§ 65/2022 Hankintalain 26§ kynnysarvon ylittävä Kuntarekry palvelualustan käyttöönoton ja SaaS-palvelun tilaaminen FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä

Lataa 

282/2022

Päätöspäivämäärä

30.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 6.6.2022 päätös §73.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2023. Pirkanmaan aluevaltuusto on kokouksessaan 30.3.2022 päättänyt kunta- ja kuntayhtymäkohtaisten selvitysten perusteella voimaanpanolain 22–25 §:n mukaisten kohteiden siirtymisestä Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Kuntarekry ja Intro - ohjelmistokokonaispalvelu tarjoaa saumattoman kokonaispalvelun hyvinvointialueen organisaatioiden osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. SaaS-palvelu tarjoaa ohjelmisto- ja asiantuntijapalvelut työnhakija- ja työnantajamarkkinoinnista julkisen sektorin erityisvaatimukset huomioivan rekrytointiprosessin tukeen sekä uuden työntekijän ammatilliseen perehdyttämiseen.

Kuntarekry -ohjelmistopalvelua käyttää tällä hetkellä Pirkanmaan hyvinvointialueella laajasti 23 eri organisaatiota, joista myös siirtyy merkittävästi henkilöstöä Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen. Näitä organisaatioita ovat: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri,Tampereen kaupunki, Akaan kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki, Juupajoen kunta, Kangasalan kaupunki, Kuhmoisten kunta, Lempäälän kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Parkanon kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Sastamalan kaupunki, Urjalan kunta, Valkeakosken kaupunki, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki ja Ylöjärven kaupunki. FCG Finnish Consulting Group Oy tarjoaa Kuntarekry palvelualustan käyttöönoton arvoltaan 11.300 € ja Kuntarekry palvelualustan SaaS-palvelun neljäksi vuodeksi 1.1.2023 alkaen vuoden 2026 loppuun arviohintaan 186.000 €/vuosi. Lisäksi tarjoukseen kuuluu Intro ohjelmistokokonaispalvelu neljäksi vuodeksi 1.1.2023 alkaen vuoden 2026 loppuun arviohintaan 93.600 €/vuosi. Todellinen hinta määräytyy Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeen perusteella. Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön myöntämää valtionavustusta ICT-muutosten tekemiseen yhteensä 24,3 M€ (VN/27018/2021, VN/14629/2021 ja EK 10/2022 vp). Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä, hyvinvointialueen johtaja voi päättää tavaroiden hankinnasta sekä palvelujen hankinnasta talousarvion puitteissa mutta enintään 5 miljoonan euroon saakka (hankinnan kokonaisarvo) vuoden 2022 aikana. Esitetyt käyttöönottoon liittyvät kustannukset on huomioitu Pirkanmaan ICT-muutosohjelmassa. Hyvinvointialueelle siirryttäessä 1.1.2023 SaaS-palvelun, sekä Intro ohjelmistokokonaispalvelun kustannukset huomioidaan Pirkanmaan hyvinvointialueen 2023 budjetissa.

Hankintamenettely

Hankintalain 40 § 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan ja järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

FCG Finnish Consulting Group Oy on ainoa toimittaja markkinoilla, joka voi toimittaa kaikki edellä mainitut vaatimukset täyttävän kokonaisohjelmistopalvelun. Kyseistä kokonaispalvelua kehitetään erityisesti julkisen sektorin tarpeisiin ja se sisältää rekrytointimarkkinoinnin, työnantajan rekrytointi- ja sijaisrekrytointijärjestelmät, perehdytysjärjestelmän, työnhakijoille oman portaalin sekä yli kolmen miljoonan vuotuisen kävijän työpaikkailmoitusportaalin ja yli 500.000 työnhakijan työnhakijapankin.

Kuntarekry-ohjelmistopalvelulla toteutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueella vuositasolla yli 4300 rekrytointia sekä käsitellään lähes 55000 työhakemusta vuodessa. Sijaistarpeita palvelun avulla välitetään n. 9000 kappaletta vuodessa ja palvelussa on yli 36000 sijaiskandidaattia sekä yli 4000 soveltuvuushaastateltua sijaista.

Muut markkinoilla olevat yksittäiset rekrytointiohjelmistot, sijaisrekrytointi-, perehdytys- tai työnhakupalvelut eivät sellaisenaan sovellu suoraan Kuntarekry -kokonaispalvelun korvaajana hyvinvointialueen käyttöön, vaan toisen ohjelmiston tai palvelun käyttöönotto edellyttäisi merkittävää räätälöintiä sekä useampien järjestelmä- ja palvelutoimittajien käyttöönottoa, jotta nyt käytössä oleva Kuntarekry -palvelukokonaisuus voitaisiin korvata sen nykyisessä käyttölaajuudessa Pirkanmaan hyvinvointialueeseen liittyvien organisaatioiden ja niiden yksiköiden käytössä. Lisäksi rekrytointi ja resursointipalvelualustan vaihto edellyttäisi myös useiden tuhansien nykyisten aktiivisten työnhakijoiden sekä useiden tuhansien vakiosijaisten henkilö ja/tai käytettävyystiedon prosessointia uudelleen, johon lupa tulisi verifioida erikseen jokaiselta yksittäiseltä henkilöltä. Pirkanmaan hyvinvointialueeseen liittyvien organisaatioiden osalta Kuntarekry-palvelun avulla jo aiemmin toteutettujen rekrytointien osalta on myös huomioitava työnantajan olemassa olevat henkilötietojen säilytysvelvoitteet sijaisten ja työnhakijoiden suhteen mm. valitusaika ja hakemusten säilyttämisen suhteen.

Teknisestä ja yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä FCG Finnish Consulting Group Oy voi ainoana tahona toteuttaa saumattoman kokonaispalvelun hyvinvointialueen organisaatioiden osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tarjoamalla Kuntarekry ja Intro -ohjelmistokokonaispalvelun ja sen toimittamisen eikä em. syistä korvaavia ratkaisuja ole markkinoilla olemassa, ellei hankinnan ehtoja keinotekoisesti kavenneta.

Edellä esitettyyn viitaten Pirkanmaan hyvinvointialue katsoo, että kyseiset palvelut voidaan hankkia FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä suorahankintana.

Rami Nurmi, ICT-valmistelukokonaisuuden johtaja, rami.nurmi@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue tilaa FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä Kuntarekry palvelualustan käyttöönoton arvoltaan 11.300 € ja Kuntarekry palvelualustan SaaS-palvelun ajalle 1.1.2023-31.12.2026 arviohinnaltaan 186.000 €/vuosi, sekä Intro ohjelmistokokonaispalvelun ajalle 1.1.2023-31.12.2026 arviohinnaltaan 93.600 €/vuosi. Todellinen hinta määräytyy Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeen perusteella. Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

ICT-valmistelukokonaisuuden johtaja valtuutetaan hoitamaan hankinnan ja sopimusten vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset.

Päätös

Päätän, että 

Pirkanmaan hyvinvointialue tilaa FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä Kuntarekry palvelualustan käyttöönoton arvoltaan 11.300 € ja Kuntarekry palvelualustan SaaS-palvelun ajalle 1.1.2023-31.12.2026 arviohinnaltaan 186.000 €/vuosi, sekä Intro ohjelmistokokonaispalvelun ajalle 1.1.2023-31.12.2026 arviohinnaltaan 93.600 €/vuosi. Todellinen hinta määräytyy Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeen perusteella. Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

ICT-valmistelukokonaisuuden johtaja valtuutetaan hoitamaan hankinnan ja sopimusten vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue