaatiohierarkian muutoksia, tietojen siirtoja nykyisiltä palvelunjärjestäjiltä hyvinvointialueille ja taloushallinnon järjestelmän vaihdosta johtuvia muutoksia. Muutostöitä toteutetaan vaiheittain ja työt on käynnistettävä välittömästi. Kuntien Tiera Oy antoi muutostöistä tarjouksen, joka on arvoltaan 40 376 €. Tarjottu muutostyö ei sisällä mm. asiakkuuksien ja palvelusetelien palvelukohtaisia kopiointeja eikä ostovoimien asiakkuuksien siirtotöitä. Nämä kustannukset voidaan arvioida vasta tarkemman määrittelytyön jälkeen ja niistä tehdään erillinen hankintapäätös.

Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta ICT-muutosten tekemiseen yhteensä 24,3 M€ (VN/27018/2021 ja EK 10/2022 vp). Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä, hyvinvointialueen johtaja voi päättää tavaroiden hankinnasta sekä palvelujen hankinnasta talousarvion puitteissa mutta enintään 5 miljoonan euroon saakka (hankinnan kokonaisarvo) vuoden 2022 aikana. Esitetyt kustannukset ovat huomioitu Pirkanmaan ICT-muutosohjelmassa.

Kuntien Tiera Oy on yli 370 kuntatoimijan omistama inhouse-yhtiö ja yhteiskunnallinen yritys. Kuntien Tiera Oy kehittää kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluita ja digiratkaisuja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Kuntien Tiera Oy on Pirkanmaan hyvinvointialueen sidosyksikköyhtiö.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialue tilaa asiantuntijatyötä Kuntien Tiera Oy:ltä arvoltaan 40 376 €.

ICT-valmistelukokonaisuuden johtaja valtuutetaan hoitamaan hankinnan ja sopimusten vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue